JEČAM: RIZICI infekcija biljaka i epidemijski prag 10%

JEČAM: RIZICI infekcija biljaka i epidemijski prag 10%

Padavine, visoke temperature za ovo doba godine uticaće na rizike pojave infekcija, ali se uočavaju i bolesti i zaraze useva ječma koje već zahvataju 10% praktično svih useva. Evo kako se boriti i koji faktori utiču na pojave infekcija biljaka.

JEČAM

ječam

Usevi ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja do prvog kolenca.

Trenutno se u usevima može uočiti prisustvo infekcija biljaka, simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, sočivaste pegavosti, pepelnice žita i rđe.

Nivo zaraze useva zavisi od više faktora, od roka setve, gustine sklopa, plodoreda, učestalosti gajenja ječma na nekom području, sortimenta, kvaliteta semena, mineralne ishrane i drugih sprovedenih agrotehničkih mera. Međutim, gotovo da nema parcele gde nisu prisutni simptomi bolesti i gde nije postignut epidemijski prag štetnosti koji iznosi 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca, pogotovo na području AP Vojvodine. U centralnim i južnim krajevima naše zemlje, usevi su u slabijim fazama razvoja i sa znatno manjim procentom zaraženih biljaka.

Na području AP Vojvodine, najznačajnije je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma, na nekim usevima je zaraženo i do 100% biljaka kao i simptoma pepelnice žita gde se procenat zaraženih biljaka kreće i do 60. Takođe, ove godine je uočen i veći procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma kao i rđe ječma.

Svim proizvođačima ječma se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo simptoma bolesti. S obzirom na trenutno stanje koje ukazuje na izuzetno visok nivo zaraze biljnim bolestima, po stabilizaciji vremenskih prilika i čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele i temperature dovoljno porastu kako bi efikasnost fungicida bila na zadovoljavajućem nivou, trebalo bi krenuti sa hemijskim merama zaštite.
Procenat biljaka sa prisustvom simptoma bolesti zavisi od datuma setve, gustine useva, poštovanog plodoreda, upotrebe deklarisanog semena i primenjene agrotehnike i mineralnih đubriva.

Vizuelnim pregledima je ustanovljeno da je na parcelama pod ozimim ječmom dostignut prag štetnosti od 10 % biljaka sa simptomima bolesti u fazi prvog kolenca.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela ozimih ječmova u cilju utvrđivanja prisustva simptoma bolesti na biljkama. Ukoliko se utvrdi prisustvo simptoma na nivou praga štetnosti , po stabilizaciji vremenskih uslova i čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele i temperature vazduha budu iznad 15 °C,  sprovedu tretman sa nekim od navedenih fungicida:


  • Elatus era (a.m. trifloksistrobin+protiokonazol) 0,5 -1 l/ha ili,
  • Duett turbo (a.m revysol+kresoksim metil) 0,6-1 l/ha ili,
  • Revicare (a.m. revysol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,
  • Priaxor (a.m.xemium+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili,
  • Falcon Forte (a.m. spiroksamin+ tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha ili,
  • Amistar Extra (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili,
  • Teatar Plus (a.m.azoksistrobin+difenokonazol) 0,6-1 l/ha ili,
  • Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha,

ili nekim drugim registrovanim fungicidom.

Zbog velikih razlika u zdravstvenom stanju po regionima, detaljnije pogledati na linku.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica