Najčešće povrede na radu u poljoprivredi uzrokuje traktor

Najčešće povrede na radu u poljoprivredi uzrokuje traktor

Na današnji datum obeležava se Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu i toga dana se ukazuje na sve povrede na radu koje se dešavaju u različitim delatnostima privrede, ali i na to na koji način se one mogu sanirati. Mi smo kontaktirali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja kako bismo dobili informacije o povredama na radu koje se dešavaju prilikom obavljanja poljoprivrednih poslova.

Prošle godine 34 inspekcijska nadzora povodom teških povreda na radu

Kako kažu, prilikom inspekcijskih nadzora koji su izvršeni u 2020. godini, povodom povreda na radu u delatnosti poljoprivrede, inspektori rada su utvrdili da su se povrede na radu najčešće dešavale pri radu sa traktorom, prilikom priključivanja priključnih mašina, prilikom istovara tereta i silaska sa traktorske prikolice, prilikom manipulacije s teretom.

Takođe povrede su se dešavale i prilikom zahvatanja delova tela obrtnim delovima opreme za rad, pri branju voća usled pada na istom nivou, usled okliznuća prilikom kretanja, usled udaraca prilikom hranjenja i premeštanja stoke i prilikom čišćenja boksova za smeštaj stoke, kao i usled udarca drugim predmetima.

„U 2020. godini, inspektori rada su u delatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvršili: 6 inspekcijskih nadzora povodom smrtnih povreda na radu (delatnost šumarstva), 1 inspekcijski nadzor povodom teške povrede na radu sa smrtnim ishodom (delatnost poljoprivrede), inspekcijski nadzor povodom kolektivne povrede na radu (delatnost ribarstva), 34 inspekcijska nadzora povodom teških povreda na radu“, rekli su iz resornog ministarstva.

Među najvažnijim obavezama poslodavca je procena rizika

Oni navode da su preporuke za poljoprivrednike da dosledno sprovode propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Osnovni propis u ovoj oblasti koji se primenjuje i na poljoprivredu je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu kojim su precizno propisane odgovornosti za poslodavce i prava zaposlenih.

„Zakon propisuje zaposlenima nekoliko važnih prava: da budu informisani i konsultovani o primeni bezbednosti i zdravlja na radu, da učestvuju u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu, da izaberu predstavnike za bezbednost i zdravlje na radu i odbore za bezbednost i zdravlje na radu, da se sklone od opasnosti ukoliko postoji neposredna opasnost, a da ne budu kažnjeni za ove radnje“, navode u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Kako kažu, Zakon takođe nameće određene obaveze za zaposlene da se pridržavaju mera bezbednosti i zdravlja na radu i da sarađuju sa poslodavcima. U okviru obaveza poslodavaca među najvažnijim je procena rizika. Poslodavac mora pažljivo proceniti sve rizike kojima mogu biti izloženi zaposleni u poljoprivredi.

Poslodavac mora obezbediti da zaposleni u poljoprivredi budu osposobljeni za bezbedan i zdrav rad, sa uputstvima i informacijama koje oni razumeju i da budu nadgledani. Takođe, mora odmah prestati sa radom ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost za zaposlene.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica