Suzbijanje korova u soji i suncokretu herbicidom KVAZAR

Suzbijanje korova u soji i suncokretu herbicidom KVAZAR

Jedna od najvažnijih hemijskih mera u uspešnoj proizvodnji soje i suncokreta je suzbijanje korova. Gajene biljke u početku vegetacije sporije rastu, što naročito odgovara razvoju korova. Pored oduzimanja hrane i vode, korovi zasenjuju gajene biljke u nicanju i usporavaju im razvoj, što za posledicu ima smanjenje prinosa. Iz tog razloga veoma je važno sprečiti nicanje korova na vreme i omogućiti kulturama nesmetan rast i razvoj.

Zaštita soje od korova - © Galenika Fitofarmacija 

 

Primena herbicida u usevu soje se ne preporučuje do formiranja prve troliske. Nakon formiranja troliske, čim vremenski uslovi dozvole, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se ne dozvoli da širokolisni korovi prerastu optimalnu fazu za efikasno suzbijanje.

KVAZAR se u usevu suncokreta može primenjivati samo kod hibrida otpornih na imidazolinone.

Doze primene su prilagođene različitim tipovima zemljišta.

Na lako propusnim tipovima zemljišta, sa nižim sadržajem humusa, uvek preporučujemo dolenavedene doze primene po hektaru.

Biljke ga usvajaju folijarno, ali i preko korena, pri čemu se onda premešta do nadzemnih delova korova.

KVAZAR deluje na: štireve, pepeljuge, ambroziju, tatulu, veliki dvornik, običnu bocu, muhare, divlji sirak itd.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova u soji može se primeniti u kombinaciji sa herbicidima GALBENON u dozi od 2 l/ha + OKVIR 8 g/ha + RAMPA EC 0,3-0,5 l/ha ili KVAZAR 0,4 – 0,8 l/ha.

U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!
Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.