Direkcija za robne rezerve otkupuje 30.000 tona pšenice po 24 dinara!

Direkcija za robne rezerve otkupuje 30.000 tona pšenice po 24 dinara!

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava sve zainteresovane proizvođače o kupovini merkantilne pšenice roda 2024. godine. Najvljen je otkup do 30.000 tona merkantilne pšenice domaćeg porekla po ceni od 24 dinara po kilogramu. Cena je viša od najvljene akontne cene koja je iznosila 20 dinara, što predstavlja povoljnu priliku za proizvođače. Otkup će se vršiti posredstvom Produktne berze u Novom Sadu, a prijave će biti moguće od 11. jula 2024. godine.

Merkantilna pšenice třeba da ispunjava određenje karakteirsike kvaliteta

Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju.

Uslovi otkupa, količina i plaćanja

Otkup pšenice vršiće se od fizičkih lica i to registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Pšenica treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji, a u cenu od 24 din/kg nije uračunat PDV.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 20 tona, a maksimalna količina je 100 tona.a 

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad. Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 11.07.2024.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova.

Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna porodična gazdinstva

Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu.

Ugovaranje

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu elektronskih prijava fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad i nakon izvršene proverecod strane „Produktne berze“ ad i Direkcije.


NAPOMENA: prilikom prijavljivanja na sajtu „Produktne berze“ ad, Novi Sad, potrebno je uneti broj namenskog računa koji je upisan u izvodu iz Registra.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

  • fotokopiju ili odštampani primerak očitane lične karte,
  • odštampani elektronski izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o gazdinstvu, overen elektronskim pečatom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprave za agrarna plaćanja, ne stariji od 5 dana od dana prijave na „Produktnoj berzi“ AD, Novi Sad,

Pored navedenog potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju kojom se dokazuje da je izvršena isporuka merkantilne pšenice za račun Direkcije i to


  • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara
  • magacinski ulaz, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca,
  • sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdat od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Sertifikat o kvalitetu i kvantitetu obezbeđuje prodavac.
  • elektronski račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona:

011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/425-774 i 528-911, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad.     


Spisak ovlašćenih skladištara pronađite na sajtu Republičke agencije za robne rezerve

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica