Sve o predsetvenoj pripremi zemljišta za setvu kukuruza

Sve o predsetvenoj pripremi zemljišta za setvu kukuruza

Kukuruz najbolje uspeva na dubokim, plodnim i strukturnim, slabo kiselim ili neutralnim zemljištima, na kojima možemo da obezbedimo dobru provodljivost toplote, vode i vazduha. Takva zemljišta su uglavnom černozemi i dobra aluvijalna zemljišta. Postavljamo, s razlogom pitanje: Da li se zemljišta lošijeg kvaliteta popravkama mogu dovesti u stanje da obezbede potrebne uslove za setvu kukuruza? Uz pravilnu agrotehniku i savete stručnih lica, i lošija zemljišta se mogu pripremiti za kukuruz.

Kukuruz - © Foto: Agromedia

Priprema zemljišta za setvu kukuruza

Pre setve je neophodno izvršiti kvalitetnu pripremu zemljišta. Cilj pripreme zemljišta za setvu je da se očuva vlaga iz jesenje-zimskog perioda, ali isto tako i da se površinski sloj zemljišta dovede u optimalno stanje za seme, i omogući semenu kukuruza nesmetano klijanje i nicanje. Treba stvoriti rastresiti sloj zemljišta.
 

Površinski sloj zemljišta treba da omogući dobre uslove semenu da klija, kao i mladoj biljci i korenovom sistemu da se nesmetano razvijaju.

Takođe, predsetvenom pripremom zemljišta vrši se i pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu, ali se i ubrzava prelazak hranljivih materija iz teško pristupačnih u lako pristupačni oblik. Najbolje je za pripremu koristiti setvospremač

Koliko se isplati prolećna setva?

Kad je najbolje vreme da ratari obave pripremu zemljišta?

Najbolje vreme za predsetvenu pripremu je u proleće, kad se površina zemljišta prosuši (ako je osnovna obrada obavljena u jesen). Tada se pristupa finoj predsetvenoj pripremi koja, pored toga što zatvara brazde nastale prilikom oranja, ima za cilj da uništi korovske vrste i da usitni površinski sloj i omogući idealne uslove za setvu i nicanje semena kukuruza.
 


Kukuruz - © Foto: Agromedia

Odredite datum setve i počnite sa pripremama!

Predsetvenu pripremu zemljišta treba uraditi 7-10 dana pre setve jer se tako smanjuje gubitak vlage iz zemljišta usled isparenja. Za obavljanje predsetvene pripreme zemljišta treba odabrati lake mašine koje će najmanje sabijati zemljište i naneti štetu. Posebno se mora voditi računa da se ne ugaze i sabiju teška zemljišta lošijih fizičkih osobina i ona sa većim sadržajem vlage.
 


Najsigurnije je pre đubrenja obaviti analizu zemljišta.Kada i u kojim količinama prihraniti zemljište?

Pri osnovnoj obradi – oranju, koja je, pretpostavimo, obavljena u jesen, bilo je potrebno izvršiti i osnovno đubrenje, a najsigurnije je ako je đubrenje obavljeno nakon analize zemljišta. Orijentaciono, u zemljište na kome se gaji kukuruz neophodno je za prinos od 10 t/ha vratiti 120-180 kg/ha azota, 70-120 kg/ha fosfora, i 40-120 kg/ha kalijuma.
 

Đubriva - © Foto: Agromedia

Ako kukuruz navodnjavate, treba količinu azota povećati na maksimalnih 180 kg/ha, iz dva razloga: pri navodnjavanju se postižu bolji prinosi pa se više hranljivih elemenata izvlači iz zemljišta, ili zato što su vrlo često pri navodnjavanju i veći gubici azota ispiranjem u dublje slojeve. Ako smo 2/3 potrebnih količina uneli u jesen uz osnovnu obradu, onda u predsetvenoj pripremi treba dodati još 1/3 neophodnih hraniva.

 

Za dobre prinose obavezna je prihrana u proleće!

Prihranu je najbolje obaviti sa NPK tri petnaestice đubrivom, a u kasnijim dodavanjima đubriva sa KAN-om.

Deklarisano seme uslov je za dobar prinos kukuruza

Šta ako njiva nije poorana u jesen?

Ako iz nekog razloga osnovna obrada nije obavljena u jesen, treba je obaviti u proleće i pristupiti joj ranije, čim se zemljište prosuši. Ako se oranje u proleće obavlja plugom, treba ga podesiti na najmanju dubinu, a predsetvenu pripremu obaviti odmah nakon oranja mašinama koje ove operacije izvode u jednom prohodu.
 

Kukuruz - © Foto: Agromedia

Za setvu treba izabrati odgovarajući hibrid za željeno područje, vodeći računa o nadmorskoj visini na kojoj se nalazi parcela, i odrediti željenu gustinu, vreme i dubinu setve.

Setvu treba početi kad se zemljište, na dubini setvenog sloja, zagreje na 10-12°C, što uz povoljnu vlažnost omogućava nicanje za desetak dana. Setva se najčešće na području Srbije obavlja od 15. do 25. aprila, ali na velikom delu teritorije optimalni uslovi omogućavaju i raniju setvu, u prvoj dekadi aprila.

Kako sejati ovo žuto zlato?

Kukuruz treba sejati na dubini od 5 do 7 cm, a na lakšim zemljištima eventualno može na dubini od 6 do 8 cm. Razmak između redova kod setve kukuruza uvek treba da bude 70 cm, a u samom redu razmak zavisi od hibrida koji sejete i od kvaliteta semena.
 

Kukuruz - © Foto: Agromedia

Na osnovu planirane gustine setve treba izračunati i količinu potrebnog semena za setvu. Čistoća semenskog kukuruza treba da bude 99%, klijavost 93%. Iz deklaracije o kvalitetu semena, koja je ispisana na svakom pakovanju semenskig kukuruza, izračunava se upotrebna vrednost semena, a pomoću nje i norma setve.
 

Pravilna gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

Ako broj za stepen čistoće semena pomnožite sa brojem koji označava stepen klijavosti i tu vrednost podelite sa 100, dobićete upotrebnu vrednost semena i lako preračunati potrebne količine za željeni sklop biljaka. Ako imate nedoumica, uvek će vam pomoći zaposleni u poljoprivrednim apotekama.

Svi hibridi kukuruza kompanije „Syngenta“ na jednom mestu
 

Seme kukuruza - © Foto: www.pixabay.com

Koje biljke ne ometaju razvoj kukuruza?

Dobre predkulture za kukuruz su jednogodišnje i višegodišnje leguminoze, krompir, šećerna repa, suncokret, uljana repica, pa i strna žita. Dobro se podnosi sa svim ostalim ratarskim kulturama, pa se i sa njima može smenjivati na istoj parceli 2-3 godine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica