4 principa organske poljoprivrede koje treba da usvojimo

4 principa organske poljoprivrede koje treba da usvojimo

ovce na ispaši-©Pixabay

Poljoprivreda je jedan od najvećih zagađivača, zato se sve veći broj proizvođača okreće održivijim rešenjima. Četiri osnovna principa organske proizvodnje će vam pomoći da pravite kvalitetniju, zdraviju hranu i pritom brinete o životnoj sredini.

Istraživanja govore u prilog tome da savremena poljoprivreda donosi onoliko štete koliko i koristi. Podatak da se u tom procesu proizvede gotovo jednako zagađenje koje proizvedu motorna vozila, sve više utiče na same poljoprivrednike da se pozabave alternativnim načinima proizvodnje.

Organska poljoprivreda predstavlja sistem proizvodnje uz poštovanje ekoloških principa i standarda, a sve u cilju očuvanja životne sredine. Organska ili ekološka poljoprivreda povezuje tradiciju, inovacije i nauku da bi koristeći zajedničko okruženje plasirala proizvode od vitalnog značaja za život.

U okviru ovog održivog modela poljoprivrede promoviše se odnos poštovanja ljudi prema prirodi koja im nesebično pruža sve svoje blagodeti. Cilj je iskoristiti potencijale, proizvesti najveću moguću količinu sirovina i proizvoda ne ugrožavajući ostale stanovnike planete, kako biljke i životinje, tako i ostale ljude.

4 principa organske poljoprivrede

  • Princip zdravlja
  • Princip ekologije
  • Princip pravičnosti
  • Princip nege

Princip br.1: Organska poljoprivreda je zdravija

Organska poljoprivreda mora održvati i povećavati zdravlje tla, biljaka, životinja i planete u celini.

Osnova principa je: Zdravlje je celovitost. To podrazumeva da se zdravlje ekosistema ne može odvojiti od zdravlja pojedinaca ili zajednica, stoga ovaj način proizvodnje treba da podrži i poboljša život i zdravlje ljudi, životinja, biljaka, tla i čitave planete na kojoj živimo. Ekološka poljoprivreda ne dozvoljava upotrebu veštačkih đubriva, pesticida ili bilo koje druge hemijske supstance u cilju ojačavanja zdravlje ekosistema, od najmanjih živih organizama do ljudi.

Princip br.2: Reciklažom do zdravije proizvodnje

reciklaža- ©Pixabay

Ovaj princip podrazumeva da se organska proizvodnja mora zasnivati na ekološkim procesima i recikliranju. Istraživanja pokazuju da se gotovo sve može reciklirati.

Treba se truditi da se smanji poizvodnja novih resursa time što će se oni ponovo upotrebljavati kroz proces reciklaže, a u cilju zaštite životne sredine. Cilj je održati ekološku ravnotežu, stoga proizvođači, poljoprivrednici, distributeri i potrošači imaju obavezu da štite prirodu i doprinesu svom okruženju na svim nivoima.

Princip br.3: Humaniji odnos prema životinjama

Ekološka poljoprivreda treba biti zasnovana na fer odnosu prema zajedničkom okruženju, životu i prirodi. Svaki stanovnik planete i svaki njen deo treba da uživaju jednako pravo da ne budu ugroženi. To znači da ovaj model poljoprivrede promoviše uzajamno poštovanje i pravednost prema svetu koji sva živa bića dele i žive. Takođe, organska poljoprivreda daje ista prava životinjama koje se drže na farmama. Sve životinje treba da se čuvaju u skladu sa njihovom veličinom i fiziologijom, prirodnim ponašanjem i potrebama.


Od organskih poljoprivrednika, radnika, prerađivača, do distributera, trgovaca i potrošača, svaki pojedinac ima obavezu da obezbedi visoki kvalitet života i dovoljno zdrave hrane, ali i obavezu da utiče na smanjenje siromaštva među ljudima.

Princip br.4: Mirenje nauke i tehnologije sa prirodom

ekologija- ©Pixabay

Organskom poljoprivredom treba upravljati pažljivo i odgovorno na način da se opšte zdravlje i dobrobit sadašnjih i budućih generacija i ekosistema mogu zaštititi i sačuvati.


Organski proizvođači mogu koristiti novu tehnologiju za povećanje produktivnosti, ali samo ako ta tehnologija ne ugrožava zdravlje i dobrobit ljudi i životinja. Ovaj način proizvodnje treba da utiče i na sprečavanje rizika usvajanjem neprikladnih tehnologija, kao što je genetski inženjering. S druge strane, ona može koristiti nauku i nove tehnologije koje se ne suprotstavljaju principima zaštite životne sredine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica