Evo kako možete da ostvarite pravo na kreditnu podršku

Evo kako možete da ostvarite pravo na kreditnu podršku

Da biste ostvarili pravo na kreditnu podršku, potrebno je da ispunite određene uslove. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik kojim se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Evo kako možete da ostvarite pravo na kreditnu podršku - © Pixabay

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za

 1. razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;
 2. razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 3. investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 4. nabavku hrane za životinje i
 5. investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima. Oni se isplaćuju bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, gde fiksna kamatna stopa iznosi 3% na godišnjem nivou, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. pravno lice, i to:
  • zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
  • ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.


Više o uslovima i načinu saznajte u prilogu:

pdf

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU. PDF

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica