Direkcija za robne rezerve objavila kupovinu merkantilnog kukuruza

Direkcija za robne rezerve objavila kupovinu merkantilnog kukuruza

Direkcija za robne rezerve vršiće kupovinu 12.072.000 merkantilnog kukuruza roda 2018. godine.

Kukuruz - ©Pixabay

Na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 339-9645/2018 od 11.10.2018. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), izvršiće kupovinu do 12.072.000 kg merkantilnog kukuruza rod 2018. godine, domaćeg porekla, posredovanjem od strane Produktna berza AD, Novi Sad.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:
fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/18-dr.zakon), i nalaze se u aktivnom statusu.

zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

ovlašćenih skladištara Direkcije.

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i  SRPS.E.B3.516/1, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih  zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Cena merkantilnog kukuruza je 17,50 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.


Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.


Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, potrebno je dostaviti:

– registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:
– fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,
– Original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od 5 dana od dana prijave Posredniku.


– zemljoradničke zadruge:
– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

– ovlašćeni skladištari:
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Takođe, zainteresovana aktivna registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari neophodno je da dostave i sledeću dokumentaciju:
– potvrdu o uskladištenju,
– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Zainteresovana registrovana komercijalna poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge ili ovlašćeni skladištari Direkcije za prodaju merkantilnog kukuruza prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 22.10.2018. godine, na adresi https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2018-rdrr/.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona:

011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 u Beogradu

021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu,

ili „Produktnoj berzi“ ad Novi Sad na sledeće brojeve telefona: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica