Prolećno plavo prskanje koštičavog voća

Prolećno plavo prskanje koštičavog voća

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpočela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnošću. Posebno dobre fungicidne i baktericidne efekte daju tretiranja koštičavih, ali i drugih voćnih vrsta u fenofazama mirovanja vegetacije i neposredno pred kretanje vegetacije.

Prolećno plavo prskanje - © Galenika Fitofarmacija 

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka pa je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi sprečavanja nastanka zaraze.

Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena koštičavih voćnih vrsta koji prezimljavaju na granama i grančicama kao što su – Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, gljiva iz roda Monilinia spp. – prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća kao i mrke truleži plodova, kao i rogača šljive – Taphrina pruni.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. komplex, prouzrokovača rak rana i izumiranja grana koštičavog voća. Upotrebom bakarnih fungicida pred kretanje vegetacije i značajnim smanjivanjem infekcionog potencijala patogena relaksiramo i upotrebu fungicida tokom perioda vegetacije i znatno utičemo na ostvarivanje visoke biološke efikasnosti kasnije primenjenih fungicida i uopšte isplativosti proizvodnje.

Pored navedenih prouzrokovača bolesti, u voćnjacima prezimljavaju i mnoge štetočine. Tokom sezone suzbijanje štetočina poput crvene voćne grinje, biljnih vašiju, štitastih vašiju i slično, može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih štetočina i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću populacije štetnih organizama. Za ovu namenu koristi se mineralno ulje.

Prolećno plavo prskanje - © Galenika Fitofarmacija

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporučujemo PLAVO ULJE.


PLAVO ULJE upravo predstavlja kombinaciju bakarnog oksihlorida i mineralnog ulja. Na ovaj način sa jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetočine u voćnjaku u istom tretmanu.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800 – 1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Ukoliko nakon tretiranja, u periodu od 7 – 10 dana, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Za bakar oksihlorid u preparatu PLAVO ULJE se može reći da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju pomenutih patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona iz preparata.


PLAVO ULJE se koristi u koncentraciji 2 – 3 %, odnosno 200 – 300 ml na 10 l vode.

Iz palete fungicida na bazi bakar oksihlorida iz programa Galenika Fitofarmacije preporučujemo:


  • BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 – 0,75%.
  • CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%
  • PLAVO ULJE u koncentraciji 2 – 3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica