Svet poljoprivrede Prodavnica

Čista njiva bez korova – Uz ova pouzdana rešenja odahnite od korova u kukuruzu

Suzbijanje korova u kukuruzu je veoma važno uraditi na vreme. Veliki je izbor preparata, a njihovo vreme primene je različito – od primene posle setve, a pre nicanja kukuruza do čak 8. lista kukuruza. Ono što je najvažnije prilikom izbora preparata jeste uzrast korova u kukuruzu. Svako kašnjenje predstavlja veliki rizik i moguće smanjenje prinosa.

Stručna služba kompanije Agromarket preporučuje da se sa tretmanima posle nicanja kukuruza počne kada je kukuruz u fazi 3 do 6 listova i za tu namenu preporučuje herbicid Agrodimark.

Agrodimark efikasno dovodi do suzbijanja najtvrdokornijih širokolisnih korova

Agrodimark je visokoselektivni translokacioni hormonski herbicid, koji se odlikuje odličnom efikasnošću na sve najznačajnije i najtvrdokornije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u usevu kukuruza.

Preparat Agrodimark je na bazi aktivne materije dikamba (480 g/l) i primenjuje se do pojave 6. lista kukuruza. Količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket je 0,6-0,7 l/ha preparata Agrodimark.

Najbolji efekti se postižu u kombinaciji sa preparatom Terbis 500 (1 l/ha), naročito ukoliko je prisutno kereće grožđe (Solanum nigrum). Terbis 500 ubrzava i pojačava delovanje na korove. Takođe, Terbis 500 ima i snažno delovanje preko zemljišta, pa nakon njegove primene parcela ostaje čista duži period.

Agrodimark + Terbis 500Foto:Agromarket

Agrodimark se usvaja listom i korenom i kreće se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje. Na korovskim biljkama se javljaju deformacije delova ili cele biljke, u vidu uvijanja i kovrdžanja listova, a nakon 7-14 dana dolazi do nekroze i sušenja korovske biljke.

Siran 40 SC je moćan borac protiv uskolisnih korova, ali i štira, pepeljuge, tatule

Kada je u pitanju suzbijanje uskolisnih korova u kukuruzu, kompanija Agromarket u svojoj paleti ima dobro poznat i proveren preparat- Siran 40 SC, koji odlikuje odlično delovanje na divlji sirak iz rizoma.

Siran 40 SC je selektivni sistemični translokacioni herbicid koji se postojanjem na tržištu godinama unazad dokazao kao pouzdan preparat za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu: muhara (Setaria spp.), velikog muhara (Echinochloa crus-galli), divlju zob-ovas (Avena spp.), svračice (Digitaria sanguinalis)) i višegodišnjih uskolisnih korova, kao što je divlji sirak (Sorghum halepense).

Osim uskolisnih korova, ovaj preparat ima zadovoljavajuće delovanje i na neke jednogodišnje širokolisne korove, kao što su štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), kereće grožđe (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium) i dr.

U cilju proširenja spektra delovanja na ove i na druge širokolisne korove, preporuka je kombinovanje preparata Siran 40 SC sa preparatom Agrodimark. Preparat Siran 40 SC je na bazi aktivne materije nikosulfuron (40 g/l). Količina primene koja je preporuka stručne službe kompanije Agromarket jeste 1,3 l/ha ovog preparata.

Delovanje Siran 40 SC na divlji sirakFoto:Agromarket

Siran 40 SC se usvaja lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva. Ovo ima za posledicu prestanak rasta korova već u roku od nekoliko časova nakon tretiranja.

Kod uskolisnih korova prvi simptomi se ispoljavaju u vidu hloroze nakon 7 dana, koja potom prelazi u crvenkastu boju nakon čega dolazi do potpune nekroze i sušenja biljaka. Kod širokolisnih korova, vršni deo korova prvo zadebljava, a potom žuti i suši se.

Agrodimark i Siran 40 SC su pouzdani i dokazani preparati u suzbijanju svih ekonomski značajnih korova u kukuruzu. Imaju odličan odnos cene i kvaliteta i kao takvi uspešno obavljaju ono što je svima nama najvažniji zadatak kada je zaštita kukuruza u pitanju- čista njiva bez korova.

Komentari