U fenofazi “mišije uši” i početku cvetanja je naročito važna ishrana biljaka: Obezbedite im neophodna hraniva

Pred nama je početak fenofaze “mišije uši“ kod jabučastog voća i početak cvetanja kod koštičavog voća, a sa njima i početak aktivacije prezimljujućih formi štetočina i patogena. Važno je pravovremeno delovanje kako bi se izbegli gubici u voćnjacima.

VoćnjakFoto:Agrounik

Koje su aktuelne mere u voćnjacima?

Uz prvi tretman preventivnim fungicidima (drugi nakon bakra) protiv fitopatogenih gljiva Venturia spp., Podosphaera leucotricha, Diplocarpon mespili, Monilinia spp., Taphrina spp., prouzrokovača bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora i prouzrokovača bakteriozne pegavosti Xanthomonas spp., potrebno je uraditi tretman i piretroidom protiv jabukinog cvetojeda Anthonomus pomorum, koji polaže jaja u pupoljke u ovoj fazi, a kod koštičavog voća tretman protiv štitastih i lisnih vaši.

Pored redovnog tretmana u ovoj fazi, potrebno je jačati biljke i dodati im neophodne elemente za njihov pravilan rast i razvoj.

Svaka fenofaza ima potrebe za određenim hranljivim elementima. Zbog toga je bitno da se biljkama dodaju makroelementi postepeno u svakoj fazi razvoja, a vrsta elementa/đubriva zavisi od potrebe biljaka u datoj fenofazi.

NikaFert đubrivo za jaču otpornost biljaka na bolesti

Fosfor (P) je prvi element koji je potreban biljci početkom vegetacije i on utiče prvenstveno na rast korena. Sa povećanjem temperature, počinje kretanje sokova i rast korena. Fosfor se u zemljištu nalazi u organskom i neorganskom obliku.

Organska jedinjenja fosfora nisu direktno pristupačna biljkama. Da bi prešla u neorganske pristupačne oblike potrebno je da dođe do njihove mineralizacije. Na nju utiču pH vrednost zemljišta, vlažnost, prisustvo ugljenih hidrata, temperatura itd. Takođe, fosfor je značajan za formiranje reproduktivnih organa i sazrevanje plodova.

Kao startno đubrivo Agrounik predlaže Nika Fert – neorgansko, složeno kristalno, čvrsto NPK 12:36:12 đubrivo sa mikroelementima. Ovo đubrivo se može primeniti kod svih tipova zemljišta. Utiče na formiranje korenovog sistema i povećava otpornost biljaka na bolesti, stimuliše cvetanje i sazrevanje plodova.

Preporuka za njegovu primenu je 50 kg/ha kod jabučastog , a kod koštičavog voća 25-30 kg/ha, kroz sistem za navodnjavanje, uz ponavljanje 2-3 puta. Takođe, može se primeniti i folijarno u količini 2-3 kg/ha. Ima odličnu moć rastvaranja.

UNISTART za razlaganje teško rastvorljivih jedinjenja ugljenika, azota i fosfora

Da bi njegovo usvajanje bilo bolje, ali i usvajanje mikro i makro elemenata koji se već nalaze u zemljištu, a nisu pristupačni biljkama, u ovoj fazi treba dodati i UNISTART.

UNISTART je mikrobiološko đubrivo koje utiče na mobilizaciju i imobilizaciju hranljivih elemenata. Pored toga, sprečava zaslanjivanje zemljišta i utiče na dostupnost hranljivih elemenata u količini i formi koja je optimalna za ishranu biljaka. UNISTART sadrži sojeve bakterija (proteolitičke i celulolitičke), koje razlažu teško rastvorljiva jedinjenja C, N i P i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.

Formiraju tanku sluzavu navlaku na površini korena i tu pretvaraju sva biljkama nepristupačna jedinjenja u pristupačne elemente i direktno joj ih predaju. Primena UNISTARTA podrazumeva količinu od 3 l/ha kod jabučastog voća i koštičavog voća prskanjem u trake duž redova ili kroz sistem za zalivanje u količini od 10l/ha.

NIKA SUPER je tečno, neorgansko složeno NPK đubrivo sa Mg i mikroelementima. Sadrži izbalansiran procenat mikro i makroelemenata u helatnom obliku, koji omogućava pravilan rast i razvoj biljaka i dobijanje stabilnih i visokih prinosa.

Primenjuje se u ovoj fazi, ali i u slučaju kasnih prolećnih mrazeva zajedno sa ostalim preparatima za umanjenje stresa i ojačavanje imuniteta biljaka. Folijarna primena kod jabučastog i koštičavog voća i vinove loze je 2-3 l/ha.

AMIKSOL za pravilnu sintezu amino kiselina i proteina

AMIKSOL je tečno đubrivo koje sadrži L-amino-kiseline biljnog porekla. U procesu hidrolize korišćeni su enzimi PGPR bakterija-proteinaze, koje u procesu fermentacije razlažu proteine do amino-kiselina u L- obliku. Ovo je jedini oblik amino-kiselina koji biljka može da usvoji.

Amino-kiseline iz AMIKSOLA biljke brzo usvajaju i direktno uključuju u sintezu proteina, koja kontroliše sve fiziološke procese u biljci. Kada se biljka nalazi u stanju stresa usled niskih/visokih temperatura, oštećenja od grada, neadekvatnog vodnog režima, poremećene ishrane ili je oslabljena usled napada bolesti i štetočina, sinteza amino-kiselina i proteina je smanjena.

Primenom AMIKSOLA, slobodne L-amino-kiseline brzo prolaze kroz ćelijsku membranu i direktno se uključuju u sintezu proteina, usled čega se biljka brzo oporavlja.

Upotreba AMIKSOLA podrazumeva količinu od 2-3 l/ha kod jabučastog, koštičavog, ali i jagodičastog voća i vinove loze, kao dodatak uz redovan tretman. U slučaju jačeg stresa povećati količinu primene na 3-4 l/ha.

Uz sve folijarne tretmane koristiti okvašivač LEPILO radi boljeg usvajanja depozita i smanjenja rizika od spiranja kišom ili razgradnje pod dejstvom sunčevih zraka.

Komentari