Da prinosi ne izostanu – sada je PRAVO vreme da ZAŠTITITE jabuku

Da prinosi ne izostanu – sada je PRAVO vreme da ZAŠTITITE jabuku

Jabuka je voćna vrsta koja se u Srbiji gaji na oko 30 000 ha i kao takva zauzima vodeću poziciju u voćarskoj proizvodnji. Vegetacioni period ove voćne vrste je najduži, shodno tome, najveće su mogućnosti za ostvarivanje zaraza različitih patogena i štetočina. Nakon perioda mirovanja, jabuka ulazi u prvu značajnu fenofazu bubrenje i pucanje pupoljaka, a zatim i fenofazu mišije uši. U ovim fenofazama, zarazu ostvaruju patogeni koji su prezimeli u pukotinama na deblu, granama kao i u naborima pupoljaka.

Pupoljak kod jabuke

Takođe, potrebno je smanjiti i populaciju prezimljujućih formi insekata za nastupajuću vegetaciju. Fenofaze koje obuhvataju vreme od bubrenja pupoljaka do kraja cvetanja, mogu se još detaljnije raščlanjivati: bubrenje, razdvajanje listića, pojava vrha listova (faza mišijih ušiju), faza zelenih glavica, faza pojave kruničnih listića još neotvorenih cvetova, faza otvorenog vršnog cveta itd. Detaljno analiziranje fenofaza ima poseban značaj pri preciznom određivanju termina zaštite, đubrenja, navodnjavanja i dr.

U fenofazama bubrenje pupoljaka i mišije uši preporuka kompanije Agrounik je tretman biofungicidom i biobaktericidom ERWIX u koncentraciji 1%, kao zaštita od prezimelih patogena koji napadaju rod Malus. Za efikasnu zaštitu od niskih temperatura koje se mogu dogoditi u ovom periodu potrebno je primeniti kombinovani tretman NIKA SUPER 2l/ha i AMIKSOL 2-3l/ha.

U sastavu ERWIX-a nalaze se bakterije roda Bacillus spp., Bakterije koje poseduje, sintetišu sekundarne metabolite auksin (indol-3-sirćetnu kiselinu (IAA)) i sufraktin, koji stvaraju biofilm i omogućavaju preživljavanje na biljci. Biofilm formiran primenom preparata Erwix, odnosno korisnim bakterijama koje su u njegovom sastavu, štiti biljke i onemogućava formiranje biofilma štetnih bakterija i infekciju od strane fitopatogenih gljiva.

Kasni prolećni mrazevi mogu biti pogubni za biljke u pogledu prinosa. Često se dešava, iako ne dođe do potpunog izmrazavanja pupoljaka, nastaju štete u vidu deformacija ploda jabuke ili pojave rđaste prevlake, što utiče na smanjenje procenta prve klase, a samim tim i finansijskog gubitka.

Savet kompanije Agrounik jeste da se jača imunitet biljaka i time onemoguće štetne posledice, što se postiže preparatom AMIKSOL na bazi amino-kiselina koje su biljnog porekla u L- obliku.

  • Ovaj oblik amino-kiselina, brzo se usvaja preko lista tj. ima brz prolazak kroz ćelijsku membranu i direktno se uključuje u sintezu proteina koja kontroliše sve pocese u biljci: Sintezu enzima, hlorofila, biljnih hormona, razvoj lista, ploda, korena.
  • Kada se biljka nalazi u stanju stresa (usled visoke ili niske temperature, neadekvatnog vodnog režima, poremećene ishrane, oštećenja od grada, štetočina, bolesti) sinteza amino-kiselina i proteina je smanjena.
  • Primenom Amiksola slobodne L-amino-kiseline, brzo se uključuju u sintezu proteina usled čega se biljka brzo oporavlja.

Ovaj preparat u kombinaciji sa NIKA SUPER tečnim đubrivom, pokazuje odlične rezultate kada su u pitanju niske temperature. NIKA SUPER je neorgansko, složeno, tečno NPK đubrivo sa Mg i mikroelementima u helatnom obliku. Ovaj oblik je bitan jer omogućava pravilan rast i razvoj i dobijanje stabilnih i visokih prinosa, jer je njihova usvojivost od stane biljaka daleko bolja u odnosu na oblike koji to nisu.


Primenom AMIKSOL-a 2-3l/ha i NIKA SUPER 2l/ha , postiže se uklanjanje/ublažavanje stresa kod biljke, nastalog usled dejstva nepovoljnih klimatskih uslova, u ovom slučaju niskih temperatura u osetljivim fazama razvoja biljaka. Ovaj recept možete primeniti i kod ostalih voćnih vrsta, ne samo kod jabučastog voća.

U ovim fenofazama kompanija Agrounik predlaže Nika Fert neorgansko, složeno kristalno, čvrsto NPK 20 20 20 đubrivo sa mikroelementima. Ovo đubrivo se može primeniti kod svih tipova zemljišta. Utiče na formiranje korenovog sistema i povećava otpornost biljaka na bolesti, stimuliše cvetanje i sazrevanje plodova. Preporuka za njegovu primenu je 50 kg/ha kroz sistem za navodnjavanje, ponoviti 2-3 puta. Takođe, može se primeniti i folijarno 2-3 kg/ha. Ima odličnu moć rastvaranja.

Da bi njegovo usvajanje bilo bolje, ali i usvajanje mikro i makro elemenata koji se već nalaze u zemljištu, a nisu pristupačni biljkama, u ovoj fazi treba dodati i UNISTART. UNISTART je mikrobiološko đubrivo, koje utiče na mobilizaciju i imobilizaciju hranljivih elemenata. Pored ovoga, sprečava zaslanjivanje zemljišta i utiče na dostupnost hranljivih elemenata u količini i formi koja je optimalna za ishranu biljaka. UNISTART sadrži sojeve bakterija (proteolitičke i celulolitičke), koje razlažu teško rastvorljiva jedinjenja C, N i P i prevode ih u biljkama pristupačne oblike.


Formiraju tanaku sluzavu navlaku na površini korena i tu pretvaraju sva biljkama nepristupačna jedinjenja u pristupačne elemente direktno joj ih predaju. Primena UNISTART-a: 3 l/ha kod jabučastog voća prskanjem u trake duž redova ili kroz sistem za zalivanje 10l/ha.

Okvašivač LEPILO je mikrobiološki preparat, koji poboljšava delovanje pesticida i folijarnih đubriva. Povećava apsorpciju i translokaciju, utiče na bolje prijanjanje depozita i smanjuje rizik od ispiranja kišom i razgradnje pod dejstvom sunčevih zraka. Potrebno ga je primeniti uz svaki tretman 0,1%, radi boljeg usvajanja depozita, a samim tim i boljeg i dužeg delovanja.


Sponzorisani članak, Agrounik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica