Svet poljoprivrede Prodavnica

Prinos voćnjaka zavisi od održavanja zemljišta

Sa pripremom zemljišta za sadnju voćaka kreće se nešto ranije kako bi zemljište sadržalo sve hranive elemente. Reč je o kontinuiranom procesu koji traje sve dok voće plodonosi. U praksi postoje više načina održavanja zemljišta, a odabir odgovarajućeg zavisi od niza faktora.

 

Uređen zasad - © Pixabay

U primarnoj proizvodnji voća postoji više načina održavanja zemljišta, a izabrani način zavisi od opredeljenja poljoprivrednog proizvođača u zavisnosti sa kojom mehanizacijom raspolaže i od klimatskih i zemljišnih uslova. Najbolje izabran je onaj način koji u određenim proizvodnim uslovima obezbeđuje najbolji razvoj gajene voćne kulture to jest korenovog sistema i da je sa ekonomske strane rentabilan.

Jalovi ugar

U proizvodnji postoji više načina održavanja zemljišta. U individualnom sektoru je najzastupljeniji jalovi ugar koji podrazumeva stalno obrađivanje zemljišta čime se uništavaju korovi i pozitivno deluje na vodni, vazdušni i toplotni režim u zemljištu, ali nedostatak ovog načina održavanja je da dolazi do osiromašenja zemljišta humusom i mikroorganizmima.

Feromonske klopke olakšavaju praćenje brojnosti insekata u voćnjaku

Često se jalovi ugar koristi u kombinaciji jalovi ugar i herbicidna traka gde se međuredni prostor obrađuje, a u redu se tretira određenim herbicidima u zavisnosti od korovske flore: Tu je i jalovi ugar i plastična folija gde je folija postavljena u rednom prostoru a međuredni prostor se obrađuje.

U savremenoj voćarskoj praksi se sve više koristi sistem malča. Ovaj način ima dosta primenu gde ima uslova za navodnjavanje i gde je suma godišnjih padavina preko 800 mm vodenog taloga koji su dobro raspoređeni u toku letnjih meseci.

Pogodan je i za vlažna zemljišta i glinovita plitkog fiziološkog profila. Ovim načinom se zemljište veštački zatravi u međurednom prostoru koji se kosi 5-8 puta u toku godine a redni prostor se održava herbicidima ili bočnim rotofreziranjem.

Kada zalivati voćnjak

Održavanje voćnjaka - © Pixabay

Ledina, malčiranje ili zastiranje

U određenim humidnim uslovima i brdsko planinskim krajevima se zemljište održava i u vidu ledine gde se na celoj površini veštački ili prirodno zatravi i kosi 2 – 3 puta ili više tokom godine čime se zemljište štiti od erozije.

Zemljište se u određenim zasadima održava i malčiranjem ili zastiranjem zemljišta gde se čitav prostor oko voćke pokriva različitim materijalom organskog ili neorganskog porekla u cilju sprečavanja evaporacije i nicanja korova.

U mladim zasadima se u početku mogu gajiti i određene kulture ili uzrodnice: pasulj, bob i druge mahunarke. U poslednje vreme sve više se upotrebljavaju herbicidi u održavanju voćnjaka ali se mora pažljivo raditi i moraju se znati određene doze primene, vreme primene i izbor herbicida prema prisustvu korovske flore.

Saveti za pravilnu prihranu mladih voćnjaka

Za koji način održavanja zemljišta ćemo se opredeliti zavisi od reljefa i  ekspozicije terena, klimatskih i zemljišnih uslova a naročito od gajene voćne kulture i mikroklimata određenog područja.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: mr Mitić Aleksandar PSSS Leskovac

Komentari