Mesečni pregled cena stoke za maj

Mesečni pregled cena stoke za maj

Protekli mesec obeležila je slaba ponuda teladi, prasadi i jagnjadi na stočnim pijacama u našoj zemlji.

Mesečni pregled cena stoke - © Pixabay

Cene krava

Nastavljen je trend slabe ponude teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma proteklog meseca. Prodaja se odvijala na četiri stočne pijace u Srbiji po ceni od 330 do 450 din/ kg. Izostala je prodaja teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma tokom maja.

Izostala je, takođe, ponuda tovne junadi, telesne mase do 300 kilograma proteklog meseca. Obim ponude tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma bio je na prošlomesečnom nivou. Dominirala je cena od 220 din/kg. Najčešća prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma varirala je od 230 do 250 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma mogli su se pazariti na pijacama žive stoke u Kraljevu i Sremskoj Mitrovici po dominantnoj ceni od 250 din/kg.

Ponuda krava za klanje SM rase bila je slaba kao i prethodnog meseca. Mogle su se pazariti na pet stočnih pijaca u našoj zemlji. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Krave za klanje HF rase mogle su se kupiti jedino na stočnoj pijaci u Somboru. Kao tokom aprila, u maju je dominirao iznos od 140 din/kg. 

Cene svinja

Ponuda obe kategorije prasadi bila je dobra samo prvih sedam dana maja na stočnim pijacama u Srbiji. Kasnije je obim ponude opao. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje iz prethodnog meseca.

Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je 300 din/kg.

Prodaja prasadi težine od 16 do 25 kilograma najčešće je iznosila 270 din/kg, što ukazuje na blagi pad cene u odnosu na april.

Tokom maja je kao i prethodnih meseci nastavljen trend slabe ponude i prodaje tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma. Nije bilo promene cena i najčešće su se mogli pazariti za 160 din/kg.

Dominantna cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma iznosila je 140 din/kg.

Ponuda krmača za klanje bila je slaba proteklog meseca. Mogle su se pazariti na osam stočnih pijaca. Dominantna cena iznosila je 120 din/kg. 

Cene ovaca i koza

Zabeležena je nešto slabija ponuda jagnjadi proteklog meseca. Prodaja se odvijala na petnaest stočnih pijaca u Srbiji. Prodajna cena nije se menjala, dominirala je cena od 300 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude šilježadi i dviski na prodajnim mestima tokom maja. Cena dviski varirala je od 130 do 220 din/kg.

Za šilježad su kupci najčešće trebali da izdvoje 220 din/kg. Ovce su se tokom maja najčešće mogle pazariti po ceni od 120 din/kg do 160 din/kg, ali je dominirao iznos od 120 din/kg. Prodaja je zabeležena na trinaest stočnih pijaca.

Ponuda jaradi bila je slična onoj u aprilu, a prodaja je zabeležena na jedanaest prodajnih mesta. Cena je najčešće varirala od 200 do 230 din/kg. To ukazuje na blagi pad cene. Nastavljen je trend slabe ponude koza. Promet se odvijao na šest stočnih pijaca. Najčešća prodajna cena iznosila je 150 din/kg. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.