Za jak koren i zdravu biljku – preparat BioGnezdo

BioGnezdo, proizvod Biofor Systema, mikrobiološki je preparat za tretman semena kukuruza, soje, pšenice i suncokreta. Primenom BioGnezda ostvaruje se brže klijanje i nicanje, snažan koren, ujednačen usev i bolji sklop, što će samim tim značiti i veći prinos.

Sadnja - © Pixabay

Preparat BioGnezdo

Preparat sadrži bakterije, stimulatore biljnog rasta, koji su ogromna pomoć u ishrani mladih biljaka. Pored bakterija stimulatora, BioGnezdo sadrži prirodne biljne hormone (auksine i gibereline) i cink.

Giberelini pospešuju klijanje semena i sprečavaju dormanciju (neklijavost semena) s obzirom na to da omogućavaju klijanje semena i onda kada nisu zadovoljeni optimalni uslovi spoljašnje sredine, pre svega po pitanju odgovarajuće temperature, prisustva kiseonika i vode. Takođe, delovanjem giberelina može se zameniti stratifikacija semena. Stratifikacija je proces u kojem je seme izloženo niskim i konstantnim temperaturama određeni vremenski period kako bi moglo da klija. 

Auksini utiču na formiranje adventivnih i bočnih korenova, što će za rezultat dati jači korenov sistem a samim tim i efikasniju ishranu biljke.

Pravovremeni tretman semena – tajna snažne biljke i kvalitetnog ploda

S druge strane, cink ima značajnu ulogu u prometu materija biljaka. Pre svega, cink utiče na sintezu nukleinskih kiselina i proteina i uključen je u sintezu fitohormona. Na nedostatak cinka posebno su osetljivi kukuruz i soja.

Biljke tretirane preparatom BioGnezdo - © Biofor System

U njivskim uslovima, koliko god se dobro izvršila predsetvena priprema, jedan broj klijanaca propadne. Obično se kaže: „Ne valja seme“. Prava istina je da u realnim uslovima postoji opasnost od loših uslova u zemljištu i usled toga se javljaju gubici u sklopu. U hladnim prolećima, kada temperatura zemljišta nije optimalna, BioGnezdo utiče na povećanje broja klijanaca i daje dodatnu energiju semenu da preživi nepovoljne uslove.

Doza primene:

  • 250 ml – za tretman hektarske količine semena kukuruza, suncokreta i uljane repice.
  • 500 ml – za tretman hektarske količine semena pšenice, ječma i soje (zajedno sa Biofor Soyom).

Primena preparata BioGnezda

Sama primena BioGnezda je više nego jednostavna. Preporučenu količinu BioGnezda (250/500 ml) potrebno je najpre naneti na hektarsku normu semena, zatim je potrebno ostaviti dovoljno vremena istretiranom semenu da se prosuši i sačekati momenat setve. Značajna prednost BioGnezda je što postoji apsolutna mogućnost primene zajedno sa pesticidom (insekticidom ili fungicidom) i što se tretman može obaviti nekoliko nedelja pre planirane setve.

Na ovaj način lako ćete doći do boljeg prinosa kukuruza, soje, suncokreta i strnih žita

Seme tretirano Biognezdom i ne tretirano seme - © Biofor System

Rezultati primene

Rezultati primene vidljivi su već nakon 14 dana posle setve. Već u tom periodu primetna je značajna razlika u odnosu na brzinu klijanja i nicanja, kao i broja klijanaca.

Seme tretirano BioGnezdom - © Biofor System

Sprovedena istraživanja

U prethodne dve godine u saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima sprovedeno je više desetina ogleda u kojima je cilj bio da se usevi u kojima je primenjeno BioGnezdo analiziraju i porede sa kontrolom, od momenta setve pa sve do žetve.

Rezultati pokazuju da je BioGnezdo apsolutni šampion u startu kukuruza, gde je prosečno izmerena razlika prinosa u odnosu na kontrolu na proizvodnim površinama u 2016. i 2017. godini iznosila +582 kg/ha u korist BioGnezda.

U saradnji sa „Eurofins Agroscience Services SRL“, organizacijom koja posluje u 39 zemalja širom sveta, 2015. godine sprovedeni su ogledi na više lokacija na usevu suncokreta u Rumuniji. Rezultati ovih ogleda publikovani su u brošuri „Biofor System prvih 12 godina rada“.

Poboljšanjem kvaliteta zemljišta povećavaju se prinosi

Izmereni efekat očuvanja sklopa suncokreta je 2.700 biljaka po hektaru više u odnosu na netretirani deo parcele. Ovako značajno bolji sklop rezultirao je i povećanim prinosom za +300 kg/ha u odnosu na kontrolu. Ovakvi rezultati su posebno bitni kada se sagleda de je ulaganje u BioGnezdo oko 10 kg merkantilnog suncokreta. Šampionsku poziciju BioGnezda je dobio apsolutno najboljim odnosom uloženog i dobijenog. BioGnezdo – brine za svako. zrno

Sponzorisani članak
 
Biofor System
Ulica: Batajnički drum 23, Zemun
Tel: 011/30-70-349
Email: office@biofor.rs
Web adresa: www.biofor.rs

Komentari