Tomigan SUZBIJA korove koji se TEŠKO uništavaju sa drugim preparatima

Tomigan SUZBIJA korove koji se TEŠKO uništavaju sa drugim preparatima

Proizvođači sa porastom temperature treba da obiđu svoje njive i utvrde stanje useva, prisutnost, brojnost i vrstu korova, kao i pojavu potencijalnih bolesti. Na napred navedeno više faktora ima uticaj, među kojima su temperatura i gustina useva.

 

Farmer

Sa porastom temperature korovi i bolesti će brže napredovati. Korovi, kao i kod svake gajene kulture, imaju negativan uticaj na prinos, ali je prednost pšenice u gustini sklopa i velikoj kompetitivnosti, pa je problem korova manje izražen u odnosu na, pre svega, okopavine.

U usevu pšenice se prvo javljaju korovi koji imaju manji habitus i ne utiču toliko na prinos, kao što su mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persica), mrtva kopriva (Lamium purpureum). Porastom temperatura dolazi i do pojave korovskih vrsta koje mogu negativnije uticati na prinos, kao što su prilepača, broćika (Galium aparine), poponac (Convolvolus arvensis), palamida (Cirsium arvense).Od uskolisnih korova najveći problem predstavlja pojava divljeg ovsa (Avena fatua), pirevine (Agropyrum repens) i livadarke (Poa annua).

Faktori koji utiču na smanjenje pojave korova su pridržavanje plodoreda, setva čistog semena, dobra obrada zemljišta, uništavanje korova na nepoljoprivrednom zemljištu, kao i hemijska zaštita koja je postala gotovo neizostavna. Na tržištu postoji veliki broj preparata za suzbijanje korova u pšenici, a ono na šta proizvođači treba da obrate pažnju jeste momenat primene, dominantni korovi na parceli, razvojna faza i korova i gajene biljke.

Preparat Tomigan (fluroksipir-meptil 360 g/l) se može primeniti do pojave lista zastavičara u dozi 0,8 l/ha ukoliko se primenjuje samostalno, odnosno u dozi 0,4 l/ha uz korišćenje partner preparata (metsulfuron- metil, tribenuron metil). Tomigan se odlikuje visokom efikasnošću u suzbijanju broćike, poponca, divlje kupine, dvornika…On deluje na korove na koje navedeni partner preparati nemaju zadovoljavajuću efikasnost.

Prerana ili prekasna primena preparata može za posledicu imati smanjenu efikasnost na korove, a potrebno je i ispoštovati uputstva za primenu herbicida u odnosu na uzrast pšenice. Zakasnela primena, odnosno primena herbicida nakon preporučenog roka može izazvati smanjenje prinosa a samim tim i zarade.

Zaštita od bolesti

Na pojavu bolesti u usevu pšenice najveći uticaj imaju klimatski faktori i osetljivost gajene sorte. Većina proizvođača koji žele dobiti visoke prinose pšenice rade dva (neki i više) tretmana u borbi protiv bolesti. Od bolesti koje se javljaju ranije u proleće najznačajnije su: siva pegavost lista i klasa (Septoria tritici), pepelnica (Erysiphe graminis), razne vrste rđa (Puccinia spp.).


Prvi fungicidni tretman u pšenici se radi kada se bolesti pojave i njegov cilj jeste da se spreči širenje bolesti na više spratove. Već je postalo uobičajeno da se prvi fungicidni tretman radi istovremeno sa herbicidnim, a proizvođači često koriste i insekticid.

Pri izboru preparata potrebno je izabrati odgovarajući fungicid, jer nemaju svi fungicidi istu efikasnost na suzbijanje svih navedenih bolesti. Potrebno je pratiti bolesti i izabrati preparat sa visokom efikasnošću baš za ono na šta ciljamo i šta želimo postići primenom tog preparata.

U svojoj ponudi kompanija Adama ima veliki broj fungicida koji se mogu primeniti u zaštiti pšenice od bolesti. Od jednokomponentnih to su: Orius 25 EW (tebukonazol 250 g/l) i Mirage 45 EC (prohloraz 450 g/l). Od dvokomponentnih: Custodia (azoksistrobin 120 g/l + tebukonazol 200 g/l) i Zamir (prohloraz 267g/l + tebukonazol 133 g/l).


Koji preparat koristiti zavisi od vrste bolesti koje su prisutne a, ne treba zanemariti ni uticaj temperature.

Svedoci smo velikih temperaturnih kolebanja u toku dana , odnosno često noću imamo nešto niže temperature. Zato je važno znati da većina triazola radi na temperaturi od 12 stepeni Celzijusevih, dok na primer aktivna materija prohloraz radi već na 8 stepeni. Stoga, ukoliko su najavljene nešto niže noćne temperature, preporuka je raditi preparat Zamir u dozi 0,8 – 1 l/ha, jer će biljka tako imati kompletnu 24-časovnu zaštitu.


Ukoliko imamo stabilne temperature može se raditi i preparat Custodia u dozi 0,8 l/ha. Ovaj preparat je veoma efikasan ka raznim vrstama rđa, poseduje i takozvani green efekat. Što se tiče ječma, prve bolesti su obično razne vrste pegavosti i to : Pyrenophora teres – Mrežasta pegavost ; Rynchosporium secalis – Sočivasta pegavost, Ramularia collo-cygni – Ramulariozna pegavost ječma. Preparat Custodia ima veoma visoku efikasnost na navedene bolesti, tako da je Custodia pravi izbor za zaštitu ječma u prvom tretmanu u dozi 0,8- 1 l/ha.

Ukoliko su prepoznate pojedine bolseti kao npr. Septoria triticci ili je prisustvo bolesti u manjem intenzitetu preporuka je raditi preparat Orius u dozi 0,5 – 1 l/ha.

Lamdex – brzo i dugo delovanje protiv štetnih insekata

Većina proizvođača u prvi tretman ubaci i insekticid, a Lamdex ( lambda-cihalotrin 50 g) u dozi od 0,2 l / ha će rešiti sve probleme vezane za štetne insekte. Prisustvo insekata u prvom tretmanu može varirati, ali će se svakako primenom insekticida smanjiti njihov potencijal na parceli.

Bitno je napomenuti da se u praksi mogu a najčešće i rade herbicidni, fungicidni i insekticidni tretman.

Trimaxx – sprečava poleganje useva

Napomenuli smo da je pšenica imala dobro nicanje i veliku gustinu, stoga je potrebno sprečiti i poleganje useva. U cilju sprečavanja poleganja u usevima strnih žita kompanija Adama predlaže inovativno rešenje – regulator rasta pod nazivom Trimaxx.

Trimaxx je regulator rasta na bazi aktivne materije trineksapak-etil, proizveden po specijalnoj i novoj MAXX tehnologiji. MAXX tehnologija unapređuje kako brzinu usvajanja preparata od strane biljke, tako i transport kroz nju, tj. maksimalno povećava efikasnost i smanjuje eventulne gubitke, na primer usled spiranja kišom. Usvajanjem listom preparat se transportuje do tačaka porasta gde sprečava izduživanje stabljike. Pored smanjenja rasta, utiče i na povećanje debljine i čvrstine stabljike čime se povećava otpornost strnih žita na poleganje. Trimaxx povećava zapreminu korenovog sistema, doprinosi jačem ukorenjavanju, boljem usvajanju vode i hraniva, te se pored primarnog efekta (smanjenja rasta) postiže i podiže otpornost biljke na sušu.

Sponzorisani članak, Adama

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica