Svet poljoprivrede Prodavnica

Prva procena parcele za sadnju, uzorkovanje i analiza zemljišta budućeg zasada lešnika

Uzgoj leske je dugoročna investicija koja zahteva preciznu procenu karakeristika zemljišta, pre samog zasnivanja zasada. Rezultat procene i analize može direktno da utiče na uspeh ili neuspeh uložene investicije. Pogledajmo koji su to glavni postupci koje treba preduzeti, kako bi se izvršila pravilna procena karakteristika zemljišta budućeg zasada leske.

Prema rečima Saše Milovića, agronoma konsultanta kompanije Agriser, najpre je važno obratiti pažnju na prvobitnu procenu zemljišta koju je neophodno uraditi pre odabira zemljišta. Prilikom ove procene uzimaju se u obzir mnogobrojni parametri. Posebnu pažnju treba obratiti na ekspoziciju terena prema suncu, nagibu terena, morfologiji zemljista i njenom sastavu. „Većina postojećih površina u Srbiji je pogodna za uzgoj leske osim podvodnih zemlišta i strmih terena“, objašnjava Milović.

 Foto: Agriser

Pri sagledavanju ovih uslova moguća su odstupanja. Međutim, na nekoliko faktora treba posebno obratiti pažnju – ekspozicija ne treba da ide previše prema severu i da strmine ne budu previše velike, odnosno, da ne ograničavaju upotrebu mehanizacije. Ukoliko je nivo podzemnih voda visok važno je proveriti konstantnost ove pojave.

Za neometani razvoj korenovog sistema, oranični sloj mora biti dovoljno dubok i parcela ne treba biti isuviše kamenita ili glinovita.

Analiza zemljišta

U dve kofe treba izdvojiti po jedan uzorak, u prvoj kofi uzorak sa dubine od 0 do 30cm a u drugoj od 30 do 60 cm. Postupak se ponavlja na više mesta. Optimalna količina zemlje za uzorkovanje iznosi 1kg po uzorku.

Foto: Agriser

Za uzimanje uzoraka kao i samo vršenje analize, preoporuka je da se kontaktira licencirana kuća koja se time bavi.

Analiza zemljišta podrazumeva sagledavanje hemijskih i mehaničkih svojstava zemljišta.

Posle dobijenih rezultata potrebno je sprovesti aktivnosti u cilju povećanja plodnosti zemljišta (npr. izradom plana đubrenja), ili, ako je neophodno izvršiti, i određene meliorativne mere (npr. kalcifikacija).

Sagovornik: Saša Milović, agronom konsultant, Agriser d.o.o

Komentari