Koji su ciljevi integralne zaštite bilja

Koji su ciljevi integralne zaštite bilja

Integralna zaštita bilja podrazumeva korišćenje svih raspoloživih mera u cilju suzbijanja štetočina, a kako bi sprečili ekonomski značajne štete.

Zaštita bilja - © Pixabay

Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja koja podrazumeva korišćenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina, prouzrokovača bolesti i korova, u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granica iznad kojih dolazi do ekonomski značajnih šteta.

U integralnu zaštitu spadaju:

  • gajenje otpornih sorti
  • agrotehničke mere
  • mehaničke mere
  • biološke mere
  • hemijske mere
  • i druge mere koje imaju uticaj na sprečavanju širenja prouzrokovača bolesti i korova.

Ovom zaštitom dozvoljeno je prisustvo štetočina ali ispod ekonomskog praga štetnosti. Prag štetnosti je stepen napada štetnih organizama koji za posledicu ima veću štetu na biljkama od vrednosti preduzete zaštite. Ovakvim načinom razmišljanja dolazimo do pojma kritičnog broja koji predstavlja gustinu insekata, korova, broj pega ili drugih promena na gajenoj biljci kada je neophodno preduzeti hemijsku zaštitu bilja.

Kako prepoznati virozu vinove loze

Sprovođenjem mera integralne zaštite smanuje se broj hemijskih tretiranja, a samim tim dolazimo do jeftinije zaštite gajene kulture i do jeftinijeg finalnog proizvoda. Sa ekološkog aspekta dolazimo do manjeg zagađenja životne sredine.

Kako suzbiti pepelnicu graška

U praksi treba koristiti i kombinovati sve nepesticidne mere, koje dovode do smanjenja brojnosti štetnih organizma, a kada i pored toga dolazi do pojave praga štetnosti odnosno do kritičnog broja štetnih organizama kao krajnju i jedinu preostalu meru borbe u zaštiti gajene kulture koristiti hemijska sredstva.


Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  Dipl. inž. Vulović Lidija PSSS Kragujevac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica