Ubranom voću takođe prete oboljenja

Ubranom voću takođe prete oboljenja

Zaštitu voća od oboljenja je neophodno primeniti i u toku berbe. Prilikom berbe, transporta i skladištenja obranog voća javlja se rizik od fizičkog oštećenja ploda i infekcija. Neadekvatni uslovi skladištenja mogu takođe izazvati oboljevanje plodova.

Jabuke u gajbama © Agromedia

Na plodovima obranih voćaka tokom čuvanja može se pojaviti više oboljenja. Pojedina vode poreklo od infekcija ostvarenih još u voćnjaku, dok su druge zaraze povezane sa aktivnostima pri manipulaciji, tokom čuvanja i transporta obranog roda. Neminovno za mnoga oboljenja najveći uticaj imaju uslovi pri čuvanju i prodaji plodova voća.

Ukoliko su skladišta za kratkoročnije čuvanje ili, pak hladnjače neadekvatno pripremljene i funkcionalno osposobljene, što omogućuje pojačanu pojavu bolesti, skladišteni plodovi lako mogu biti neupotrebljivi razvojem skladišnih bolesti, kao što su : mrka ili crna trulež, gorka trulež jabuke, siva plesan, zelena plesan jabuke i kruške (pre berbe ali i tokom čuvanja plodova).

Ako sumnjate da je vaše voće obolelo, sada možete proveriti uz pomoć aplikacije za telefon.

Vreme berbe, odnosno stepen zrelosti plodova je kritičan faktor za njihovo uspešno čuvanje. Zato je potrebno brati čvršće plodove, pre pune zrelosti, jer su tada manje podložne mehaničkim povredama i lakše se transportuju.

Pri samoj berbi, transportu i svakoj manipulaciji sa plodovima izbegavati svako povređivanje pokožice. Ukoliko su izvesni plodovi oštećeni, izdvojiti ih i odstraniti pre unošenja zdravih u skladište. Naročitu pažnju ukazati čistoći ambalaže i sudova za berbu voća. Ne dozvoliti da se u gajbicama nalaze ostaci ranije čuvanih plodova, kao ni bilo kakvi deformiteti i prelomi materijala (npr. od delova letvica, eksera, žice i sl.). Preduzeti sve fitosanitarne mere radi obezbeđenja čistoće skladišta. U skladištima sa mogućnošću kontrole atmosfere, pre svega temperature i vlažnosti, kao i sadržaja kiseonika, osigurava se minimalno disanje plodova.

To je jedan od značajnih faktora za povećanje otpornosti prema napadu patogenih organizama tokom čuvanja plodova.

Voće u prodaji © Pixabay


Od momenta zrenja plodova važno je voditi računa da ne dođe do pojave plesni, truljenja samih plodova, kako na površini, tako i na mezokarpu, kao i na košticama plodova,ili samim jezgrama (primer kod oraha, lešnika, kajsije i sl.) To je jedan od uslova postizanja dobrog kvaliteta plodova, posebno zdravih jezgara ploda, i odsustvo širenja mikotoksina. Kontaminacija plodova voćaka, ali u tom pogledu, i prerađevina od navedenih plodova (sokovi, džemovi, pekmezi, kaše, gazirana i negazirana pića od plodova voćaka itd.), osim velikog rizika po zdravlje ljudi (usled upotrebe zaraženih plodova), dovodi i do značajnih ekonomskih gubitaka u privredi.

Bolesti se prenose preko lišća.

Primarna mesta za nastanak i razvoj mikotoksina su povrede na plodovima koje nastaju tokom branja i pakovanja plodova. Osim toga, patogen može da prodre preko lenticela, što je potencijalna mogućnost najviše kod prezrelih plodova, o ali i kod onih voćaka koje su bile izložene stresu (uticaj ožegotina, grada i drugih elementarnih nepogoda, ili, pak prekomerno zalivanje u sušnom periodu).


Uz sprečavanje prvih, neposrednih oštećenja plodova tokom berbe, pakovanja i transporta, veoma je bitno uneti obrane plodove što pre u prohlađena skladišta. Prethodno, ne bi trebalo izostaviti obaveznu dezinfekciju skladišta. Za ovu namenu najviše se koristi hlor ili, pak, natrijum-o-fenilfenat u koncentraciji 0.3-0.5 %.

Autor: mr Branko Tanasković
Izvor: PSSS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica