Obratite pažnju na stanje ozime pšenice i ječma

Preporuka stručnjaka je redovan obilazak parcela sa usevima pšenice i ječma, jer su primećeni simptomi sive pegavosti lista pšenice i pepelnice žita.

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

U usevima iz optimalnih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama bokorenja, registrovano je prisustvo najznačajnijih patogena. Prisustvo simptoma rđe registrovano je na 10% biljaka, a za razliku od prethodne dve godine gde u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, ove godine je ovaj patogen prisutan na 14% biljaka.

Ovakva situacija na parcelama je posledica nižih temperatura i veće količine padavina tokom oktobra i novembra, u odnosu na prethodne dve godine, koje favorizuju razvoj navedenog patogena. Na usevima iz kasnijih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama razvoja lista, nije registrovano prisustvo patogena.

Stanje na usevima ozimog ječma

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Visok nivo prisustva simptoma mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova koji su vladali tokom oktobra i novebra, i ukazuju na dodatni oprez u proizvodnji jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) i vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Aktivne rupe od glodara

Na svim navedenim lokalitetima vizuelnim pregledom parcela registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruje njihova povećana aktivnost.

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Izvor: PISV

Komentari