Koji su ciljevi i zadaci obrade zemljišta

Koji su ciljevi i zadaci obrade zemljišta

Obrada zemljišta kao agrotehnička mera veoma je važna za ostvarivanje dobrih prinosa, a za adekvatnu primenu treba znati  ciljeve i zadatke obrade zemljišta. 

Izorana zemlja - © Danijela Jovanović/Agromedia

Mašine i oruđa za obradu deluju mehanički na zemljište i pri tome potpomažu biološke, fizičke i hemijske procese u njemu. Svojim delovanjem treba da omoguće, u zavisnosti od vrste i stanja zemljišta, kao i biljne vrste koja se gaji, optimalnu strukturu zemlje i neporemećen prostor za rast i razvoj biljaka, te na taj način da utiču na povećanje
prinosa.

Kako organski proizvođači pripremaju zemljište

Primenom oruđa/mašina za obradu zemljišta ostvaruju se sledeći ciljevi i zadaci:

1. S obzirom na zemljište:

  • održavanje ili poboljšanje strukture zemljišta, obezbeđenje njegove optimalne gustine, s obzirom na povećanje zapremine nekapilarnih pora, koje su ispunjene vazduhom, potrebnim za procese razgradnje i stvaranja biljnih hraniva, kao i regulisanje povoljnog odnosa vode i vazduha zbog poboljšanja toplotnog režima,
  • sprečavanje erozivnih procesa.

2. U pogledu biljaka:

  • ispunjenje potreba biljaka za vazduhom, vodom i toplotom u zemljištu,
  • održavanje povoljnih uslova za brzo i sigurno klijanje, optimalan rast i visok prinos ploda,
  • mehanička borba protiv korovskih biljaka.
Redukovana obrada – Reduced tillage - © Pixabay


3. Sa stanovišta mehanizacije:

  • postizanje i obnavljanje optimalne strukture zemljišta rahljanjem, mrvljenjem, prevrtanjem i mešanjem, na različitim dubinama i sa različitim intenzitetom delovanja, koju je ono izgubilo nakon ubiranja prethodnog useva, zbog sabijanja gaženjem raznim poljoprivrednim mašinama, kao i prirodnim sabijanjem, zbog delovanja atmosverskih padavina, a što odgovara zahtevima gajene biljne vrste,
  • unošenje biljnih ostataka, organskog i mineralnog hraniva nakon žetve predhodnog useva,
  • pravovremena i ekonomski opravdana primena oruđa/mašina, koja ostvaruju visok površinski učinak, uz mogućnost kombinovanja različitih radnih organa,
  • smanjenje troškova obrade primenom maksimalno iskorišćene i adekvatne mehanizacije.
Priprema zemljišta - © Pixabay

Postizanje navedenih ciljeva i zadataka moguće je uz primenu različitih postupaka i rešenja oruđa/mašina za obradu zemljišta, koja mogu da se podele prema obliku i funkciji radnih organa, njihovom postupku rada, odnosno uticaju na zemljište.


Kako obrađivati različite tipove zemljišta?

Podela sistema za obradu:


1. Oruđa/mašine za obradu zemljišta prevrtanjem (Conventional tillage), pri čemu se osnovna obrada obavlja konvencionalnim oruđima – plugovima).

2. Oruđa/mašine za obradu bez prevrtanja (redukovana obrada – Reduced tillage ili konzervacijska obrada – Conservation tillage), koja se obavlja primenom različitih oruđa sa razrivačkim radnim organima u osnovnoj obradi)

3. Bez obrade – No-till, odnosno direktna setva – Direct seed

Priprema za setvu - © Pixabay

Glavno i osnovno obeležje obrade zemljišta prevrtanjem je primena pluga u osnovnoj obradi, koji svojim radnim organima prevrće, mrvi i meša oranični sloj zemljišta, ostavljajući površinu bez biljnih ostataka od predhodnog useva.

Redukovanom obradom zemljišta povećava se sadržaj humusa

Takvim načinom rada pluga javljaju se neželjeni efekti, kao što su gubitak organske materije u oraničnom sloju, pojava plužnog đona, narušavanje strukture zemljišta, kao i fizičkih, odnosno hemijskih svojstava zemljišta.

Posle osnovne obrade sledi predsetvena priprema zemljišta oruđima/mašinama sa pasivnim ili aktivnim radnim organima. U cilju redukovanja utroška rada kao i broja prohoda konvencionalnih sistema obrade po polju, moguće je da se odvojene radne operacije predsetvene pripreme i setve spoje u jednu. Na lakom i rastresitom zemljištu postoji
mogućnost da se odgovarajućom kombinacijom pluga, paker valjka i sejalice, čak sve tri operacije, obrada i setva, izvedu u jednom prohodu.

Redukovana i konzervacijska obrada zemljišta, kao bitno obeležje imaju odsustvo postupka prevrtanja zemlje, tako da se biljni ostaci, od predhodnog useva, u zavisnosti od dubine rada radnih organa i njihovog delovanja na zemlju, mešaju u površinskom sloju ili ostaju na površini.

Izvor:  Poljoprivredna savetodavna služba AP Vojvodine

Autor:  Dipl. inž. Branislav Ogrizović PSS Sombor

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica