Suzbijanje grinja u zasadu jabučastog i koštičavog voća

Voćarima je već dobro poznata crvena voćna grinja (Panonychus ulmi), ali poslednjih godina se u drugom delu vegetacije jabuke sve češće pojavljuje i obični paučinar (Tetranychus urticae). Obe ove štetne vrste grinja imaju veći broj generacija, veliki potencijal razmnožavanja, a konkretna brojnost im zavisi od klimatskih uslova, kvaliteta ishrane i uspešnosti mera suzbijanja.

Crvena voćna grinja - © Galenika Fitofarmacija

U uslovima visoke tehnologije gajenja jabuke (posebno gusta sadnja, veliko opterećenje i rodnost, pokrivanje zasada mrežama protiv grada), fitofagne grinje se bolje i brže razvijaju! Grinje se hrane biljnim tkivom oštećujući sunđerasti mezofil, palisadni parenhim i hloroplaste, što dovodi do redukcije hlorofila i same fotosinteze.

Većina dominantnih sorti u savremenim zasadima jabuke su osetljive na napad fitofagnih grinja, npr. zlatni i crveni delišes, breburn, jonagold, fudži, gala, ajdared i dr.

Crvena voćna grinja je veoma polifagna štetočina, oštećuje veliki broj biljnih vrsta. U našim uslovima ima od 5 do 8 generacija, što zavisi od vremenskih uslova. U sušnim godinama pravi velike štete. Prosečno trajanje jedne generacije je oko 20 dana. Prezimljava u formi zimskih jaja položenih na račvama, naborima grana i oko pupoljaka. Larve se pile u aprilu, ima više generacija godišnje i sklona je prenamnožavanju. Larve i imago se hrane sisajući sokove na naličju lista i tu polažu letnja jaja. U zavisnosti od temperatura, larve se pile za 7-10 dana i to je jako bitno znati zbog momenta tretmana akaricidima. Tehnologija suzbijanja grinja se zasniva na potpunom uništavanju imaga prve generacije i na onemogućavanju nastavka razmnožavanja tokom leta.

Zaštita jabuke i kruške od biljnih bolesti i insekata

Prvi korak u efikasnom suzbijanju prezimljavajućih jaja crvene voćne grinje je korišćenje mineralnog ulja GALMIN u koncentraciji 2-3%, u fenofazama mirovanja vegetacije. Ukoliko do pojave prvih odraslih stadijuma dođe u ranim fenofazama razvoja jabuke, npr. u fenofazi „roze pupoljak“, veoma je svrsishodno korišćenje insekticida FOBOS (0,05%). Kasnije, tokom vegetacije za suzbijanje imaga crvenog pauka koristi se ABASTATE (0,1 %) uz obaveznu primenu okvašivača NU FILM 17 (0,1%).

Suzbijanje grinja - © Galenika Fitofarmacija

Početni period naseljavanja običnog paučinara je uvek sporadičan, javlja se mestimično, u tzv. „žarištima“ (imago je slabo mobilan, pa se sporije širi). Karakteristika ove grinje je proizvodnja paučine na naličju lišća. Odrasla ženka je dugačka samo 0,6-1 mm i polaže 100-200 jaja. Larve do stadijuma odraslih grinja prolaze tri razvojna stadijuma. Između pojedinih stadijuma u razvoju miruju (tzv. statični stadijum), kada su vrlo otporne na primenu akaricida. Glavne štete pričinjavaju  upravo larve sisanjem biljnih sokova, pa se napad koprivine grinje na lišću jabuka prepoznaje po specifičnom gubitku boje. Kod jakog napada lišće se potpuno osuši i otpada, po čemu se razlikuje od šteta koje uzrokuje crvena voćna grinja (mramorno-žuto lišće ostaje na stablu).

S obzirom na to da ne prezimljava u formi zimskih jaja u krošnji jabuka, kao crveni voćni pauk, tretiranje mineralnim uljima pred početak vegetacije ne umanjuje njihovu prezimljujuću brojnost. Budući da na naličju lista formiraju paučinu, uspeh suzbijanja umnogome zavisi od kvaliteta tretiranja – od veće količine rastvora (najmanje 800 l/ha ili više) ili primene dodatnih sredstva za poboljšanje perzistentnosti (ađuvanti ili okvašivači). Najveći problem u suzbijanju grinja je kada se u istom trenutku u zasadu nalaze svi razvojni stadijumi ovih parazita. S obzirom da je većina do sada registrovanih akaricida efikasna samo na stadijum imaga, rezultati suzbijanja bili su ograničeni i zahtevali su i više ponavljanja.

U paleti Galenike-Fitofarmacije nalazi se specifični akaricid URANUS koji ima ovolarvicidno delovanje tj. efikasan je kod svih nezrelih stadijuma razvoja – jaja i larvenih stadijuma. URANUS se koristi u koncentraciji od 0,05%. Nakon aplikacije URANUS ima sposobnost vezivanja za parenhim lisnog tkiva, čime se obezbeđuje dug period delovanja tokom piljenja larvi od 4 do 6 nedelja. U uslovima prenamnoženja i mešovitih populacija, a radi suzbijanja svih razvojnih stadijuma grinja, tj. prekidanja razvoja generacija, preporučuje se kombinovanje URANUSA sa nekim od adulticida – ABASTATE (0,1%) ili FOBOS (0,05%).

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari