Kada je optimalno vreme za setvu ječma i pšenice?

Kada je optimalno vreme za setvu ječma i pšenice?

Imajući u vidu da Srbija ima povoljne klimatske uslove koji omogućavaju uspešno gajenje pšenice i izrazito plodno zemljište, ne čudi činjenica da se površine pod ovom ratarskom kulturom svake godine povećavaju.

kombajn u žetvi

Na primeru domaće kompanije kao što je Delta Agrar, prepoznat je značaj pšenice kao izuzetno strateški bitne ratarske kulture, gde se semenska pšenica na Delta Agrarovim imanjima gaji na ukupno 1454 hektara, a da površine pod merkantilnom pšenicom iznose 432 ha. Kompanija Delta Agrar neprestalno ulaže u poboljšanje tehnologije proizvodnje ovog useva što se ogleda i u prinosima.

Kada je optimalno vreme za setvu ječma i pšenice? Koje su preporuke ratarima, kako da na najefikasniji način obave predsetvenu pripremu?

Optimalni rok za setvu ozimog ječma je 25.09.-15.10. a za ozimu pšenicu 05.-25.10. Ječam,kao i pšenica, posejani u optimalnom agrotehničkom roku, ulaze u zimski period na početku faze bokorenja kada su biljke najotpornije na niske temperature. Suviše rana setva,pogotovo kada su septembar i oktobar mesec praćeni visokim prosečnim dnevnim temperaturama, prouzrokuje da su biljke suviše dugo izložene abiotičkim faktorima, što može izazvati razvoj bolesti, oštećenja od suše i sl.

Previše razvijene biljke su manje otporne na niske temperature tokom zimskih meseci. Kasna setva, s druge strane, prouzrokuje to, da biljke u zimski period ulaze nedovoljno razvijene, i otpornost na niske temperature je vrlo niska. Iz navedenih razloga, preporučuje se setva u okviru naznačenih agrotehničkih rokova. Predsetvenu pripremu diktiraju, na prvom mestu uslovi vlage koji vladaju u tom periodu, kao i predusev. Predsetvenoj pripremi se pribegava kada je vlažnost zemljišta takva da se mogu kvalitetno zaorati ili usitniti biljni ostaci.

U većini slučajeva proizvođači se opredeljuju za tzv. redukovanu obradu (predsetvenu pripremu) uz upotrebu teških i lakih tanjirača. Ovakva obrada radi se na dubini 15-25 cm, od zavisnosti koji tip tanjirače je u pitanju. Teške tanjirače u prvom prohodu (dijagonalno u odnosu na pravac setve) usitne biljne i iznikle korove, i stvore rastresiti sloj za setvu. Obično se na parcelama sa dosta biljnih ostataka (tamo gde je predusev bio kukuruz), da bi se što kvalitetnije usitnili biljni ostaci i stvorila što povoljnija setvena struktura, pribegava i drugom prohodu teške tanjirače.

U poslednjem prohodu pred setvu, koriste se lake tanjirače, koje na sebi sadrže pored redovnih radnih organa (tanjiri) i stabilizatore u vidu gumenih valjaka koji, kao što I sam naziv govori, stabilizuju prethodno usitnjeni setveni sloj. Setva ječma i pšenice obavlja se žitnim sejalicama, gde je razmak između redova 12,5 cm, a broj ulagača semena zavisi od tipa sejalice.

Delta Agrar na svojim proizvodnim površinama koristi žitne sejalice radnog zahvata 9 m, koje poseduju 72 ulagača semena.


Pored redukovane obrade zemljišta za ozime strnine, neretko se pribegava i setvenom oranju (22-25 cm) čime se u potpunosti zaoravaju biljni ostaci. Ova agrotehnička mera je dosta sporija i skuplja od prethodne i iziskuje jedan period od oranja do predsetvene pripreme koji podrazumeva da se zemljište gravitaciono slegne.

Nakon setve, kao obavezna mera nege preporučuje se valjanje rebrastim valjcima,tipa “Cambridge”. Cilj ove agrotehničke mere je taj, da se nakon prolaska nazubljenog valjka po posejanoj površini,istisnu “vazdušni džepovi” nastali u predsetvenoj pripremi i seme ostvari kontakt sa zemljišnim česticama.

Već godinama ste prisutni na srpskim njivama i partner ste brojnim poljoprivrednicima. Koliko se važnim pokazao izbor sortimenta za rezultate proizvodnje?


Izbor sortimenta ječma i ozime pšenice je svakako jedan od faktora stabilne proizvodnje. Savremene sorte ječma i pšenice, deklarisanog semena, sa genetikom prilagođenom našim agroekološkim uslovima svakako zauzimaju najveći udeo od ukupnog sortimenta za jednu proizvodnu sezonu.

Treba naglasiti, što se tiče ozime pšenice, da su sorte sa osjem zastupljene u velikom procentu, upravo zbog činjenice da imaju veliku otpornost na visoke temperature, a znamo da su naši agroekološki uslovi u poslednjoj deceniji takvi da ozime strnine u drugom delu vegetacije prolaze kroz periode izuzetno visokih,slobodno se može reći i tropskih temperatura.


Koje sorte preporučujete za optimalne rokove i kakve su njihove performanse?

Ono čime se kompanija Delta Agrar vodi kada bira sorte za svoju ponudu jeste kvalitet i sigurnost, zato se sve sorte iz ponude Delta Agrara odlikuju visokim i stabilnim prinosima, imaju povećanu tolerantnost na najznačajnije bolesti, izrazitu otpornost na poleganje useva u fazi nalivanja i sazrevanja zrna, odličan kvalitetet brašna, a takođe kompanija nudi i savremena rešenja u pogledu pakovanja koja značajno olakšavaju manipulaciju prilikom setve.

Posebno bismo izdvojili sorte pšenice Modern, Basilio, Ingenio i Amicus. Sorta Modern semenske kuće KWS, je pogodna za teška zemljišta, naročito za terene u dolinama reka jer i u tim uslovima daje veoma visoke i stabilne prinose. Ovo je sorta koja je izuzetno tolerantna na bolesti i odlikuje se dobrim kvalitetom brašna. Takođe, izdvojili bismo sortu pšenice Basilio, semenske kuće Axereal, koja je veoma rana sorta pšenice, dobro se prilagođava različitim klimatskim uslovima, veoma je tolerantna na izmrzavanje, odlikuje je nisko stablo tako da tretman regulatorima rasta nije potreban.

Iz semenske kuće Syngenta, izdvojili bismo sortu Ingenio, koja je dugo na našem tržištu i izuzetno je poznata našim proizvođačima. Odlikuje je jako stablo, izrazita otpornost na poleganje, klas sa osjem, stabilni prinosi, sorta koja je za sve terene gajenja. Tolerantna je na bolesti lista i klasa. Možemo se pohvaliti da je sorta Amicus, kompanije Saatzucht Donau, ove godine u žetvi u Slankamenu imala sadržaj proteina od 16% i time je potvrdila da je jedna od najznačajnijih sorti za mlinarsku industriju.

Imali smo sušnu proizvodnu godinu, kako će se to odraziti na jesenju setvu? S obzirom na sve ekstremnije vremenske uslove, kako ratari mogu da na najefikasniji način koriguju proizvodnju i prilagode je uslovima koje iziskuju klimatske promene?

Prošla proizvodna sezona za ozime strnine bila je veoma sušna, usled čega su i prinosi u širem regionu bili prilično redukovani u odnosu na vičegodišnji prosek. Međutim, u septembru mesecu nivo padavina u našem proizvodnom regionu iznosio je od 90-170 mm/m² što je uslovilo da se ponovo uspostavi biodiverzitet zemljišta i stvore optimalni uslovi vlažnosti za predsetvenu pripremu i setvu ozimih strnina. Rokove setve, u prvom redu, treba prilagoditi postojećim uslovima vlažnosti koji vladaju u zemljišu. Posejano seme mora imati dovoljno inicijalne vlage koja će obezbediti nesmetano klijanje i nicanje biljke.

Koliko je važna gustina setve kao agrotehnička mera, koje su preporuke za gustinu?

Gustina setve je bitan preduslov za uspešnu proizvodnju. Selekcionar semena daje preporuku o gustini i ona iznosi, za ječam od 180-220 klijavih zrna/m², a za pšenicu 450-550 klijavih zrna/m². Proizvođači bi trebali da se pridržavaju ovih okvira, jer retko posejana strnina neće dati željeni sklop a kasnije i prinos, a s druge strane pregusto posejana postaje sklona poleganju u drugom delu vegetacije (smanjuje se i otpornost prema patogenima). U pomenutim okvirima, strnine se najbolje bokore i svaka biljka ima dobro izbalansiran vegetacioni prostor, čime se stvara još jedan preduslov stabilne proizvodnje.

Da li se očekuje još veća upotreba nedeklarisanog semena s obzirom na više cene repromaterijala?

Delta Agrar na svojim proizvodnim površinama koristi isključivo deklarisano seme poznatog proizvođača, što je osnovni preduslov ostvarivanja jedne sigurne proizvodnje imajući u vidu i sve ono gore navedeno. Takvo seme ima tzv. deklaraciju, koja je “lična karta” onoga što sejemo. U deklaraciji je sadržan dokaz o poreklu semena, zdravstvena ispravnost, kao i fizičke osobine semena koje su opredeljujuće za određivanje količine semena za setvu (setvena norma).

Deklarisano seme je prošlo i fungicidni tretman u doradi, čime je obezbeđena otpornost mladih, tek izniklih biljaka, prema patogenima. Preporuka Delta Agrara je da izbor uvek bude na deklarisanom semenskom materijalu. Deklarisano seme ima veći genetski potencijal prinosa, mnogo je pouzdanije i bezbednije za setvu od merkantilne pšenice (tavanuše) koju pojedin poljoprivredni proizvođači koriste za setvu.

Norma setve kod nedeklarisanog semena je veća, a najčešće su kod takvog semena u velikoj meri i prisutne bolesti koje se prenose semenom. Neke od najopasnih su fuzarioze i glavnica pšenice. Uvek treba imati u vidu da od nedeklarisanog semena možemo dobiti proizvod koji je štetan za ishranu ljudi i životinja i koji ne možemo prodati na tržištu.

Delta Agrar

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica