Kako se osnivaju i posluju zemljoradničke zadruge

Kako se osnivaju i posluju zemljoradničke zadruge

Šta je potrebno za osnivanje zadruga, da li je potreban kapital i kako se organizuju zadruge pročitajte u sledećem tekstu.

Ratarska proizvodnja - © Pixabay

Zadruga je pravno lice i predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica, koji posluje na zadružnim principima a svojim poslovanjem ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese. Osnovni principi zadružnog sistema na kojima se zasniva svaka zadruga su:

  • uzajamna pomoć,
  • demokratija,
  • jednakost,
  • pravednost,
  • solidarnost
  • i odgovornost.

Zemljoradničke zadruge mogu biti opšte i specijalizovane (ratarske, voćarske, povrtarske,vinogradarske, stočarske, pčelarske idr.).

Podsticaji za osnivanje novih zadruga

Zemljoradničke zadruge tokom svog poslovanja, proizvode, otkupljuju, prerađuju i prodaju poljoprivredne, prehrambene i druge proizvode zadruge i zadrugara i snabdevaju zadrugare repro-materijalom, sredstvima za proizvodnju, delovima za poljoprivrednu mehanizaciju i drugom robom. Specijalizovane zemljoradničke zadruge organizuju i proizvodnju određenih proizvoda, njihovu preradu i plasman na tržištu.

Proizvodnja maline - © Agromedia

Zadruga se zasniva na osnivačkoj skupštini, zaključenjem ugovora o osnivanju, usvajanjem zadružnih pravila i izborom organa. Zadrugu može osnovati najmanje pet zadrugara. Pod zadrugarom se podrazumeva fizičko lice koje je član zadruge i u celosti ili delimično posluje preko zadruge, odnosno lice koje preko zadruge prodaje svoje proizvode, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje delatnosti.


Misija novog srpskog zadrugarstva: Lestvica nepoverenja uspešno preskočena

Prilikom osnivanja, zadrugari ulažu u zadrugu uloge i oni mogu biti novčani i materijalni. Materijalnim ulogom se smatraju stvari izražene u novčanoj protivvrednosti. Ulozi zadrugara čine osnovni kapital zadruge. Minimalni osnovni kapital zadruge iznosi 100 dinara. Zadružnim pravilima se određuje minimalni pojedinačni ulog i on ne mora biti jednak za sve članove zadruge, odnosno zadrugare.

Izbori su okej, a zadruge melem


Sredstva za osnivanje zadruga koje se osnivaju bez uloga zadrugara, obezbeđuju se putem članarine zadrugara. Iznos članarine se određuje zadružnim pravilima u jednakom iznosu za sve osnivače, kao i za one zadrugare koji pristupe zadruzi nakon osnivanja.

Proizvodnja i prodaja povrća - © Pixabay


Zadrugom upravljaju zadrugari. U upravljanju zadrugom, zadrugari imaju jednako pravo glasa po principu „jedan zadrugar – jedan glas“ u Skupštini zadruge.

Organi zadruge su: Skupština, Nadzorni odbor i direktor i biraju se na određeno vreme koje ne može biti duže od 5 godina, sa mogućnošću ponovnog izbora. Skupštinu zadruge čine svi zadrugari i Skupština je najviši organ zadruge.

Šta su energetske zadruge

Upravni odbor se sastoji od najmanje 3 člana, a članove Upravnog odbora bira Skupština iz redova zadrugara. Nadzorni odbor se takođe sastoji od najmanje 3 člana, a članove bira Skupština zadruge iz redova zadrugara. Direktor zadruge ne mora biti iz redova zadrugara. O raspodeli godišnje dobiti, odlučuje Skupština zadruge po usvajanju finansijskih izveštaja.

Proizvodnja kukuruza - © Pixabay

Dobit se raspoređuje sledećim redom:

  1. Za pokriće gubitaka prenetih iz ranijih godina;
  2. Za fondove za različite namene, ako su obrazovani;
  3. Za isplatu neto dobiti zadrugara, osim u slučaju zadruga koje posluju sa članarinom.

Iznos neraspoređene dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge, a svaki zadrugar učestvuje u raspodeli dobiti, srazmerno veličini svog uloga u zadruzi i vrednosti izvršenog prometa preko zadruge.

Dakle, zadruge su potrebne da bi se ostvarili ekonomski, socijalni i opšti interesi, kako zapošljavanje u seoskim sredinama, tako i da bi se stimulisali mladi ljudi da ostanu na selu. Zadruge su važne i zbog unapređenja poljoprivredne proizvodnje i očuvanja životne sredine, kao i drugih aspekata života u ruralnim sredinama.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Radiša Panić PSSS Valjevo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica