Ekonomičnost stočarstva- Uzgoj koje stoke se NAJVIŠE ISPLATI u Srbiji?

Ekonomičnost stočarstva- Uzgoj koje stoke se NAJVIŠE ISPLATI u Srbiji?

Srbija je zemlja poznata po stočarskoj proizvodnji, međutim poslednjih godina sve je manje onih koji se odlučuju na ovu granu poljoprivrede. Ipak isplativosti različtih vrsta stočarske proizvodnje zavise od brojnih faktora. U tekstu pročitajte koja je grana stočarstva najipslativija u našoj zemlji!

goveda1

Ekonomičnost govedarske proizvodnje

Ekonomičnost govedarske proizvodnje može se menjati pod uticajem svih faktora koji deluju na vrednost ili troškove proizvodnje. Na vrednost proizvodnje deluju količina, kvalitet i prodajne cene gotovog proizvoda. Povećanje količine po jedinici kapaciteta znači porast mlečnosti krava, povećanje prirasta goveda i porast količine stajnjaka po grlu.

Kada se radi o kvalitetu, postoje standardni parametri za kravlje mleko i goveđe meso. Uticaj proizvođača na 401 prodajnu cenu je ograničen. Racionalizacija troškova ishrane se postiže izborom najpovoljnije strukture obroka.

Kad se radi o liniji proizvodnje mleka na snižavanje troškova utiče: izbor načina držanja krava, određivanje optimalne veličine farme, što potpunije iskorišćavanje kapaciteta farme, izbor optimalnog intenziteta proizvodnje, izbor odgovarajućeg oblika reprodukcije stada, održavanje reprodukcionog ciklusa u optimalnim granicama, svođenje procenta izlučivanja priplodnog podmlatka u granice prihvatljivog intervala, unapređenje produktivnosti rada, poboljšanje intenziteta plodnosti krava, utvrđivanje optimalnog perioda iskorišćavanja krava, racionalno iskorišćavanje sezonskih obeležja proizvodnje stočne hrane. Kod tova goveda tu treba dodati i unetu stoku u tov (voditi računa da povoljnije rezultate postižu muška grla).

Ekonomičnost ovčarske proizvodnje

Na ekonomičnost ovčarske proizvodnje utiču dve grupe faktora. Prvu čine oni koji neposredno utiču na strukturu i visinu vrednosti proizvodnje (živa mera, mleko, vuna, stajnjak). Drugu grupu faktora čine oni koji neposredno deluju na strukturu i visinu troškova proizvodnje (geografski položaj područja na kome se nalazi farma i tehnička opremljenost farme).

ovce1

Ekonomičnost svinjarske proizvodnje

Održavanje ekonomičnosti svinjarske proizvodnje u prihvatljivim granicama zasniva se, pre svega, na racionalnom upravljanju troškovima (vrednost unetih grla, troškovi hrane). Jedan od faktora snižavanja troškova proizvodnje po jedinici proizvoda je optimalno korišćenje kapaciteta farme. Kad se radi o tovu svinja, treba istaći početnu i završnu masu, kao i visinu dnevnog prirasta kao činioce ekonomičnosti. U proizvodnji prasadi faktor ekonomičnosti je i broj odlučene prasadi po krmači godišnje.

svinje1


Ekonomičnost živinarske proizvodnje

Na ekonomičnost proizvodnje u živinarstvu najveći uticaj imaju vrednost unetih pilića i troškovi ishrane. Cena pilića uslovljena je cenama jaja za nasad i troškovima izvođenja pilića. Hrana ispoljava svoj uticaj konverzijom i cenom. Konverzija je uslovljena biološkim osobinama živine, kvalitetom hrane, intenzivnošću ishrane, uzrastom i drugim činiocima. Povećanje produktivnosti rada u tovu pilića ispoljava povoljan uticaj na ekonomičnost.

živina 1

U proizvodnji jaja na ekonomičnost deluje nosivost kokošaka. Nosivost kokošaka utiče i na strukturu proizviodnju u čijoj ukupnoj vrednosti učestvuje i vrednost izlučenih nosilja. U pojedinim slučajevima (na velikim farmama) treba u obzir uzeti i vrednost stajnjaka.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica