Šta su lisni mineri i kako ih suzbiti

Šta su lisni mineri i kako ih suzbiti

Jedna od štetočina koje mogu da nanesu velike štete u višegodišnjim zasadima jesu lisni mineri. Najvažniji momenat u borbi protiv ovih štetočina je konstatovati napad i adekvatno delovanje.

Ilustracija: Lišće- © Pixabay

Lisni mineri spadaju u grupu insekata čije larve – gusenice se hrane unutar listova na biljkama, a da pri tom ne oštećuju (epidermis) lice i naličje lista. Naziv za ovu grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč mine što je u prevodu tunel ili rudnik. Mineri lista spadaju u grupu opasnih defolijatora voćaka. Lisni mineri su rasprostranjeni u svim reonima gde se gaji jabuka, a naročito u plantažnim zasadima gde je monokultura prisutna 15, 20 i više godina. Poslednjih dvadesetak godina lisni mineri se ubrajaju u ekonomski značajne štetočine jabuke u Srbiji.

Ima ih više vrsta minera a jedni od najznačajnijih su:

  • Miner okruglih minaLeucoptera scitella
  • Miner belih minaLithocolletis coryfoliella
  • Miner mramornih minaLithocolletis blancardella

Zajedničko za sve lisne minere je da njihove gusenice miniraju list jabuke i celokupno razviće se odigrava ispod epidermisa lista u parenhimu. Gusenice prave različite mine po obliku, ali specifične za vrstu, pa se lako po izgledu mine može utvrditi o kojoj vrsti se radi. Prema dosadašnjim iskustvima slobodno se može reći da je na jabuci najznačajnija i najštetnija vrsta.

Ilustracija: Struktura lista- © Pixabay

Leucoptera scitella L. miner okruglastih mina.

Oni smanjuju asimilaciju površinu voćke usled čega nastaje niz štetnih posledica, kao što su fiziološko iscrpljivanje voćaka, podloženost pojavi parazita i štetočina, slab prirast i slabo dozrevanje letorasta, izmrzavanje, smanjena rodnost i u narednim godinama, slab kvalitet plodova, a pri izuzetno jakom napadu i sušenje voćaka.
Nisu retki slučajevi kada usled masovne pojave lisnih minera dolazi tokom druge polovine vegetacije do defolijacije. Ova pojava je naročito izražena kada je brojnost minera okruglastih mina visoka.

Štetnost od lisnih minera je vrlo značajna u godini pojave, jer plodovi ostaju sitni, a šteta je izražena i naredne godine jer cvetni pupoljci bivaju sitni i nedovoljno naliveni sokovima. Imajući u vidu velike štete koje lisni mineri prouzrokuju u zasadima jabuke u godinama masovne pojave, njihovo suzbijanje se nameće kao neophodna mera. Suzbijanje lisnih minera je veoma otežano zbog njihovog skrivenog načina života, i zahteva dobro poznavanje načina života svih vrsta minera koji se javljaju u zasadima jabuke.

Osim klimatskih uslova, na brojnost minera utiče i povećana primena insekticida širokog spektra kojom je smanjena populacija prirodnih neprijatelja ovih štetočina. Obradom zemljišta ispod voćaka i uništavanjem otpalog lišća uništavaju se mineri koji prezimljuju u ili na tlu. Zimsko prskanje se primjenjuje samo za vrste koje prezimljuju na voćkama (mineri okruglih mina).

Dinamiku populacije lisnih minera mogu regulisati i mnogi prirodni neprijatelji. Poznata je i pojačana osjetljivost pojedinih sorata jabuke na napad lisnih minera. Sorte Ajdared i sorte Delicious su osetljivije na napad lisnih minera od npr. sorte Jonagold.

Insekticidi se primjenjuju odmah nakon cvetanja i to ako se u toku proleća na deset listova nađe jedna mina ili u toku leta na jednom listu dve mine. Prednost ispred hemijskog tretmana insekticidima treba dati biotehničkim jer pošteđuju prirodne neprijatelje. Od biotehničkih insekticida koriste se oni na bazi heksaflumurona, fenoksikarba, teflubenzuronaluferona i dr.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Mladenović Žaklina

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.