U poljoprivredi najviše fatalnih povreda na radu

U poljoprivredi najviše fatalnih povreda na radu

Poljoprivreda predstavlja jednu od najznačajnijih grana industrije sa preko 10 miliona zaposlenih u zemljama Evropske unije. Ujedno ova grana industrije ubedljivo ima najvišu stopu fatalnih i nefatalnih povreda na radu.

Povrede u poljoprivredi - © Oksana Mudri-Nedić/Agromedia

Sezonci, žene, ali i maloletni radnici sve se više sreću u poljoprivredi. Glavni razlog smrtnih povreda, i to u 30 do 50% slučajeva, predstavlja neadekvatno rukovanje i održavanje zastarele ili neispravne poljoprivredne mehanizacije, pre svega traktora. Nesreće se posebno dešavaju pri radu na parcelama, kretanju po zemljanim putevima i prilikom ukljčivanja u javni saobraćaj.

Neispravnost traktora najčešći uzrok nesreća u poljoprivredi!

Pri radu sa drugom mehanizacijom najteže povrede nastaju prilikom zaplitanja delova tela ili garderobe u pokretne delove mašina. Drugi uzročnici povreda na radu su rad sa domačim životinjama (udarci, ujedi, saplitanja), pad sa visine, rad u skučenom prostoru, udarci predmetima u padu, ekspozicija električnoj struji ili hemijskim agensima.

Traktoristi, povedite više računa o bezbednosti u saobraćaju

Specifičnost povreda na radu u poljoprivredi su produženo vreme do pružanja prve medicinske pomoći, izražena kontaminacija rana biološkim i drugim amterijalom, i značajna traumatizovanost tkiva i organa. Posledice su visok stepen komplikacija i smrtnosti.

Povrede u poljoprivredi - © Pixabay


U Srbiji ne postoje precizni podaci o broju i karakteristikama povreda na radu u poljoprivredi. Poznato je da je u periodu od 1999. do 2009. godine na putevima poginulo 62, a teško povređeno 144 vozača traktora, najčešće usleg gaženja ili prevrtanja traktora.

Mere prevencije podrazumevaju edukaciju poljoprivrednika za bezbedan i zdrav rad, za upravljanje traktorom, kao i za pruđanje prve pomoći, poboljšanje i redovnoodržavanje poljoprivrednemehanizacije, registracija povreda na radu i svih povreda u seoskim domaćinstvima i izrada adekvatnih programa zdravstvene zaštite.

Autor: Martin B. Popević Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Beograd


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica