Grad Beograd objavio 4 javna poziva za dodelu podsticaja u poljoprivredi

Grad Beograd objavio 4 javna poziva za dodelu podsticaja u poljoprivredi

Grad Beograd objavio je javne pozive za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede. Raspisana su četiri javna poziva – za nabavku poljoprivredne mehanizacije, stočarstvo, pčelarstvo, kao i za voćarstvo i povrtarstvo. Osnovni uslovi za dobijanje podsticaja su da poljoprivredni proizvođači imaju prebivalište i registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Beograda. 

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u stočarstvo - © Pixabay

Podsticajna sredstva za mehanizaciju namenjena su za nabavku poljoprivredne mehanizacije i to traktora snage do 60 kW. Podnosilac prijave mora da ima minimum 3 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili u zakupu od fizičkog lica minimum do 31. decembra 2022. godine. Rok za konkurisanje je 10. mart 2017. godine, do 15 časova.

Podsticajna sredstva za stočarstvo namenjena su za nabavku domaćih ili uvoznih umatičenih steonih junica simentalske rase. Pravo na podsticajna sredstva imaće oni koji poseduju najmanje jedno umatičeno grlo goveda u sopstvenom zapatu i odgovarajući objekat za uzgoj goveda na teritoriji grada Beograda.

Posedovanje odgovarajućeg objekta za uzgoj goveda će se utvrditi neposrednim uvidom na terenu. Rok za konkurisanje je 17. mart 2017. godine, do 15 časova.
 

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije - © Pixabay

Podsticajna sredstva za pčelarstvo namenjena su za nabavku deset košnica tipa „Dadant – Blatt” (DB), tipa „Langstrot – Rut” (LR) ili tipa „Farrar” sa pripadajućim ramovima, vrcaljke (ručna ili električna), električne otklapače saća (automatske ili poluautomatske) i topionika za vosak.

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako je izvršio obeležavanje pčelinjih društava i registraciju pčelinjaka na teritoriji grada Beograda.

Takođe, on mora da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu, kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 73/2010). Rok za podnošenje ponuda je 24. mart 2017. godine, do 15 časova.
 


Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u pčelarstvu - © Pixabay

Podsticajna sredstva za voćarstvo i povrtarstvo namenjena su za nabavku i postavljanje protivgradne mreže na površini od 0,25 do 1 ha zasada voća, protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje kap po kap na površini od 0,25 do 1 ha zasada voća, plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap na površini od 0,03 do 0,05 ha za proizvodnju povrća i sistema za navodnjavanje kap po kap na površini od 0,25 do 1 ha zasada voća.

Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema na teritoriji grada Beograda u vlasništvu podnosioca prijave ili je uzeta u zakup od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2022. godine.
 


Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u voćarstvu i povrtarstvu - © Pixabay

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva. Uslov je, takođe, da katastarska parcela ima adekvatan dovod vode, da se na njoj nalazi zasad voća. Rok za konkurisanje je 31. mart 2017. godine, do 15 časova.


Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

Više o uslovima konkurisanja možete pročitati na sajtu grada Beograda.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica