Vodič za dobijanje sredstava iz IPARD fondova

Vodič za dobijanje sredstava iz IPARD fondova

Nakon nekoliko godina najava i čekanja, narednih dana se očekuje i zaključenje prva dva konkursa IPARD programa i mera za nabavku poljoprivredne mehanizacije i novih traktora. Na redu je i sumiranje rezultata, koji sigurno neće biti ogromni, što je i očekivano za konkurse koji se prvi put pojavljuju, kao i novi način finansiranja ove vrste projekta. Već u samom startu je vidljivo da je cela priča dosta loše iskomunicirana sa poljoprivrednim proizvođačima, od kojih ni na kraju prvog konkursa velika većina nije shvatila što je IPARD program i na koji način sve funkcioniše.

Ilustracija: Farma krava - © Pixabay

Po prvim komentarima na raznim forumima i društvenim mrežama, vidljivo je ogromno nepoverenje u ovaj program i sumnja da „će opet sve dobiti nekakvi tajkuni a da će sirotinja opet ostati po strani“. Kod IPARD programa, ali i svih drugih programa Evropske unije koji će se narednih godina pojaviti, postoje jasna pravila i bodovna lista po nekoliko osnova, tako da svaki korisnik u svakom momentu može videti kako je rangiran i koliko dobro stoji. U IPARD programu postoji nekoliko nivoa kontrola, i teško da nekome može pomoći rodbinska i politička veza.

Isto tako, IPARD nije nikakav socijalni program koji će nekom kupiti jednu kravu i mali traktor da bi mogao na pijaci prodati kilogram kajmaka i sa tim platiti struju. IPARD je program sa jasno definisanim pravilima, a na potencijalnim korisnicima je da se uklope u ta pravila, da svemu tome prilagode svoju proizvodnju, pa čak i pristup tržišnoj poljoprivredi da im se ne bi ponovila priča poljoprivrednika iz Hrvatske koji su doživeli masovno gašenje poljoprivrednih gazdinstava nakon ulaska u Evropsku uniju.

Zbog svega toga prvi u Srbiji donosimo vodič za sve IPARD korisnike prilagođen prosečnom poljoprivrednom gazdinstvu, a sa višegodišnjim iskustvom u sprovođenju ovih projekata.

IPARD program sadrži veliki broj kriterijuma koji se odnose na projekat i na samog krajnjeg korisnika, a  neispunjenje samo jednog od navedenih kriterijuma rezultiraće odbijanjem kompletne prijave.

IPARD - © Agromedia


Pre same pripreme za prijavu stavite se u poziciju Ministarstva koje će i ocenjivati vašu prijavu, te proverite sve uslove prihvatljivosti vašeg projekta. Vi najbolje poznajete „krvnu sliku“ svog poljoprivrednog gazdinstva ili firme. Ukoliko primetite elemente koji vam se čine neprihvatljivim, obavezno ih otklonite pre započinjanja samog konkursa ili ukoliko ne stižete, sačekajte sledeći, pošto će se IPARD konkursi raspisivati nekoliko puta godišnje.

Ukoliko, na primer, imate neizmirena dugovanja prema državi, što vas čini neprihvatljivim korisnikom, izmirite navedena dugovanja i javite se na već sledeći konkurs. Pre samog konkurisanja proverite da li je vaše ulaganje uopšte u skladu sa ulaganjima predviđenim sa pravilnicima i da li je navedeno u Listi prihvatljivih izdataka koja predstavlja prilog svakom od pravilnika za pojedinu meru.

Nakon što ste utvrdili da ste kao korisnik prihvatljivi, te da je vaš projekt prihvatljiv za sufinansiranje, bilo bi jako dobro, što je višegodišnja praksa i pokazala, izraditi vremenski plan za pripremu i sprovođenje projekta, uzevši u obzir ciljani datum prijave na konkurs i vreme potrebno za primenu pripremnih radnji. Takav plan omogućuje vam kvalitetan nadzor nad primenom projekta i primenu korektivnih aktivnosti, ako su potrebne.


Za sva ulaganja vezana za gradnju ili rekonstrukciju potrebno je pribaviti građevinsku dokumentaciju (građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta i sl.). Postupak dobijanja građevinske dokumentacije zna biti dugotrajan, a svojim trajanjem određuje i dinamiku slanja prijave na konkurs. S obzirom na to da se u većini prijava građevinska dokumentacija pribavlja na nivou lokalne uprave, najbolje je pokrenuti s nadležnim lokalnim službama celi projekt barem 2-3 meseca pre javljanja na konkurs.

Žetva - © Pixabay


Korisniku je omogućeno ulaganje u objekte na parcelama koje su u njegovom vlasništvu ili je nad takvim parcelama ostvario pravo gradnje. Potrebno je osigurati da su vlasništvo ili pravo gradnje jasno vidljivi iz priloženog vlasničkog lista.

Nakon svega, sledeći korak je dobijanje potvrda o usklađenosti sa minimalnim nacionalnim i EU standardima, a ukoliko se radi o rekonstrukciji ili izgradnji farmi potrebno je upravi za veterinarstvo podneti zahteve za nekoliko mišljenja uz dostavu predmetnih elaborata odnosno opisa projekta i investicije.

U pripremi celokupnog projekta za IPARD jedan od najvažnijih zadataka je prikupljanja ponuda, a odstupanje od propisanih pravila može rezultirati odbijanjem celokupne prijave. Postoji nekoliko postupaka koji se moraju poštovati prilikom prikupljanja ponuda, a najvažnije je da ponude budu međusobno uporedive. Uporedljivost ponuda ćete postići na taj način što ćete svim ponuđačima poslati jednaku tehničku specifikaciju. Sam sadržaj i izgled ponude jasno je definisan posebnim dokumentom, a ponude moraju zadovoljavati pravilo porekla robe, odnosno radovi i usluge koje su predmet ponuda moraju poticati iz zemalja EU, odnosno iz prihvatljivih zemalja, što je jasno vidljivo u samom konkursu.

Investicijska studija, odnosno poslovni plan, dokument je koji treba pokazati ekonomsku održivost projekta, prvenstveno vama kao investitoru. Stoga je u dokumentu potrebno realno prikazati sve ulazne i izlazne parametre kako biste bili sigurni u isplativost svoga ulaganja. Investicijska studija predstavlja jedan od osnovnih dokumenata na temelju kojeg Ministarstvo ocenjuje vas kao korisnika, proverava prihvatljivost ulaganja i procenjuje i ocenjuje ekonomsku održivost projekta koji je predmet prijave na konkurs. Jako je važno da osobe koje pripremaju prijavu na konkurs i izrađuju investicijsku studiju stalno i kontinuirano sarađuju kako bi podaci u studiji bili usklađeni s podacima u predatoj dokumentaciji.

Gajenje kukuruza - © Pixabay

Neusklađenost podataka može pobuditi sumnju u verodostojnost vas kao korisnika, a samim tim može uticati i na krajnji ishod vašeg projekta.

Nakon kompletiranja celokupne dokumentacije, pre zatvaranja rokova konkursa pošaljite prijavu projekta i sa tim je prvi deo posla završen. Već tada potrebno je krenuti u drugu fazu i prikupljanje finansijskih sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije, što često zna biti i jako mukotrpan posao. Pre svega, razgovarajte sa svojom bankom koja vas prati, a ukoliko projekat planirate finansirati iz kreditnih sredstava, prijavi na IPARD konkurs treba priložiti neobavezujuće pismo namere banke o spremnosti finansiranja projekta.

Veliki broj korisnika smatra da je po potpisivanju ugovora napravljen najveći deo posla. Po pitanju administrativnih kontrola, može se reći da je tako. Međutim, pred korisnikom je zadatak sprovođenje projekta u skladu sa odredbama Pravilnika i ugovora. Nepridržavanje odredaba propisanih tim dokumentima u fazi nakon ugovaranja, može prouzrokovati odbijanje zahteva za isplatu, nakon što je korisnik već utrošio vlastita sredstva i izazvati nesagledive posledice nastale zbog gubitka planirane potpore.

Temeljno načelo kod sprovođenja projekta jeste da nijedna aktivnost vezana za projekt ne sme započeti pre potpisivanja ugovora s Ministarstvom, osim aktivnosti vezanih za pripremne radove (priprema tehnološko-tehničke dokumentacije, izrada ekonomske dokumentacije, sticanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, dobijanje građevinske dozvole i s njima vezane aktivnosti). Kada se govori o aktivnostima vezanim za projekat, onda se misli na potpisivanje ugovora s dobavljačem, izvođačem radova, započinjanje radova, nabavku opreme, plaćanje dobavljaču i sl.

Ilustracija: Farma prasadi - © Pixabay

Bitno je da se projekat realizuje u skladu s odredbama ugovora potpisanog između korisnika i Ministarstva. U ugovor s dobavljačem obavezno treba uvrstiti zahteve vezane za poreklo, dostavu propratne dokumentacije, poštovanje tehničkih i finansijskih elemenata odabrane ponude te poštovanje rokova. Ako vam je dobavljač garantovao da će roba biti poreklom iz prihvatljivih zemalja, a isporuči robu neprihvatljivog porekla, onda ćete, ako se niste zaštitili ugovorom, isključivo vi snositi materijalnu štetu nastalu zbog isključenja tog dela opreme iz projekta.

Dakle, kao što je vidljivo iz svega navedenog svaki korak je praćen velikim brojem pravila kojih je potrebno pridržavati se da bi se projekat uspešno završio, a što je još jedan od razloga da za sprovođenje projekata uzmete ljude sa iskustvom i znanjem iz ove oblsati. Iskustvo u sprovođenju IPARD projekata je pokazalo da je u većini slučajeva teže projekat završiti i sprovesti nego doći do potpisivanja ugovora o donaciji. Projekat možete smatrati završenim tek tada kada predate završni izveštaj i od Ministarstva dobijete odluku da je sve plaćeno, opravdano i završeno temeljom poslovnog plana sa pripadajućom dokumentacijom, koji je i predat, i na osnovu kojeg je projekat i odobren.

Etno selo Plitvice izgrađeno uz pomoć IPARD fondova - © Miroslav Mašić

Na početku teksta smo se dotakli i teme o velikom nepoverenju ljudi prema ovom i sličnim projektima, a baš zbog takvih stavova određenog broja ljudi bitno je navesti pozitivne primere, kojih je na stotine, a iz kojih je vidljivo da je iz IPARD-a moguće povući ogromna sredstva i sve završiti po propisima i u rokovima. IPARD program je završen u Hrvatskoj, a porodica Kardum je na Plitvičkim jezerima izgradila jedno od najmodernijih etno sela u regionu zahvaljujući upravo IPARD sredstvima. U mestu Plitvice Selo kupili su zemlju sa starim nenaseljenim kućama i od njih stvorili autohtoni lički raj, kako to znaju često reći. Sagradili su tradicionalne ličke kuće, a u celi projekat su uključili i 150.000 evra, koliko su dobili iz IPARD programa. Etno selo Plitvice se danas proširilo sa mnogobrojnim sadržajima, a i pored visokih cena, kapaciteti su stalno popunjeni i po nekoliko meseci unapred.

Etno selo Plitvice izgrađeno uz pomoć IPARD fondova - © Miroslav Mašić

Već početkom marta kreće novi konkurs u Srbiji sa novim merama, a polovinom godine i mera koja omogućava povlačenje sredstava za projekte kao što je i ovaj na Plitvicima.

Autor: Miroslav Mašić

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica