Zaštita od poljskih GLODARA: najkritičnije na teritoriji Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca!

Zaštita od poljskih GLODARA: najkritičnije na teritoriji Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca!

Regionalni centri u okviru Sistema PIS-a sproveli su monitoring useva kod kojih je žetva u toku ili se ona očekuje (soja, kukuruz, šećerna repa, povrće), novoposejanih useva (uljana repica, lucerka, ječam), parcela na kojima se planira setva strnih žita, zasada, kao i neobrađenih površina (utrine, ledine, nasipi) u cilju utvrđivanja brojnosti poljskih glodara.

Prema rezultatima monitoringa regionalnih centara, najveća brojnost u III, IV i V kategoriji se registruje na lucerištima (starim i mladim), parcelama sa samoniklom uljanom repicom, strništima, povrću, šećernoj repi, kukuruzu, ledinama, utrinama, nasipima i drugim ruderalnim staništima.

Na novoposejanim usevima uljane repice i ječma, brojnosti se kreću od I do III kategorije.

Najkritičnija situacija je u regionima Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca gde su utvrđene brojnosti glodara do V kategorije i u regionima Bačke Topole i Sente gde se brojnosti kreću do IV kategorije.

U regionima Sremske Mitrovice, Vrbasa, Sombora, Kikinde, Užica, Požarevca i Niša su utvrđene brojnosti do III kategorije.

U regionima Jagodine, Kragujevca, Pirota, Šapca i Zaječara su utvrđene brojnosti do II kategorije.

Kategorije za utvrđivanje brojnosti poljskih glodara:


 

 

 


 

 


Sa žarišta (površina sa utvrđenim brojnostima iznad II kategorije) glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se pr­vo hra­ne po­se­ja­nim i kli­ja­lim se­me­nom, a ka­sni­je na­kon ni­ca­nja use­va na­sta­vlja­ju svo­ju ak­tiv­nost ošte­ću­ju­ći nad­zem­ne i pod­zem­ne de­lo­ve iz­ni­klih bi­lja­ka. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala.

Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na navedenim usevima/zasadima, može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kog će se vršiti primena rodenticida.

Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

U ovom momentu, mere zaštite se (po utvrđivanju brojnosti glodara u II i većoj kategoriji) preporučuju u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, primenom mamaka na bazi cink-fosfida u aktivne rupe:

Preparat Aktivna materija Doza
Agrocinkan cink-fosfid 5-10 g po aktivnoj rupi
Cinkosan

Nakon primene rodenticida u aktivne rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Izvor: PIS Vojvodina

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica