Nastavlja se pad otkupne cene prasadi | Cene stoke

Nastavlja se pad otkupne cene prasadi | Cene stoke

Telad su jeftinija na području Kragujevca, a tovna junad na području Pančeva i Šapca. Jarad i ovnovi skuplji su u Kragujevcu, a jagnjad na području Smedereva.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području šumadijskog regiona je zabeležen pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 400 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 190 din/ kg.

U klanicama na području Šapca otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža i iznosila je 205 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM na 210 din/kg.

U klanicama na području srednje-banatskog regiona otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM i HF rase bile su više u odnosu na prethodni period. Kod tovnih bikova preko 500 kilograma HF rase cena je bila 180 din/kg, dok je kod tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase cena iznosila 200 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Užicu zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase. Najčešća prodajna cena iznosila je 210 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma bile su niže u odnosu na prethodni period, a cena je iznosial 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu je situacija bila identična, pošto su prasad od 16 d 25 kilograma bila jeftinija, pa su se mogla pazariti po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području južnobanatkog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma, a otkupljivali su se po ceni 230 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 160 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene krmača za klanje. Najčešće su se mogle pazariti za 130 din/ kg.

U klanicama na pordučju podunavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Otkup se najčešće obavljao po ceni od 160 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Zaječaru najčešća prodajna cena prasadi do 15 kilograma iznosila je 270 din/kg, a kod grla od 16 do 25 kilograma cena je iznosila 250 din/ kg. Za tovne svinje od 80 do 120 kilograma trebalo je izdvojiti 150 din/kg, a za tovljenike preko 120 kilograma 140 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen rast cena jaradi i ovnova za priplod u odnosu na prethodni period. Kod jaradi je bio iznos od 180 din/ kg, a kod ovnova iznos od 40.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi na 190 din/kg. Glavni razlog je znatno bolja ponuda u odnosu na prodaju.

Uklanicama na području Šapca otkupna cena jagnjadi bila je niža i iznosila je 190 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona evidentiran je rast otkupne cene jagnjadi i pad otkupne cene ovaca. Cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg, dok je kod ovaca – 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu bile su niže cene jagnjadi, šilježadi i ovaca u odnosu na prethodni period.

Na pijaci žive stoke u Nišu cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 200 din/ kg, ovce 160 din/kg dok je kod koza cena iznosila 100 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Zaječaru i u klanicama na području ovog grada izostala je ponuda i otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Zrenjanina došlo je do pada cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma na 18.5 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kragujevca cena pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period, a iznosila je 20 din/kg. U silosima na području Kragujevca takođe je zabeležen rast cene pšenice na 19 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada cene sojine sačme u odnosu na prethodni period. Najčešće se mogla pazariti po ceni od 70 din/kg. Na gazdinstvima u okolini Kikinde moglo se pazariti jedino lucerkino seno u balama po ceni od 18 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Sremske Mitrovice i na pijaci u ovom gradu zabeležen je rast cene sojinog zrna na 43 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva najčešće prodajne cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkinog sena u balama bile su niže, pošto su kod oba poljoprivredna proizvoda mogla da se pazare za 15 din/kg. U istom periodu bili su jeftiniji kukuruz i pšenica u maloprodajnim objektima na području Pančeva.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica