Želite da gajite kukuruz šećerac po organskim principima? Evo odgovora kako

Želite da gajite kukuruz šećerac po organskim principima? Evo odgovora kako

Ukoliko se bavite organskom proizvodnjom i želite da na svoju parcelu uvrstite kukuruz šećerac trebate da znate da njegov pravilan rast i razvoj, kao i zaštićenost od bolesti i štetočina zavise od ispunjavanja optimalnih agroekoloških uslova. Stoga vas u nastavku očekuju adekvatni uslovi za uzgoj kukuruza šećerca u pogledu zahteva prema zemljištu, količini vode, klimatskim uslovima ali i plodoredu i suzbijanju korova.

Kukuruz šećeracFoto:Pixabay

Zemljište za organski uzgoj kukuruza šećerca

Za kukuruz šećerac izaberite tlo koje je vodopropusno, dobro aerisano sa pH vrednošću od 5,5 do 7. Najbolji izbor su svakako černozem, ritska crnica, aluvijalna – deluvijalna zemljišta. Ukoliko je zemljište previše glinovito to uzrokuje problem sa stvaranjem pokorice i lošu drenažu, ali i aeraciju. Kada je u pitanju đubrenje biljaka potrebno je naravno obezbediti kompost, zelenišno đubrenje, stajnjak ili prirodno – biološka đubriva. Kada je kalijum u pitanju najveću potrebu za ovim elementom ima u fazi razvoja klipa.

Kada je reč o azotu, snažno se preporučuje uzgoj višegodišnjih krmnh leguminoza pre setve kukuruza šećerca kao što je na primer crvena detelina. Dobro je poznata njihova moć azotofiksacije koja rezultira ostavljanjem azota u zemljištu u formi dostupnoj biljkama, pospešuju se karakteristike tla, ali i pokrivaju zemljište konstantno čime se sprečava rast korova ali i onemogućavaju bolesti i štetočine kukuruza šećerca. Na isto mesto kukuruz šećerac dolazi posle 2 do 3 godine.

Pre same setve potrebno je izvršiti nekoliko obrada zemljišta kako bi se podstaklo nicanje korova. Pored toga važno je istaći značaj međurednog kultiviranja koje se vrši dva do tri puta.

Klimatski uslovi koje zahteva kukuruz šećerac

U pitanju je biljka koja je toploljubiva i voli svetlost, te je važno sprečiti zasenjivanje kukuruza šećerca. Seme neće klijati ako se postavi u zemljšte koje na dubini od 5 centimetara ima temperaturu nižu od 10 stepeni. Takođe seme propada ako je zemljište prevlažno. Idealne temperature na nicanje semena kreću se u rasponu od 21 do 27 stepeni.

Potrebe za vodom kukuruza šećerca

Osnov za uzgoj kukuruza šećerca jeste njegovo konstatno obezbeđivanje vodom,. a naročito pred svilanje, odnosno prilikon nalivanja zrna. Donja granica padavina tokom letnjih meseci koja se može tolerisati je 200 mm.

Kukuruz šećeracFoto:Pixabay

Setva kukuruza šećerca

Seme se seje na dubini od 3 do 5 centimetara na lakšim zemljištima, odnosno na dubinu od 2 do 2,5 centimetra na onim težim. Međuredni razmak iznosi od 60 do 90 centimetara, a razmak u redu 20 do 30 centimetara. Seje se na razmaku od 80 do 100 centimetara od običnog kukuruza. Naravno potrebno je izvršiti osnovnu obradu zemljišta i to na dubini od 30 centimetara.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica