Kako se pripremiti za sušu i visoke temperature?

Kako se pripremiti za sušu i visoke temperature?

Prošla 2018. godina je bila izuzetno povoljna za proizvodnju kukuruza. Prinosi su bili veoma visoki a topla i suva jesen je omogućila poljoprivrednim proizvođaćima da na vreme obave žetvu i što je najvažnije sa veoma niskim vlaga zrna. Međutim, svako ko se bavi poljoprivrednom proizvodnjom zna da su takve godine veoma retke a da su mnogo češće one godine u kojima se javljaju mnogi problemi u proizvodnji. Ipak i iz najlošijih godina mogu se izvući najbolje prinosi, ako se odabere kvalitetan hibrid.

 

Clima Control 3 hibrid kukuruza - © Agromedia

Jedan od najčešćih problema je nedostatak vode i suša u pojedinim delovima ili tokom cele vegetacionime sezone. Nedostatak vode i suša dodatno pojačavaju probleme na zemljištima gde nisu sve agrotehničke mere obavljene na vreme ili u potpunosti, ili pak ako je prethodno gajena kultura na tom zemljištu bila šećerna repa. Suša dodatno uvećava negativan uticaj svih ovih faktora i neminovno dolazi do pada prinosa kukuruza.

Na prvi pogled tu nema potpunog rešenja. Ali ukoliko nismo u mogućnosti da ispravimo propuste koje smo slučajno i namerno napravili u prethodnom periodu, postoji još jedna „slamka“ za koju se možemo uhvatiti. To je izbor hibrida koji planiramo da posejemo. Nikada ne znamo kada će suša doći i u kakvom obimu, i potrebno je da se za to pripremimo. Najbolje rešenje je kombinacija agrotehničkih mera koje poboljšavaju vodni kapacitet našeg zemljišta (detaljnije su objašnjene u KWS vodiču za sušu) i izbor hibrida koji može da prebrodi sve nepovoljne uslove u proizvodnji.

Clima Control 3 hibrid kukuruza - © Agromedia

Pravi izbor za najteže uslove proizvodnje u uslovima suše i visokih temperatura su CLIMA CONTROL 3 hibridi. Oni zahvaljujući tolerantnosti na sušu u sve tri ključne faze razvoja biljke kukuruza mogu da poljoprivrednim proizvođačima omoguće ostvarivanje boljih rezultata u odnosu na ostale hibride.

  • U 1. fazi (pre cvetanja) odlikuje ih brzi rani porast nadzemnog dela biljke ali i intenzivan razvoj korenovog sistema koji pripremaju biljku za faze koje dolaze. Dobra tolerantnost na niske temperature im dodatno pomaže da u početnom razvoju nesmetano prolaze veoma brzo do faze 10.-12. lista.
  • U 2. fazi (cvetanje) imaju sinhronizovano prašenje i svilanje, razgranatu metlicu koja produkuje veliku količinu polena, nemaju izraženu dvoklipost a samim tim smanjuju potrošnju vode (svaki produžetak svilanja dodatno povećava potrošnju vode koja je u uslovima suše u ovom periodu više nego dragocena).
  • U 3. fazi (posle cvetanja) imaju osobinu dužeg nalivanja zrna što ima omogućava izraženija staygreen osobina, kao i zatvorena komušina koja dodatno smanjuje potrošnju vode koja je takođe neophodna za dobijanje veće mase zrna.

Dakle, jednom rečju CLIMA CONTROL 3 hibridi kukuruza racionalnije troše vodu, zahvaljujući svojim fiziološkim karakteristikama u različitim periodima razvića. Kao rezultat toga, u uslovima suše i visokih temperatura ovi hibridi imaju veći prinos, odnosno manji pada prinosa (koji je u tim uslovima neminovan) u odnosu na ostale hibride. O tome govore rezultati ogleda i proizvodnje iz prethodnih godina, a naročito 2012, 2013, 2015. i 2017.

Predstavnici ove grupe hibrida su KERBANIS i KOLUMBARIS

 

Clima Control 3 - © KWS

Na grafikonu koji pokazuje ostvareni prinos CC3 hibrida u poređenju sa konkurentskim hibridima, prikazani su prosečni prinosi mereni u strip ogledima poljoprivredno stručnih službi u Vojvodini u 2016. i 2017. godini. Pažljivom analizom ovih rezultata može se zaključiti da postoji razlika između prinosa ostvarenih u povoljnijoj 2016. godini i prinosa u izuzetno stresnoj 2017. godini. Kod CC3 hibrida razlika između prinosa ostvarenih u 2016. i 2017. godini je manja u odnosu na konkurentske hibride. Razlika u prinosu kod CC3 hibrida je 5,5 t/ha (što je umanjenje prinosa za 47%), dok kod konkurentskih hibrida ta razlika je 5,9 t/ha (što je umanjenje prinosa za 53%), što čini razliku od oko 6% u korist CC3 hibrida. To je i glavna karakteristika CC3 hibrida, da u stresnim uslovima ostvaruju više i stabilnije prinose. U ovim analizama korišćeni su rezultati 10 najzastupljenijih hibrida kukuruza na tržuštu Srbije iz grupa zrenja 400 i 500, i rezultati KWS CC3 hibrida KOLUMBARIS (FAO 460) i KERBANIS (FAO 540), a koji su zajedno testirani u strip ogledima poljoprivrednih stručnih službi.

Sponzorisani članak
 
Ulica: Milutina Milankovića 136A/1
Telefon: (011) 3016-965
Web adresa: www.kws.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica