Zaštita paradajza od insekata u plasteniku: Ova buba je neprijatelj broj 1

Zaštita paradajza od insekata u plasteniku: Ova buba je neprijatelj broj 1

Pojava štetočina na paradajzu u plasteniku © Galenika-Fitofarmacija

U proteklih nekoliko dana sve učestalije se u plastenicima primećuju značajne štetočine kao što su paradajzov moljac, biljne vaši i fitofagne grinje. Sa suzbijanjem štetočina treba početi na vreme i pažljivo pratiti njihov razvoj u usevu paradajza kako ne bi došlo do prenamnoženja i kasnije velikih šteta.

Tuta absoluta

Spada u najvažnije štetočine paradajza. Temperatura je veoma važna za njen razvoj. Problem u suzbijanju predstavlja kratak ciklus razvoja, veliki broj generacija 10-12, velika fertilnost ženke (jedna ženka položi 250 – 260 jaja). Ciklus razvoja traje 24-38 dana. Aktivnost odraslih jedinki počinje na 9°C. Štete pravi larva koja se hrani lisnim tkivom i pravi hodnike, oštećuje i stablo i plod.

Suzbijanje je teško zbog preklapanja generacija, kratkog životnog ciklusa i velike fertilnosti ženke, pa je zbog toga neophodna kombinacija preparata koji suzbijaju različite razvojne stadijume, ali i imaju drugačiji mehanizam delovanja. Pomoć u suzbijanju predstavlja rano otkrivanje njene prisutnosti pomoću feromonskih klopki.

Načini suzbijanja su delovanje na odrasle forme štetočine (na početku pojave), delovanje na jaja štetočine i delovanje na larve što predstavlja i najteži vid suzbijanja. Kod suzbijanja larvi najčešće se koriste sistemični insekticidi koji deluju kao regulatori rasta IGR. Prilikom primene ove vrste insekticida treba voditi računa o pojavi rezistentnosti.

Za suzbijanje se koriste insekticidi iz grupe piretroida kao što su lambda-cihalotrin, deltametrin (POLUX), avermektina – abamektin, emamektin – benzoat i IGR piriproksifen (HARPUN) i hlorantraniliprol.

TRITON  insekticid na bazi emamektin benzoata. Emamektin benzoat je insekticid sa novim mehanizmom delovanja i izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa se može koristiti u merama integralne zaštite. Emamektin je derivat abamektina, koji je izolovan fermentacijom iz gljiva Streptomyces avermitilis. Deluje kontaktno i digestijom. Mehanizam delovanja je jedinstven, stimuliše lučenje γ- aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekta i njegovog uginuća. Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada. Nakon aplikacije do paralize dolazi za 2 – 4 h, a do smrti za 2-4 dana. Primenjuje se u paradajzu za suzbijanje pamukove sovice i paradajzovog moljca.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica