Kako izgraditi farmu i obezbediti mehanizaciju preko IPARD-a

Kako izgraditi farmu i obezbediti mehanizaciju preko IPARD-a

Poziv iz Mere 1 IPARD programa koji se odnosi na izgradnju i opremanje farmi, kao i za nabavku mehanizacije i traktora za stočarsku proizvodnju očekuje se krajem ove godine ili početkom 2021.

Pravo na IPARD podsticaje za izgradnju farmi imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.  Dakle, mogu da konkurišu i preduzeća – mikro, mala i srednja, pod uslovom da imaju registrovana gazdinstva.

Lista prihvatljivih troškova po sektorima je obimna i obuhvata veliki broj investicija.

Sektor mleka

U sektoru mleka biće dozvoljena izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući objekte za mužu, osemenjavanje, smeštaj mašina i opreme, izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku, izgradnja ograda oko farme, unutrašnje putne mreže. Preko IPARD-a moći će da se nabavi i oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, mašine za transport i skladištenje stočne hrane. Uključena su i specijalizovana vozila za transport sirovog mleka.

Sektor mesa

U sektoru mesa dozvoljena je izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, objekata za čuvanje stočne hrane, podne rešetke, oprema za prasilišta, tovilišta, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, prikolice za prikupljanje sena, mešaone za pripremu stočne hrane.

Uslovi za odobrenje projekta

Ako u pogledu kapaciteta stočarske proizvodnje ne bude izmena u pravilniku koji će biti objavljen pre raspisivanja javnog poziva, oni koji se pripremaju za investicije iz IPARD fonda mogu da se rukovode odredbama koje su važile u prethodnim pozivima.

To znači da je za odobrenje projekata u sektoru mesa neophodno da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond. Oni koji imaju više životinja od toga mogu da konkurišu samo za izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

U sektoru mleka mogu da konkurišu oni koji u registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond, odnosno do 300 mlečnih krava, obeleženih i u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Oni koji imaju više od 300 mlečnih krava, ostvaruju pravo na odobravanje projekta samo za investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.


Posebni uslovi

Pravilnikom za Meru 1 propisani su posebni uslovi za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa koji predviđaju da podnosilac zahteva za IPARD podsticaje u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), kao i da ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata.

Za razliku od navedenih posebnih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mesa, u sektoru mleka propisan je samo uslov u pogledu broja mlečnih krava bez obzira na kapacitet objekta, što konkretno znači da podnosilac zahteva u svakom trenutku tokom postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u sektoru mleka mora da ima propisan broj mlečnih krava.


Izvor: KTV

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica