Novi podsticaji za uklanjanje divljih deponija, uređenje kanala i atarskih puteva

Novi podsticaji za uklanjanje divljih deponija, uređenje kanala i atarskih puteva

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je nove konkurse za dodelu podsticaja za uklanjanje divljih deponija, opremanje poljočuvarske službe, uređenje kanalske mreže i atarskih puteva na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.
 

Novi podsticaji za poljoprivrednike na teritoriji Vojvodine - © Pixabay

Konkursom se podrazumeva sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta, kao i uređenje prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta.

Pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a koja doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Pod otresištem se podrazumeva površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta sa javnim putem više kategorije, a koja je uređena na taj način da se na njoj uklone sve nečistoće sa vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja. Više o uslovima konkursa možete saznati OVDE.

Dodela podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta podrazumeva održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja tih zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži. Više o uslovima konkursa možete saznati OVDE.
 

Novi podsticaji za poljoprivrednike na teritoriji Vojvodine - © Pixabay

Cilj konkursa za dodelu podsticaja za uklanjanje divljih deponija jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. 

Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja (primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije u cilju maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama) komunalnog, neopasnog, inertnog otpada sa divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Više o uslovima konkursa možete da saznate OVDE.


Pokrajinski sekretarijat je raspisao i konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe u 2017. godini o čijim uslovima možete saznati OVDE.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica