Kako zaštiti zasad jabuke od venturije u prvom delu vegetacije

Kako zaštiti zasad jabuke od venturije u prvom delu vegetacije

Svaka savremena intenzivna proizvodnja jabuke zahteva preduzimanje kompleksnih mera u zaštiti zasada. Proizvodnja jabuka u svetu i kod nas beleži konstantan rast po pitanju količina i kvaliteta koje se proizvode. Tokom dugog perioda vegetacije, postoji i stalna opasnost od uticaja i delovanja nepovoljnih faktora koji mogu u znatnoj meri da utiču na rezultate proizvodnje.

Čađava pegavost lista - © Galenika Fitofarmacija

Čađava pegavost lista i krastavost ploda jabuke, prouzrokovana gljivom Venturia inaequalis, je ekonomski najznačajnije oboljenje jabuke, pri čemu štete mogu biti i preko 70%. Patogen utiče na smanjivanje ili potpuno gubljenje tržišne vrednosti zaraženih plodova, opadanje nesazrelih plodova, defolijaciju, smanjeno formiranje cvetnih pupoljaka i otežano čuvanje plodova u skladištima.

Simptomi

Prvi simptomi se najčešće uočavaju na čašičnim listićima i na peteljci ploda. U početku se pojavljuju svetle, maslinaste pege koje kasnije postaju smeđe boje. Plod jabuke je tokom čitavog razvoja osetljiv na zaraze. Siptomi na plodu su u vidu kružno-elipsastih krasta, koje su često praćene deformacijom i pucanjem ploda.

Epidemiologija

Venturia inequalis prezimljava u opalom lišću. Na proleće, sa porastom temperatura iz prezimljavajućih organa gljive oslobađaju se askospore koje nošene vetrom i kapljicama kiše dospevaju do mesta na kojima klijaju i ostvaruju infekciju. Period sazrevanja i oslobađanja askospora je veoma razvučen i obično traje 60- 80 dana. To se najčešće fenološki poklapa sa fenofazom „mišije uši“ pa do 6 nedelja po precvetavanju i naziva se periodom primarnih infekcija.

Nakon dospevanja na površinu lista ili ploda askospora razvija infekcionu hifu, koja prodire u biljno tkivo. U okviru pega patogen sporuliše formirajući veliki broj konidija koje ostvaruju infekcije tokom leta. U toku jedne vegetacione sezone može se ostvariti više sekundarnih infekcija.

Krastavost ploda jabuke, Venturia

Period cvetanja i formiranja plodova jabuke predstavlja najosetljiviju fenofazu na infekciju, pa zato i mere zaštite u ovom periodu treba da budu najintenzivnije. Kombinacije primenjenih fungicida treba da budu u direktnoj zavisnosti od uslova sredine kako bi se iskoristile sve prednosti korišćenih preparata.

Venturia inequalis zaražava list, cvet i plod. Infekcije lista nastaju čim se mlado lišće pojavi iz pupoljka. Kritičan period suzbijanja Venturia inequalis je početak vegetacije (proleće), počevši od fenofaze pucanja pupoljaka do precvetavanja. Ukoliko se zaraza spreči u ovom periodu, tada dolazi do prekida ciklusa razvića patogena i inokulacioni potencijal za sekundarno zaražavanje je značajno smanjen.

Suzbijanje

Galenika Fitofarmacija preporučuje u početnim fazama vegetacije upotrebu fungicida GALILEO (u dozi 0,75 – 1 kg/ha). GALILEO je kontaktni i preventivni fungicid koji odlično prijanja i vezuje se za površinu biljnog tkiva. Sprečava stvaranje proteina u ćelijama patogena i formiranje klicine cevi gljiva.

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: 
www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.