Usvajanje fosfora važno za neometan rast biljke i snažniji koren

Usvajanje fosfora važno za neometan rast biljke i snažniji koren

Fosfor spada u grupu biogenih elemenata, to jest onih elemenata koja su živim bićima nužna za životne procese. Utiče na visinu prinosa biljaka, na stabilnost prinosa, otpornost biljaka na bolesti, sušu, niske temperature, a učestvuje i u fiziološkim procesima. Biljke u većoj meri usvajaju fosfor tokom faze obrazovanja korenovog sistema.

NutriBOOST © Elixir Agrar

Veća iskorišćenost fosfora i njegova duža dostupnost naročito u početnim fazama rasta i razvića jedni su od osnovnih preduslova za nesmetan razvoj biljaka i u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine. Takođe, fosfor predstavlja osnovu za ostvarivanje visokih i stabilnih prinosa.

Cilj je obezbediti što duže i efikasnije korišćenje ovog elementa od strane biljke, pogotovo u fazama koje su bitne za njen razvoj ili u periodima kada dolazi do njegove slabe prirodne koncentracije u zemljištu.

Šta ukoliko se javi slaba koncentracija fosfora u zemljištu?

Jedno od rešenja za ovaj problem s obzirom na važnost fosfora u postizanju visokih prinosa je lokalizovana odnosno ultralokalizovana primena đubriva koju već karakteriše upotreba dobro poznatog Super Start-a. Sa primenom u redove se smanjuje kontaktna površina između zemljišta i đubriva čime se smanjuje sorpcija fosfora.

Drugi pravac za rešavanje ovog problema je svakako regulisanje pH vrednosti zemljišta, ali i primena novih tehnologija u proizvodnji kompleksnih mineralnih đubriva u koje spada i NutriBOOST.

Posebni dodaci koji se koriste u tehnologiji proizvodnje ovakvih đubriva onemogućavaju ili sprečavaju uspostavljanje reakcije između fosfora i drugih elemenata poput kalcijuma, gvožđa, aluminijuma i tako dalje.

Prateći globalne trendove u proizvodnji mikrogranulisanih đubriva stručni tim kompanije Elixir Zorke razvio je i ponudio svetskim, ali i proizvođačima na domaćem tržištu novu generaciju mikrogranulisanih đubriva to jest proizvod NutriBOOST. Po sastavu radi se o NP 10:45 + 5% S + 2% Zn proizvodu koji je obogaćen posebnim dodatkom koji sprečava reakciju fosfora u zemljištu i njegovu blokadu.

 

Fosfor za neometan rast biljaka i u nepovoljnim klimatskim uslovima

Kod biljaka na kojima je primenjeno mikrogranulisano đubrivo NutriBOOST period intezivnijeg porasta brže nastupa i rezultira snažnijim držanjem biljke koja je kasnije toleratnija na stresne uslove koji se mogu javiti tokom vegetacije.

Korišćenjem mikrogranulisanih đubriva uspešno se rešava takozvani CFS sindrom ili sindrom kukuruza posle šećerne repe, ali i Fallow sindrom na zemljištima manjeg sadržaja organske materije i mikrobiološke aktivnosti koji se odlikuje značajnim usporavanjem rasta i razvoja gajenih biljnih vrsta.

Upotreba mikrogranulisanih đubriva je jednim delom vezana i za problem hladnih i vlažnih perioda koje često pogađaju biljke u početku vegetacije, naročito pri nešto ranijim setvama.

U takvim uslovima se ispoljava problem otežane mobilizacije hraniva u zemljištu u prvom redu fosfora, što dovodi do pojave crvenila ili takozvane antocijan boje listova koja je posebno izražena u usevima kukuruza. Posmatrajući generalno, sve biljke u takvim uslovima stagniraju u svom rastu i razviću, ali i sporije napreduju nakon povećanja temperatura.

NutriBOOST © Elixir Agrar

Ključna uloga fosfora za snažan koren biljaka

Po svom hemijskom sastavu mikrogranulisano đubrivo NutriBOOST je formulacija sa naglašenim sadržajem fosfora, azotom i dodatkom odgovarajućih mezo i mikro elemenata poput sumpora i cinka. Razlog tome je i činjenica vezana za jednu od ključnih uloga fosfora koja utiče na razvoj snažnog i moćnog korenovog sistema koji biljkama obezbeđuje prednost kako u odnosu na netretirane tako i na korovske biljke.

Važno je napomenuti i ulogu cinka koji učestvuje u sintezi biljnih hormona, a njihov uticaj je presudan za gajene useve. Brz i energičan porast biljaka naročito u prvim fazama vegetacije je jedan od ključnih faktora koji obezbeđuje ne samo povećanje prinosa nego i veću stabilnost istog, što je svakako imperativ u izuzetno klimatsko promenljivim godinama koje prate današnju poljoprivrednu proizvodnju.

Veoma bitno svojstvo NutriBOOST-a je veličina granula – 0,5-1,2 milimetara i visoka vodorastvorljivost prisutnih hraniva. Sa granulama ove veličine ( 25 do 30 puta ih ima više u 1g u odnosu na klasičnu granulu) postiže se daleko bolja distribucija u redu što u kombinaciji sa visokom vodorastvorljivošću omogućava znatno efikasnije usvajanje primenjenih hraniva.

Ovo je naročito važno u kritičnim fazama za biljku kad je brzo i efikasno usvajanje hraniva neophodno.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica