Primenite ih na vreme: Efikasne mere za rešavanje problema sa glodarima

Primenite ih na vreme: Efikasne mere za rešavanje problema sa glodarima

Štetočina - © Pixabay

Poljski glodari, od kojih su kod nas dominantne i štetne vrste: poljska voluharica, poljski miš i hrčak uništavaju useve, oštećuju zasade, zagađuju i oštećuju uskladištene proizvode. Povoljni vremenski uslovi tokom jeseni, kao i otežana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove za masovno umnožavanje voluharica i drugih poljskih glodara.  Zbog toga je jako važno redovno obilaženje njiva i skladišta, kao i primena sledećih mera za njihovo efikasno suzbijanje.

Mužjaci i ženke glodara veoma brzo dostižu polnu zrelost. Kod mnogih sitnih glodara ne postoji jasna sezona parenja i ono se obavlja tokom cele godine. Izrazito su skloni prenamnoženjima, a prirodna ravnoteža se ostvaruje aktivnošću brojnih predatora, pojavama bolesti i nestašicom hrane. Na reprodukciju glodara utiču i brojni faktori sredine:

  • temperatura;
  • ishrana;
  • nadmorska visina;
  • količina svetlosti i drugi.

Faktori porasta populacije glodara su:

  1. brojnost i fiziološko stanje populacije,
  2. meteorološki uslovi (suva i topla jesen, blaga i suva zima, izuzetno snežna zima sa stalnim temperaturama i bez ledene kore, lagano otapanje snega u proleće, toplo proleće i leto sa umerenim padavinama, pogodnim za razvoj vegetacije i fruktifikaciju biljaka),
  3. stanište i izvori hrane (bujanje zeljaste korovske flore na neobrađivanim površinama, obilje zrnaste i zelene hrane i zaklona),
  4. neprijatelji, grabljivice i bolesti (odsustvo agrotehničkih i drugih mera, predatora, nepostojanje bolesti).

Poljoprivrednim proizvođačima preporučuje se da tokom zime obilaze svoje njive i da ukoliko primete aktivne rupe preduzmu mere za suzbijanje glodara. Stvaranje kolonija je karakteristično na usevima ozimih strnina, uljane repice, lucerke ali i u višegodišnjim zasadima, kao i na izoranim kukuruzištima. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi 10/100 m2, a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda obavezno treba pristupiti suzbijanju.

Znak da imate problema sa glodarima - © Galenika FitofarmacijaFoto: Galenika-Fitofarmacija

Veoma važan segment u borbi protiv glodara predstavlja i pravilna primena agrotehničkih mera. Na okopavinama, oranjem se razoravaju legla i kanali glodara i na taj način ometa njihov prelazak na neokopavine. Letinu bi trebalo blagovremeno odnositi sa njiva i sprečiti im dostupnost hrani.

Razni predatori (lisice, ptice grabljivice) mogu biti od velike koristi, pa treba preduzeti sve mere da se očuva njihov opstanak u agroekosistemu.

Što se tiče hemijskih sredstava, direktno suzbijanje podrazumeva primenu rodenticida. Posle postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati i nagaziti, a rodenticide koristiti pravilno i u optimalnoj meri. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja. Iz preventivnih razloga mamke ne treba rasipati po površini zemljišta.

Poljski miš - © Pixabay


Prilikom postavljanja mamaka naročito povesti računa o merama zaštite samih rukovaoca. Zato se preporučuje obavezno nošenje zaštitnih rukavica i naočara, a po obavljenom poslu temeljno pranje ruku i radne odeće.

Praćenje i suzbijanje glodara je potrebno nastaviti, pošto sve upućuje da će pojačana aktivnost glodara biti izražena i u narednom periodu.

Na njivama su naročito problematični sledeći glodari: poljski miševi (Apodemus sp.) i poljske voluhariace (Microtus sp.).


Pored toga, u skladištima poljoprivrednih proizvoda, značajne štetne vrste su crni pacov (Rattus rattus), sivi pacov (Rattus norvegicus) i kućni miš (Mus musculus).

Za suzbijanje navedenih vrsta u skladištima preporučuje se primena proizvoda GALIBROM GB  kompanije Galenika-Fitofarmacija postavljanjem mamaka, u količini 100-150 g po gomilici za crnog i sivog pacova odnosno 20-25 g po gomilici za kućnog miša.


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica