Visoke kazne za one koji ne poštuju obaveze o imanjima pored puteva

Visoke kazne za one koji ne poštuju obaveze o imanjima pored puteva

Ukoliko se vaše imanje graniči sa putevima, kao vlasnik zemlje dužni ste da vodite računa o očuvanju opštinskih i nekategorisanih puteva, ali i da ne ugrožavate svoju i bezbednost drugih ljudi. Pre svega, imate obavezu da čistite kanale, poštujete propise o drveću, rastinju i živim ogradama. Ova oblast regulisana je opštinskim odlukama, a mi vam donosimo primer kako je to regulisala pretežno poljoprivredna opština Knić.
 

Visoke kazne za one koji ne poštuju obaveze o imanjima pored puta - © Biljana Nenković

Kako bi zaštitila i sačuvala puteve, opština Knić je donela odluku kojom je predviđeno da se ograde, drveće i zasadi pored opštinskih i nekategorisanih puteva podižu tako da ne ometaju preglednost puteva i ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja.

To znači da se žive ograde mogu podizati do visine od 1 metra i moraju se negovati i potkresivati dva puta godišnje – u jesen do 30. oktobra i u proleće do 30. marta tekuće godine.
 

Traktoristi, povedite više računa o bezbednosti u saobraćaju

Drveće se mora negovati i održavati tako da razmak između dva drveta iznosi najmanje 5 metara sa posečenim granama visine od najmanje 2 metra da bi se omogućilo provetravanje i osunčavanje puta. Grane koje se pružaju na put moraju se kresati u visini od najmanje 7 metara kako ne bi ugrožavale bezbednost i odvijanje saobraćaja.
 

Visoke kazne za one koji ne poštuju obaveze o imanjima pored puta - © Biljana Nenković

Ovom Odlukom je propisano da su vlasnici, odnosno korisnici ili držaoci zemljišta koji se graniče sa putevima obavezni:

1. Da održavaju i čiste jarak (kanal) pored puta kako bi voda normalno proticala putnim jarkom. Čišćenje putnog jarka od nanosa pored puteva prati sledeće dimenzije:


  • Dubina putnog jarka 0,40 metara
  • Gornja širina putnog jarka 0,70 metara
  • Donja širina putnog jarka 0,40 metara

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, obavezni su da redovno održavaju putne jarkove najmanje jedanput godišnje, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

2. Da za ulazak u svoje parcele naprave mostove ili propuste na putnim jarkovima tako da voda može nesmetano da protiče putnim jarkom. Propust mora da bude prečnika najmanje 300 milimetara i da odgovara dimenzijama putnog jarka. Takođe, propisano je da vlasnik ili zakupac zemljišta ne može na štetu opštinskog i nekategorisanog puta menjati pravac i jačinu vode koja prirodno otiče preko njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište kada su u pitanju podzemne vode.
 

Počinje kontrola nafte i u vašim traktorima – Kazne do 500.000 dinara


Protiv onih koji se ne pridržavaju odredbi ove Odluke pokrenuće se postupak po službenoj dužnosti. Za prijave su zaduženi inspektori, ali postupaće se i po prijavama pravnih i fizičkih lica. Vlasniku, odnosno korisniku ili neposrednom držaocu zemljišta koje se ne pridržava ovih obaveza, saobraćajni inspektor i komunalni inspektori Opštinske uprave Knić će naložiti rešenjem da izvrši svoju obavezu.
 

Visoke kazne za one koji ne poštuju obaveze o imanjima pored puta - © Biljana Nenković


Ukoliko inspektor utvrdi da vlasnik nije postupio ili je samo delimično postupio po rešenju, dužan je da bez odlaganja, zbog zaštite javnog interesa i obezbeđivanja bezbednosti saobraćaja, po službenoj dužnosti pokrene postupak upravnog izvršenja preko drugog lica.

Naravno, ovaj postupak je o trošku vlasnika, korisnika ili neposrednog držaoca zemljišta, a postupak upravnog izvršenja ne isključuje i prekršajnu odgovornost.

Opština Knić je donela ovu odluku o opštinskim i nekategorisanim putevima da bi uredila proceduru i način upravljanja, finansiranja, zaštite i održavanja puteva koji se uglavnom nalaze u ruralnom području.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica