Uslovi za zaštitu bilja u okviru IPARD programa

Uslovi za zaštitu bilja u okviru IPARD programa

Oni koji planiraju da konkurišu za novac iz IPARD fondova moraju znati i ispuniti propisane uslove za skladištenje i korišćenje preparata za zaštitu bilja.

Jagoda - © Pixabay

Nakon realizacije odobrenog projekta, uz zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja, dostavlja se akt organa nadležnog za poslove zaštite bilja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja , što se odnosi i na predmetnu investiciju, u sektorima voća, povrća i ostalih useva. Propisane uslove za ovu oblast definišu Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i Zakon o zdravlju bilja (”Sl. glasnik RS”, br. 41/2009), koji su usklađeni sa propisima Evropske Unije.

Za ispunjenost propisanih uslova posmatraće se da li korisnik sredstava za zaštitu bilja, odnosno držalac bilja:

 • vodi evidenciju o preduzetim merama zaštite zdravlja bilja, odnosno o tretiranju bilja i biljnih proizvoda u polju
 • skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši na način kojim ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životinja i životne sredine
 • skladištenje sredstva za zaštitu bilja vrši u uslovima koji obezbeđuju održavanje nepromenjenih fizičkih i hemijskih osobina i pogodnosti za primenu
 • da li je uređaj koji se koristi za primenu sredstava za zaštitu bilja podvrgnut kontrolnom testiranju i da li je obeležen vidnom oznakom
 • rukuje ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja na propisan način

Da li korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja primenjuje sredstva za zaštitu bilja:

 • u skladu sa rešenjem o registraciji
 • u skladu sa deklaracijom i uputstvom za primenu
 • u skladu sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja
 • u skladu sa namenom sredstava za zaštitu bilja i sa ciljem suzbijanja
 • na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja
 • na način kojim se ne ugrožava životna sredina
 • na način koji ne prouzrokuje zagađenje objekata i prostorija koje koriste ljudi ili koje služe za gajenje i držanje životinja
 • na način koji ne prouzrokuje zagađenje voda i površina koje se graniče sa tretiranim površinama
 • na način koji ne prouzrokuje suzbijanje neciljanih organizama, narušavanje njihovog staništa, odnosno sprečavanje njihovog širenja u smislu mera zaštite bilja
Kanal - © Pixabay

Da li korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja ne primenjuje sredstva za zaštitu bilja:
u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva
u vreme cvetanja bilja koja su otrovna za pčele
u zaštićenim područjima
koja sadrže aktivnu supstancu, odnosno osnovnu supstancu koja je upisana u Listu zabranjenih supstanci

Da li je korisnik sredstava za zaštitu bilja odnosno držalac bilja:

 • 24 sata pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava vlasnike parcela, koje se graniče sa parcelom koja će biti tretirana, o primeni sredstava za zaštitu bilja
 • 48 sati pre početka primene sredstava za zaštitu bilja obaveštava odgajivače pčela, njihova udruženja, o primeni sredstava za zaštitu bilja, koja su otrovna za pčele, sa navođenjem načina primene.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Zorica Zdravković, savetodavac za agroekonomiju

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica