Sa ovim preparatima efikasno suzbijte pegavost lista šećerne repe

Sa ovim preparatima efikasno suzbijte pegavost lista šećerne repe

Nakon uspešne zaštite šećerne repe od štetočina (žičare, buvače i repine pipe), osiguravanja sklopa i čišćenja njive od korova, čeka nas još jedan vrlo ozbiljan zadatak. Potrebno je sačuvati lisnu masu useva do kraja vegetacije od gljive Cercospora beticola, prouzrokovača pegavosti lista i ekonomski najznačajnije bolesti šećerne repe. Svedoci smo da ova gljiva u godinama povoljnim za razvoj i širenje bolesti, kao što je bila 2014. godina, u značajnoj meri može da kompromituje prinos i digestiju. Do sušenja i propadanja lisne mase u takvim okolnostima dolazi već u avgustu i septembru, nakon čega se javlja retrovegetacija, formiranje nove lisne mase.

Tretiranje useva - © Adama

O samoj bolesti

Pojava, intenzitet napada i širenje bolesti (Cercospora beticola) zavise najviše od vremenskih uslova tokom letnjeg perioda vegetacije repe, a visina šteta od preduzetih agrotehničkih mera (poštovanja plodoreda, izbalansiranosti ishrane), odabira i pravovremene primene fungicida (usklađenosti tretmana sa vremenskim uslovima i tolerantnošću sortimenta).

Poštovanjem četvorogodišnjeg plodoreda smanjuje se nivo infektivnog potencijala.

Opšte je poznato da se patogen održava u zaraženim ostacima repe na njivi u stromatičnim tvorevimama, koje mogu da ostanu vitalne nekoliko godina i predstavljaju najvažniji izvor zaraze. Prekomerno đubrenje azotom, pogotovo u kasnijim rokovima, povećava bujnost lisne mase i stvaranje povoljne mikroklime za razvoj ove bolesti. Setvom sorti sa visokim stepenom otpornosti na cerkosporu olakšava se držanje pod kontrolom bolesti u najtežim uslovima.

Zaštita  šećerne repe od prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) vrlo je kompleksna, zahteva mnogo znanja i iskustva. Uspešna zaštita se može ostvariti jedino poštovanjem svih agrotehničkih mera i pravilnom i razumnom primenom fungicida.

Neophodno je dobro poznavati biologiju bolesti, sortiment, način delovanja i efikasnost pojedinih fungicida, te na kraju pratiti klimatske uslove i u skladu sa njima prilagoditi tretmane.


U zaštiti šećerne repe od cerkospore, iz svoje palete kompanija Adama može ponuditi jedan preventivni i dva sistemična fungicida sa dvostrukim mehanizmom delovanja. To su preparati Odeon, Eminent Star i Bumper P.

Pegavost lista šećerne repe - © Adama


Preporuka kompanije Adama

Odeon je preventivni fungicid na bazi aktivne materije hlorotalonil. Odlikuje se većim sadržajem aktivne materije u odnosu na paralele na tržištu. Odličan je u antirezistentnoj strategiji, sprečavanju nastanka otpornosti gljive na sistemične fungicide koji su osnovni alat u zaštiti repe od cerkospore. Zbog višestrukog mehanizma delovanja, gljive ne razvijaju ili teško razvijaju otpornost na ovaj fungicid. Dodaje se sistemičnim fungicidima u količini 0,9-1,3 kg/ha kako bi im pojačalo preventivno delovanje i u svrhu sprečavanja pojave rezistentnosti. Odeon ima sposobnost odličnog vezivanja za voštanu prevlaku na listovima i sposobnost teškog ispiranja, pa je osigurano dugotrajnije delovanje i pri učestalim padavinama u odnosu na standardne kontaktne fungicide.

Eminent Star je sistemičan dvokomponentan fungicid, preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Reč je o proizvodu koji predstavlja gotovu kombinaciju sistemika i preventivca. Tetrakonazol, sistemična aktivna materija iz grupe triazola, odgovorna je za njegovu pokretljivost u biljci i ima sposobnost brzog presecanja već nastale zaraze i sprečavanja daljeg širenja bolesti. Svojim eradikativnim delovanjem sprečava sporulaciju, gljive, formiranje nove infektivne spore. Hlorotalonil pojačava preventivno delovanje i istovremeno štiti preparat od razvoja otpornosti gljive na fungicid i osigurava efekat pri nestabilnim vremenskim uslovima.


Među svim triazolima, tetrakonatol, pa samim tim i Eminent Star, jedinjenje je sa najboljim odnosom između hidrosolubilnosti i liposolubilnosti, ima najbolju izbalansiranost stepena rastvorljivosti u mastima i stepena rastvorljivosti u vodi.

 

Fungicid Bumper P - © Adama

Dobra rastvorljivost u masti omogućava preparatu lak prodor kroz voštani sloj lista i brzo apsorbovanje u tkiva tretirane biljke. Dobra rastvorljivost u vodi je od suštinskog značaja, jer omogućuje da se apsorbovani fungicid lako i ravnomerno širi u biljnim tkivima, čak i na mesta koja nisu bila dostupna u vreme primene preparata. Ova prednost preparatu Eminent Star obezbeđuje dobru distribuciju, migraciju u biljnom tkivu, a samim tim i sigurnu i pouzdanu zaštitu šećerne repe.

Preporučena količina primene Eminent Stara je 1-1,2 l/ha u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Odeon.

Bumper P je takođe sistemični fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Odlično kontroliše već nastale zaraze, brzo ih prekida, a istovremeno svojim preventivnim delovanjem ne dozvoljava da do infekcije useva gljivom Cercospora beticola dođe. Preparat predstavlja kombinaciju dve aktivne materije (prohloraz i propikonazol) iz dve različite hemijske grupe. Prohloraz je aktivna komponenta koja nije u široj primeni u zaštiti šećerne repe od cerkospore kod nas, te je značajna sa aspekta antirezistentne strategije. Bumper P preporučujemo kao alternativu u cilju odlaganja pojave rezistentnosti, naročito u godinama kada je potrebno uraditi tri ili više tretmana protiv prouzrokovača pegavosti lišća. Primenjuje se u dozi od 1 l/ha u kombinaciji sa preventivnim fungicidom Odeon.

Zbog kvalitetnog hemijskog sastava i dobrog odnosa aktivnih materija, kao i kratke karence od 21 dan, Bumper P, kao i Eminent Star se mogu koristiti u bilo kom cerkospornom tretmanu, kako u početnim tako i u završnim tretmanima šećerne repe.

Za prvi cerkosporni tretman predlažemo jednu od sledeće dve kombinacije:

1. Bumper P 1 l/ha + Odeon 0,9-1,3 kg/ha ili

2. Eminent Star 1,2 l/ha + Odeon 0,6-0,9 kg/ha

Prvi tretman treba obaviti u vreme pojave prvih pega ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.

Kombinacijom fungicida Bumper P i Odeon ili Eminent Star i Odeon, birate sigurnu opciju za vaš usev. Birate dobru zaštitu, što je preduslov za visok prinos korena, visok procenat šećera, a samim tim i preduslov za dobar profit.


Sponzorisan članak
Adama SRB DOO
Bulevar Mihaila Pupina 6
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 785 85 00
Faks: +381 11 220 00 71
https://www.adama.com/srbija/sb/

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica