Dve nove sorte šljive – divna i petra

Dve nove sorte šljive – divna i petra

U naučnoj kući iz Čačka ukupno su stvorene 43 voćne sorte, od kojih 17 šljiva, a ovih dana ova brojna porodica porasla je za dve nove sorte šljive – divnu i petru. 

Ilustracija: Zrele šljive - © Pixabay

Prvu su proizveli Do­bri­vo­je Oga­ša­no­vić (poč.), dr Dar­ko Je­vre­mo­vić i dr Iva­na Gli­šić, dru­gu su stvo­ri­li Do­bri­vo­je Oga­ša­no­vić, dr Ne­boj­ša Mi­lo­še­vić i dr Mi­le­na Đor­đe­vić.

Zreli plodovi stižu u dru­goj de­se­to­dnev­i­ci sep­tem­bra, veoma su ot­por­ne na bo­le­sti i uskoro se oče­ku­je da Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de u Ča­čak do­sta­vi re­še­nje Ko­mi­si­je za pri­zna­va­nje sor­ti za no­vaj­li­je.

Pro­seč­na ma­sa div­ni­nog plo­da je 24,03 gra­ma, ra­no stu­pa u fa­zu pu­ne rod­no­sti, re­dov­no i obil­no ra­đa, sa­dr­ži 12,45 od­sto ukup­nih še­će­ra. Slič­no je s pe­trom, sa­mo što njen plod te­ži 26,20 gra­ma, uz 12,95 po­sto­ta­ka še­će­ra.

Sorta divna na­sta­la je ukr­šta­njem so­ra­ta sten­li i ča­čan­ske ra­ne, a petra ukrštanjem sten­li­ja i opa­la.

Izvor: Politika

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.