Svet poljoprivrede Prodavnica

Konkurs za dodelu „Stipendija Nada Obradović“ brucošima Poljoprivrednog ili Veterinarskog fakulteta

Fondacija „Ana i Vlade Divac“ raspisuje konkurs za dodelu „Stipendija Nada Obradović“ studentima poljoprivrede ili veterine koji su školske 2021-2022. godine, na teritoriji Srbije, upisali prvu godinu studija, a po unapred utvrđenim uslovima. U nastavku teksta slede uslovi koji trebaju da budu ispoštovani, navedena je neophodna dokumentacija, kao i kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata. Konkurs je otvoren do 24.09.2021. u 17 časova.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu Foto:Agromedia

Fondacija po drugi put raspisuje konkurs za dodelu stipendija odabranim studentima poljoprivrenog ili veterinarskog fakulteta, a u znak sećanja na Nadu Obradović, koja je bila veliki zaljubljenik u selo, prirodu i ljude. Osnivač je Divac poljoprivrednog Fonda, u okviru koga je preko 1,000 najugroženijih domaćinstava dobilo podršku za dostojanstven život i rad na selu.

Potrebni uslovi

Pravo da se prijave na Konkurs, imaju studenti poljoprivrednog ili veterinarskog fakuleta čiji je osnivač Republika Srbija, a koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na prvu godinu fakulteta, a čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije. Kandidati treba da imaju državljanstvo i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

U obzir će biti uzeti samo oni kandidati koju su u prethodne 3 školske godine (srednja škola) imali prosek od najmanje 4,50 za svaku školsku godinu, što dokazuju potrebnom dokumentacijom. Posebnu prednost pri dodeli stipendije imaće kandidati sa prijavom boravka u nekom od sela Srbije i čija porodica ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Takođe, prednost imaju kandidati iz osetljivih društvenih grupa (materijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, izbegličke i raseljeničke porodice, studenti sa invaliditetom, student/roditelj sa hroničnim bolestima i dr).

Potrebna dokumenta

Kandidati se prijavljuju na konkurs isključivo onlajn na linku.

Dokumentacija:

 1. Skenirano/fotografisano uverenje o upisu na prvu godinu studija finansirano iz budžeta Republike Srbije;
 2. Skenirano/fotografisano uverenje (svedočanstva) o postignutom uspehu kandidata za poslednje tri godine školovanja, prikačiti onlajn;
 3. Skenirano/fotografisano uverenje o najznačajnijem uspehu postignutom na takmičenjima u poslednje 3 godine, prikačiti onlajn;
 4. Skenirano/fotografisano uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice (Od poslodavca o visini neto primanja za poslednja 3 meseca ili penzioni list potvrda nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene roditelje/staratelje ili potvrda iz opštine o prihodima domaćinstva);
 5. Skenirano/fotografisano uverenje da je porodično gazdinstvo aktivno u 2021. godini, prikačiti onlajn.

Dodatna dokumentacija:

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, osim navedenih dokumenata, podnose i skeniranu/fotografisanu dokumentaciju kojom se dokazuje:

 • Invaliditet deteta/roditelja medicinska;
 • ratni vojni invalidi;
 • jednoroditeljski status porodice (umrlica roditelja, sudska presuda o samostalnom vršenju roditeljskog prava ili drugi dokument koji dokazuje da jedan roditelj sam brine o detetu);
 • podstanarski status porodice (ugovor sa stanodavcem) i druga dokumenta;
 • potvrda o izbeličkom statusu oba ili jednog roditelja/staratelja (izbeglička legitimacija ili potvrda od Komesarijata za izbegla i raseljena lica);
 • potvrda o voloniranju, ukoliko je student volonirao u nekoj instituciji ili organizaciji;
 • druga relevantna dokumenta.

Samo dostavljena dokumenta biće uzeta u razmatranje.

Poljoprivredni fakultet u Beogradu Foto:Agromedia

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:

 • opšteg uspeha u poslednja tri razreda školovanja;
 • nagrada na takmičenjima i sportskih rezultata.

2) socijalno-ekonomskog statusa porodice:

Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice, za poslednja tri meseca tekuće godine, te dokumentacija kojom se dokazuje invaliditet deteta/roditelja/staratelja, jednoroditeljski status porodice, podstanarski status porodice i dr.

Kriterijumi za bodovanje

1) opšti uspeh za poslednje tri godine školovanja– iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha (od 4,50 do 5 bodova za svaku školsku godinu, maksimalno 15);

2) nagrade na takmičenjima i sportskim takmičenjima (5 bodova nacionalna, 4 regionalna, 3 boda opštinska takmičenja, boduje se samo jedan, najbolji rezultat);

3) Volonterski i društveno koristan rad (1 bod).

Socijalno-ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice za poslednja 3 meseca tekuće godine, i to:

 • Bez prihoda (5 bodova);
 • Ispod prosečnih mesečnih primanja za Republiku Srbiju (3 boda);
 • Bolest kandidata/člana porodice (5-3 bodova);
 • Ostali socio-ekonomski uslovi – podstanarski status, kolektivni smeštaj, izbeglički status, žrtve porodičnog nasilja i dr. (3-1 boda).

 4) Kandidati sa prijavom boravka u nekom od sela Srbije i čija porodica ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo – 5 bodova.

Kandidati se rangiraju prema ukupnom broju bodova ostvarenom po svim osnovama koje se vrednuju za dodelu stipendije. Rangiranje se vrši iskučivo na osnovu dostavljene dokumentacije.

Postupak dodele stipendija

Na osnovu odluke o dodeli stipendije, kandidat zaključuje ugovor o stipendiji sa Fondacijom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem stipendije. Stipendija se isplaćuje na mesečnom nivou, tokom 10 meseci u iznosu od 10,000 dinara mesečno.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Korisniku stipendije obustavlja se isplata odobrene stipendije u slučaju netačno prikazanih podataka, ili napuštanja redovnog školovanja.

Studenti koji budu izabrani za stipendiranje, biće u obavezi da najmanje 4 sata mesečno volontiraju o čemu će Fondaciju redovno pismeno obaveštavati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na stipendije@divac.com.

Komentari