ALARMANTNA SITUACIJA: Brojne štetočine uz padavine zahtevaju HITNU reakciju savetuje PIS

ALARMANTNA SITUACIJA: Brojne štetočine uz padavine zahtevaju HITNU reakciju savetuje PIS

Skoro sve poljoprivredne sorte ugrožene su infektivnim materijalima što je posledica klimatskih oscilacija i bujanja kako insekata tako i gljiva. Preporučuje se HITNA reakcija, a evo preporuka PIS-a po sortama od 8.5.2023.

Lisne uši (Aphid)

Zaštita jabuke

Jabuka

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od sve latice opale, sorta Zlatni delišes do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanje plodova posle cvetanja, sorta Ajdared (BBCH 69-71).

 

  Fenofaza razvoja

 

U voćnjaku i dalje imamo prisustvo infektivnog materijala, zrele ascospore, kao i padavine koje su u prethodnom periodu stvorile povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

S obzirom da se krajem nedelje ponovo najavljuju padavine preporuka proizvođačima je zaštita voćnjaka kombinacijom fungicida:

 


Polyram (a.m. metiram) u koncentraciji 0,2%

                     +

Indar 5 EW (a.m. fenbukonazol) u količini 0,6-0,9 l/ha.


 

Kod osetljivog sortimenta navedena kombinacija će delovati i na prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha).


 

Tokom vizuelnog pregleda registrovano je prisustvo zelene lisne vaši (Aphis pomi) na do 20% pregledanih mladara. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo lisnih vaši preporuka je sprovođenje tretmana nekim od insekticida:

    Closer 120 SC (a.m.sulfoksaflor)  200-400ml/ha ili

Affinito ili Teppeki (a.m.flonikamid)  0,08-0,14kg/ha

 

 

Pregled infektivnih vrsta:

Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

 

 

Zaštita breskve

breskva

 

Na terenu RC Senta zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu dovesti do ostvarenja infekcije prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), dok su mladi plodovi osetljivi na infekciju prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaeroteca pannosa var. persicae).

 

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnog fungicidnog tretmana primenom kombinacije fungicida:

 

– Akord ili Lira (tebukonazol) u količini primene 0,5 l/ha +

– Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Venturion, Capi, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2 – 0,3%

 

 

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koje se ubušuju u vrhove mladara, ali i plodove.

 

Na listovima su registrovane je i kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

 

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida :

 

-Decis 2,5 EC, Futocis EC 25, Konfuzija ili Polux ( deltametrin ) u koncentraciji 0,05%         8.5.2023 12:49            Breskva

 

Pregled infektivnih vrsta:

 

Breskvin smotavac (Cydia molesta); Breskvina zelena vaš (Myzus persicae); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pepelnica breskve (sphaerotheca pannosa var persicae)

 

Zaštita šljive

šljiva

Na području delovanja RC Kikinda zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 69-72).

 

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana).

U toku je polaganje jaja, a u narednom periodu se očekuje i piljenje larvi pomenute štetočine.

 

Takođe, prilikom vizuelnog pregleda registrovano je prisustvo kolonija šljivine brašnjave vaši sa naličja listova (Hyalopterus pruni) kao i šljivine lisne muve (Putoniella pruni).

 

Šljivina brašnjava vaš zaustavlja porast letorasta, luči veliku količinu medne rose gde se potom naseljavaju gljive ,,čađavice”.

Šljivina lisna muva ne spada u ekonomski značajne štetočine, a suzbijanjem ekonomski značajnih štetočina kao što su šljivin smotavac, brašnjava šljivina vaš suzbija se i šljivina lisna muva.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u cilju suzbijanja navedenih štetočina sprovedu mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Tonus extra) u koncentraciji 0,02-0,025%.

 

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama koje su najavljene mogu stvoriti povoljne uslove za nastanak infekcije od strane prouzrokovača plamenjače šljive (Polystigma rubrum) kao i prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophila).

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje  se primena fungicida na bazi kaptana (Merpan 50 WP, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC ili Capi) u koncentraciji 0,2-0,3% pred najavljene padavine u cilju zaštite zasada šljiva.

 

Pregled infektivnih vrsta:

 

Šljivin smotavac (grapholita funebrana); Šljivina brašnjava vaš (Hyalopterus pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Plamenjača šljive (Polystigma rubrum)

Zaštita kupusa

kupus

1.Na području delovanja RC Leskovac, usevi ranog  kupusa namenjeni za ranu proizvodnju se nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Na lokalitetu Donje Stopanje na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom i dalje se registruju visoke brojnosti odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum).

Takođe, u usevima kupusnjača namenjenih za ranu proizvodnju registrovano je povećano prisustvo crvene kupusne stenice (Eurydema ventrale), kao i oštećenja usled ishrane ove štetočine.

 

Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje crvene kupusne stenice, ali  insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin, u praksi su dali dobre rezultate u suzbijanju ove štetočine koji će ujedno delovati i na kupusnu muvu.

 

Preporuka proizvođačima je primena nekog od insekticida:

 

–          Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) 0,3 l/ha. 

 

Pregled infektivnih vrsta:

Kupusova muva (Phorbia brassicae); Crvena kupusna stenica (Euridema ventralis)

2.Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi kupusa se nalaze u fazi razvijeno šest do sedam listova (BBCH 16-17).  Rasađivanje kupusa je još uvek u toku.

Vizuelnim pregledom uočeno prisustvo vaši (Aphididae) na 30 % biljaka, dok  na lepljivim klopkama registruju značajne brojnosti odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum).

U cilju sprečavanja intenzivnije pojave vaši, kao i sprečavanja polaganja jaja kupusne muve na korenov vrat biljaka preporučuje se proizvođaćima kupusa primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin: Cipkord 20 EC,Crna mamba,Ciprazor EC 0,3 l/ha.

Pregled infektivnih vrsta:

Kupusova muva (Phorbia brassicae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Zaštita pšenice

pšenica

1.Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime  pšenice se nalaze u fazi od klasanja do početka cvetanja (59-61 BBCH).

Za naš teren se od četvrtka najavljuje višednevni, nestabilni period sa padavinama. U usevima pšenice koji se nalaze u početnim fazama cvetanja, u ovakvim uslovima, postoji rizik od zaraze klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Fuzarioza (šturost klasa) pšenice je oboljenje čija se štetnost ispoljava u smanjenju prinosa i pogoršanju kvaliteta zrna. Na zaraženim zrnima može doći do sinteze mikotoksina opasnih po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje na početku cvetanja, a pre najavljenih padavina, primena nekog od fungicida:

 • Proline 250 EC, Olimp (a.m. protiokonazol) u količini 0,8 l/ha
 • Mirador forte (tebukonazol + azoksistribin), u količini 1,5-2l/ha
 • Zantara (a.m. tebukonazol + biksafen), u količini 1,25 – 1,5 l/ha
 • Ascra xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) u količini 0,9-1,2 l/ha
 • Prosaro xpro (biksafen + protiokonazol) u količini 1l/ha
 • Falcon Forte (spiroksamin + tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,7-1l/ha
 • Cello ( a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol ), u količini 1,25 l/ha
 • Cayunis (a.m.biksafen+spiroksamin+trifloksistrobin), u količini 0,8-1l/ha ili neki drugi registrovani fungicidi

Vizuelnim pregledom klasova, registrovano je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae spp.). Intenzivan napad lisnih vaši u fazi cvetanja ili mlečne zrelosti zrna, može imati za posledicu stvaranje zakržljalih zrna i smanjenje prinosa.

Ukoliko se registruje prisustvo lisnih vaši na 30% klasova u fazi do cvetanja ili na do 70% klasova u fazi cvetanja (PPO standard), preporučuje se tretman insekticidima na bazi a.m.deltametrin, Polux, Decis 2,5EC, u količini 0,2-0,3l/ha.

Pregled infektivnih vrsta:

Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

2.Na području delovanja RC  Sombor  usevi  pšenice se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazi od početka klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja: vidljive prve polenove kesice (51-61 BBCH).

Padavine najavljene od četvrtka, u usevima koji se nalaze u fazi cvetanja, mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za ostavrenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, u usevima koji se nalaze u fenofazi početka cvetanja, sprovedu  tretman nekim od registrovanih fungicida:

 

 • Antre Plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili,
 • Ascra pro (a.m.biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili,
 • Cello (a.m. spiroksamin + tebukonazol+protiokonazol) 1,25 l/ha ili,
 • Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili,
 • Postulat duo (a.m.protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili,
 • Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili,
 • Delaro (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha ili
 • Amistar extra, Census 280EC (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili,
 • Prosaro (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha

ili neki drugi  registrovani fungicid.

Ovaj tretman je značajan ne samo za zaštitu klasa nego i za zaštitu lisne mase od prouzrokovača bolesti.

Treba imati u vidu da je od četvrtka u najavi izuzetno dug kišni period koji nosi visok rizik od zaraze klasa prouzrokovačem šturosti a takođe će pogodovati i daljem razvoja patogena lista.

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae)  kako na listu tako i na klasu, pa se proizvođačima preporučuje da pregledaju useve.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje 15 odraslih jedinki žitne pijavice /m² (EPPO standard PP 2/11 (1)) ili od 0,5-1 larva/biljci , preporučuje se primena inekticida:

 

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
 • Durbin EW (a.m. cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha ili
 • Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Pregled infektivnih vrsta:

Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

U SEVERNIM I CENTRALNIM DELOVIMA NAŠE ZEMLJE USEVI PŠENICE se nalaze u fazi od zastavičara do faze početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice.

Faza cvetanja je veoma važna sa aspekta zaštite klasa od prouzrokovača fuzarioze-šturosti klasa (Fusarium graminearum). Sa prognoziranim višednevnim kišnim periodom postoji rizik od ostvarenja infekcije klasa pomenutim patogenom. Štete od ovog patogena se ogledaju kako u smanjenju prinosa, tako i u sposobnosti gljive da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Sa ciljem sprečavanja infekcija prouzrokovačem fuzarioze klasa i sinteze mikotoksina, mere zaštite treba sprovesti na početku cvetanja, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

Duofen plus, Sekvenca plus (tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha

     Pylon plus (protiokonaloz+azoksistrobin+trifloksistrobin) 0,5-0,7 l/ha

      Zamir (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

      Postulat duo (protiokonazol + tiofanat metal) 1-1,25 l/ha

     Delaro 325 SC (protiokonazol + trifloksistrobin ) 0,7-1 l/ha

      Custodia (tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha

     Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

     Cello (tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

     Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha

     Ascra Xpro (biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid. 

Ovaj tretman je od izuzetnog značaja ne samo za zaštitu klasa nego i za dalju zaštitu lisne mase od patogena, pogotovo imajući u vidu prisustvo simptoma žute lisne rđe na parcelama.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi u najavi je dug kišni period koji nosi visok rizik od zaraze klasa prouzrokovačem šturosti ali i od daljeg razvoja patogena lista.

U JUŽNIM DELOVIMA NAŠE ZEMLJE USEVI PŠENICE se nalaze u različitim fazama vlatanja do faza zastavičara. U takvim usevima aktuelna je zaštita od patogena lista i štetočina.

Pregled infektivnih vrsta:

Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola); Rđa pšenice (Puccinia spp.); Žuta ili prugasta rđa pšenice (Puccinia striiformis)

 

Zaštita kukuruza

kukuruz

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi kukuruza u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi od korenčići se pojavljuju iz semena do faze razvijena 2 lista (BBCH 05-12).

Faza razvoja kukuruza

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima iz ranije setve (dolina reke Timok, Višnjar) na tek izniklim biljkama kukuruza uočena su oštećenja od sive kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i njeno prisustvo na parcelama.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele radi utvrđivanja prisustva ove štetočine. Ukoliko utvrde prisustvo jedne odrasle jedinke po m2 u fazi nicanja kukuruza ili 3-5 odraslih jedinki po m2 par dana po nicanju kukuruza obave hemijski tretman useva.

Kod nas nema registrovanih preparata za ovu namenu ali se po EPPO standardu PP2/1 (1) mogu koristuti preparati na bazi cipermetrina.

Zaštita ječma

ječam

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice (BBCH 51) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Budući da se za naredni period prognoziraju relativno visoke temperature može se očekivati da će ječmovi dalje napredovati u fenofazi cvetanja i polinizacije. Najavljene padavine za četvrtak i petak mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Važno je naglasiti da se, u trenutku kada je prisutno 5% klasova na kojima su se pojavile polenove kesice, preporučuju fungicidne mere u cilju zaštite od ovog patogena, jer kasniji tretmani nemaju efekta u suzbijanju a njegovo prisustvo, osim negativnog uticaja na prinos, može izazvati pojavu mikotoksina u zrnu štetnih za zdravlje ljudi i životinja.

Stoga se u usevima koji se nalaze u kritičnoj fenofazi (početak cvetanja) preporučuje fungicidni tretman uoči padavina nekim od preparata:

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat-metil) … 1,5 l/ha ili

Amistar extra, Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) … 0,5-0,75 l/ha ili

Cello (a.m. protiokonazol, tebukonazol, spiroksamin) … 1,25 l/ha ili

Census 280 EC (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol) … 0,5-0,75 l/ha ili

Custodia (a.m tebukonazol , azoksistrobin) … 0,8 l/ha ili

Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol, trifloksistrobin) … 0,7-1 l/ha ili

Prosaro 250 EC (a.m. protiokonazol, tebukonazol) … 0,75-1 l/ha ili

Postulat duo (a.m. protiokonazol, tiofanat-metil) … 1-1,25 l/ha ili

Zamir (a.m. prohloraz, tebukonazol) … 0,75- 1 l/ha ili neki drugi od preparata registrovanih za ovu namenu.

 

Pomenuti tretman imaće efekta i u suzbijanju mrežate pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  koje se takođe registruju u usevima (za sada bez simptoma na listu zastavičaru, ali njega je i potrebno zaštititi jer je nosilac prinosa).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i žitnih stenica (Aelia sp.), kao i oštećenja od ishrane žitne pijavice (Lema melanopus).

Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman u slučaju prisustva biljnih vaši na 20-30% biljaka, odnosno 0,5 do 1 larva žitne pijavice po biljci nekim od preparata:

Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) … 0,2 – 0,3 l/ha ili

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) … 0,1 – 0,12 l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin) … 0,2-0,3 l/ha ili nekim drugim od registrovanih insekticida.

Pregled infektivnih vrsta:

Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Žitne stenice (eurygaster/aelia spp.); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Zaštita jagode

jagoda

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi jagode na otvorenom se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od puno cvetanje do faze plodnica izbočena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 65-71).

Nestabilno vreme sa padavinama koje je najavljeno za naredne dane, kao i osetljiva faza cvetanja jagode, mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj gljive prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea).

U cilju zaštite od ovog patogena proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu fungicidni tretman nekim od navedenih preparata:

–          Signum, Bosko gold, Luminis (a.m.boskakid+piraklostrobin) u količini 1,5 kg/ha, MBT2, karenca 7 dana ili

–          Atlas (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,6-0,8 kg/ha, MBT3, karenca 7 dana ili

–         Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u količini od 0,8-1 kg/ha, MBT2, karenca 7 dana.

Prilikom izbora fungicida treba obratiti pažnju na karencu fungicida, kao i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana tokom jedne vegetacije (MBT). 

 

Pregled infektivnih vrsta:

Siva trulež (botrytis cinerea)

Zaštita kruške

kruška

1.Na području delovanja RC Pirot, zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja; od faze plodovi dostigli dimenzije 10 mm do faze plodovi dostigli dimenzije 20 mm (BBCH 71-72)

 

Na lokalitetu Petrovački put, prilikom obavljanja vizuelnog pregleda zasada, registrovano je prisustvo neskleretnih imaga, kao i polno zrelih imaga prve letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U narednim danima očekuje se početak polaganja jaja ove štetočine.

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje da obave hemijski tretman insekticida:

 

 • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (a.m. cipkord) u koncentraciji 0,03 %.

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarivanje infekcije od strane patogena prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i prouzrokovača pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). U cilju zaštite kruške od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje da čim to vreme dozvoli, obave fungicidni tretman:

 • Polyram DF (a.m. metiram) u koncentraciji 0,2 %

Pregled infektivnih vrsta:

Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

 

2. Na području delovanja RC Vranje zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi  plodovi dostigli 10 do 20 mm (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo starijih larvi prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), neskeletiranog imaga  kao i polno zrelih jedinki prve letnje generacije. Sa porastom temperatura očekuje se masovno izletanje imaga i polaganje jaja.

U cilju suzbijanja imaga i sprečavanja polaganja jaja preporučuje se primena nekog od insekticida:

 • Cipkord 20 EC, Ciprazol 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u koncentraciji 0,03%

U cilju zaštite lisne mase i plodova od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri) pre najavljenih padavina  proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 • Polyram DF (metiram) u koncentraciji 0,2% 

Pregled infektivnih vrsta:

Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

 

3. Na području delovanja RC Požarevac zasadi kruške se nalaze, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 mm do 20 mm (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo svih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Imago C. pyri

Larve C. pyri

Jaja C. pyri

U cilju zaštite kruške i suzbijanja navedene štetočine, proizvođačima se preporučuje primena insekticida Tonus ekstra (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,05%.

Nestabilno vreme sa padavinama i lokalim pljuskovima najavljeno za region Požarevac, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), kao i gljive prouzrokovača sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). Proizvođačima se preporučuje da prate vremensku prognozu i pre najavljenih padavina da primene hemijski tretman nekim od navedenih fungicida:

–          Alcoban (a.m. ditianon) u količini 0,5-0,75 kg/ha ili

–          Delan pro(a.m. ditianon+kalijum fosfonat) u količini 2,5 l/ha. 

Pregled infektivnih vrsta:

Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pegavost lista kruške (mycosphaerella pyri)

Zaštita trešnje

trešnje

 

Na području delovanja RC Sombor  zasadi trešanja se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Padavine najavljene od četvrtka mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača  šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da, pre najavljenih padavina, sprovedu  tretman nekim od registrovanih fungicida:

 • Mankogal 80, Dithane M 45, Mankogal ekstra, Prevent 80 WP (a.m. mankozeb) 0,2-0,25% ili
 • Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi, Venturion ( a.m. kaptan) 0,2-0,3 ili
 • Agrodin 65 WP ( a.m. dodin) 0,1%

Vizuelnim pregledom u većini zasada registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine vaši (Myzus cerasi). Proizvođačima se preporučuje da pregledaju zasade i ukoliko se prilikom pregleda registruje njihovo prisustvo sa naličja lista da sprovedu tretman insekticidom :

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) ) 0,03-0,05%

Pregled infektivnih vrsta:

Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Crna vaš trešnje i višnje (Myzus pruniavium)

 

 Zaštita višnje

višnje

Na području delovanja RC Leskovac, zasadi oblačinske višnje nalaze se u fazi od zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama za narednu nedelju može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačima pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju zaštite lisne mase, pre najavljenih padavina, proizvođačima se preporučuje sprovođenje fungicidnog tretmana preparatom:

–          Agrodin 65 WP (a.m. dodin) u koncentraciji 0,1%.

Vizuelnim pregledom na više lokacija registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasii).

U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanog insekticida:

 

–          Kestrel (a.m. acetamiprid) ili

–          Afinex (a.m. acetamiprid) ili

–          Zlatospilan (a.m. acetamiprid) u koncentraciji 0,025%.

Pregled infektivnih vrsta:

            Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Crna vaš trešnje i višnje (Myzus pruniavium)                              

Zaštita kupine

kupine

Na području delovanja RC Loznica zasadi kupine se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi listanja 5-7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Faza razvoja kupine

Vizuelnim pregledom zasada kupine na sorti Čačanska bestrna, registruju se siptomi žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), dok se na sotri Triple crown registruje pepelnica ( Sphaerotheca spp.).

Prema trenutnoj prognozi, za region RC Loznica se od četvrtka najavljuje višednevni kišni period. Porast temperature i povećana vlažnost vazduha dovode do intenzivne sporulacije prouzrokovača navedenih bolesti.

U cilju zaštite zasada kupine od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se, pre najavljenih padavina, preporučije da sprovedu hemijski tretman preparatom:

– Teatar plus (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) u koncentraciji 0,075%.

Pregled infektivnih vrsta:

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Zaštita krompira

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena setve nalaze u različitim fazama razvoja listova do početka dodirivanja biljaka u redu.

Od četvrtka se najavljuje višednevni kišni period koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača crne pegavosti krompira (Alternaria solani) i gljive prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

Proizvođačima se pred padavine preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 • Dithane M 45, Mankogal 80, Vilozeb, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP, Titular 75 WDG (mancozeb) u količini 2-2,5 kg/ha

ili

 • Polyram DF (metiram) u količini 2 kg/ha

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je polaganje jaja i piljenje larvi ove štetočine.

U cilju suzbijanja krompirove zlatice proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

 • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipkord) u količini 0,15-0,3 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini 0,3 l/ha ili
 • Alverde (metaflumizon) u količini 0,2-0,25 l/ha ili
 • Mospilan 20 SG, Tonus, Volley 20 SP, Wizzzaard, Zlatospilan, Kestrel, Afinex, Asheta, Epik, Špic (acetamiprid) u količini 0,2-0,25 kg/ha.

U usevima mladog krompira koji se vade ili će se vaditi u narednom periodu, se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite! 

Pregled infektivnih vrsta:

Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata)

 

Zaštita peršuna

peršun

Na teritoriji rada RC Zrenjanin usevi peršuna iz septembarskog roka setve se nalaze u fazi razvoja lista, pet do šest listova razvijeno (BBCH 15-16).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi sive pegavosti lista (prouzrokovač Septoria petroselini) na 25% biljaka.

Česti periodi sa padavinama i povoljne temperature, uz prisutan infektivni potencijal mogu dovesti do daljeg razvoja patogena i širenja zaraze.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko se uoče simptomi pegavosti na listovima, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Score 250 EC, Sekvenca (difenkonazol) 0,5 l/ha (karenca 14 dana) ili

Signum (boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana) ili

Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) 1 l/ha (karenca 7 dana).        

Pregled infektivnih vrsta:

Lisna pegavost peršuna (Septoria petroselini)

 

Zaštita vinove loze

vinova loza

Na području RC Jagodina zasadi vinove loze se nalaze u fazi od razvoja listova do faze jasno vidljive cvasti (BBCH 16-53).

U fenofazi razvoja cvasti vinova loza je veoma osetljiva na infekciju prouzrokovačima crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator), a kako se za naredne dane, od četvrtka, najavljuje višednevni nestabilni period praćen padavinama, proizvođačima se u cilju zaštite preporučuje primena kombinacije preparata:

– Mankogal 80, Mankogal ekstra ili Dithane M-45 (a.m.mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25%

+

 – Kumulus DF, Kossan WG, Wetsul (elementarni sumpor) u koncentraciji 0,3-0,5% ili

 – Thiovit jet 80 WG u količini 5-7 kg/ha ili

 – Microthiol special disperse u koncentraciji 0,3%.

U pojedinim vinogradima, na listovima se registruju simptomi koji ukazuju na prisustvo grinja. Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena akaricida, u fazi od pojave prvih listova do početka cvetanja:

 – Abastate (a.m.abamektin) u količini 0,75 l/ha.

 

Pregled infektivnih vrsta:

Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Grinja gala vinove loze (Colomerus vitis, syn. Eriophyes vitis); Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Izvor: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica