Koliko je važno stvaranje organskih jedinjenja za održivu poljoprivredu

Koliko je važno stvaranje organskih jedinjenja za održivu poljoprivredu

Stvaranje organske materije u biljnoj proizvodnji predstavlja prvu fazu u procesu kruženja organskih jedinjenja koja se završava njenom razgradnjom od mikroorganizma.

Organska materija  - © Pixabay

U agrobiocenozi, proces kruženja organskih jedinjenja je poremećen time, što se deo biljnih produkta (poljoprivredni proces) odnosi izvan mesta gde su proizvedeni, jer se oni koriste za potrebe čoveka.

U sistemima održive poljoprivrede stvaranje organske materije nije ograničeno samo prinosom gajenih biljaka, nego se u širem kontekstu posmatra realizacija biološkog potencijala – produkcija svih članova agroekosistema. Za sve održive sisteme biljne proizvodnje je karakteristično da ekonomski parametri nisu jedino merilo uspešnosti gajenja biljaka, nego se insistira i na očuvanjui unapređenju proizvodnog kapaciteta agroekosistema.

U skladu sa tim održiva poljoprivreda se odnosi na sve one načine proizvodnje koji pokušavaju da u dužem vremenskom periodu obezbede željeni nivo prinosa korišćenjem ekoloških prihvatljivih metoda gajenja biljaka. Održiva poljoprivredna proizvodnja mora da se zasniva na procesima samoregulacije koji postoje u ekosistemu, a težnja za neprestanim povećanjem prinosa treba da bude usmerena ka optimalizaciji poljoprivrednog sistema, kao celine.

Stvaranje organske materije u agroekosistemima uslovljeno je prisustvom sledećih faktora:

  • Geografski položaj
  • Proizvodni prostor
  • Vreme proizvodnje
  • Produktivna sposobnost biljaka
  • Tehnologija proizvodnje

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor:  Dipl.inž. Nemanja Konstantinović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica