Koji su rizici u proizvodnji mleka

Koji su rizici u proizvodnji mleka

Izvori rizika na govedarskoj farmi su mnogobrojni, posebno na proizvodnom i tehničkom nivou i od načina upravljanja rizicima često zavisi i uspeh proizvodnje.

Krave - © Pixabay

Izbor rase i vrsta proizvodnje

Samim izborom rase i proizvodnom orijentacijom farme – meso ili/i mleko usmerili smo farmu na jedan određen vid rizika. Organizacija farme, način držanja stoke, način i struktura korišćenja oranica za proizvodnju vlastite stočne hrane novi su izvor rizika.

Kod držanja stoke, kao živog materijala takođe postoje rizici zdravlja, reprodukcije i prirasta koji nas mogu udaljiti od povoljnog stepena iskorištenja proizvodnog potencijala rase.

Premije za mleko ostaju iste, promene se očekuju od 2019. godine

Slično je i u proizvodnji stočne hrane. Loše vremenske prilike, neodgovarajuća priprema setve i nega krmnih kultura, kao i pojava bolesti i štetočina osnovni su proizvodni rizik. Na vreme se ne može direktno uticati, nego se samo prate vremenske prognoze i po prosečnim vremenskim prilikama odabere vrsta i sortiment neke krmne kulture, ali na druge proizvodne izvore rizika farmer može delovati tehničkim zahvatima.

Cene i tržišni rizici

Cene i tržišni rizici su druga kategorija izvora rizika u govedarstvu. U poljoprivredi je većina cena inputa, a tako i gotovih proizvoda, unapred određena. Tako se stvara novi oblik rizika za vlasnike govedarskih farmi – tržišni rizik. S druge strane, govedari mogu okrenuti tržište na svoj račun, proizvodeći autohtone govedarske proizvode i proizvode dodate vrednosti kako bi iskoristili tržište u svoju korist.

Farma goveda - © Pixabay

Finansijski rizici

Finansijski rizici imaju posebno veliku važnost kod zaduživanja farme. Porast kamatne stope, mogućnost odlaganja ili zamene kredita, kao i ograničena dostupnost kredita direktno deluju na finansijski rizik.


Mleko – važan proizvod u ishrani ljudi

Rizik finansijske strane govedarske proizvodnje je nešto na šta su naši proizvođači već navikli da im se događa, ali nisu skloni koristiti tehnike (alate) za umanjivanje, odnosno ublažavanje njegovih posledica. Praćenje finansijskih izveštaja o poslovanju farme, kao i analiza finansijskih pokazatelja nije nešto čemu su skloni naši vlasnici govedarskih farmi, ali ti alati će u sve većoj meri morati biti korišćeni za upravljanje govedarskom farmom i rizicima njenog poslovanja.

Magareće mleko – jedno od najskupljih na svetu


Redovno konsultovanje finansijskih izveštaja i pokazatelja za operativne (kratkoročne), ali i strateške (dugoročne) odluke moraće biti stil upravljanja kako na velikim, tako i na malim govedarskim farmama.

Zakoni o porezu, propisi za uzgoj životinja, upotrebu pesticida i lekova za životinje, pravila za odlaganje otpada, kao i visina cena ili pomoći dohotku su primeri državnih odluka koje mogu imati veliki uticaj na poslovanje govedarske farme.


Pravni rizici

Pravni rizik odnosi se na ugovaranje pojedinih aktivnosti poslovanja farme koja trebaju biti kvalitetni kako bi njihov uticaj na konačni uspeh poslovanja bio što manji. Važno je pravno pokriti ugovaranje korišćenja iznajmljenog zemljišta, mašina i radnika. Isto tako, treba regulisati obaveze usluga za farmu, ali i plasmana proizvodnje farme.

Požnjeveno polje - © Pixabay

Lični rizik

Lični rizik ili rizik ljudskih potencijala domaćinstva poslednji je tip rizika. Odnosi se na sigurnosna pitanja same farme, koja se pokrivaju osiguranjem useva i stoke, te objekata i opreme. Sa stanovišta ljudskih potencijala tu spada i životno osiguranje vlasnika farme i članova domaćinstva koji se koriste kao radna snaga na farmi.

Upravljanje rizicima sadrži niz parametara. Potrebno je analizirati izvore rizika i nesigurnosti u poslovanju. Definisati svoje stavove kao vlasnika farme o sposobnostima i mogućnostima, ne izbegavanja rizika, nego efikasnog poslovanja u uslovima rizika.

Nekad se u što većoj meri rizike nastojalo izbeći ili verovatnoću njihove pojave značajno smanjiti. Danas se vlasnici farme edukuju kako da žive s rizikom.

Strategije i tehnike upravljanja rizicima

Za proizvodni rizik govedarske farme osnovna strategija je upravljanje proizvodnim potencijalom osnovnog stada, što znači veće iskorišćenje proizvodnih mogućnosti rase, približavanje normativima savremene proizvodnje po koeficijentu teljenja, dužini laktacije, prirastu teladi, te proizvodnji mleka po jednom grlu.

Ponekad na zdravlje životinja ne možemo uticati, pa se kao tehnika smanjenja ili otklanjanja rizika koristi osiguranje životinja. Isto tako osiguranjem useva se nastoji eliminisati uticaj vremenskih nepogoda na osiguranje dovoljno stočne hrane za farmu.

Kao strategija upravljanja proizvodnim rizikom se predlaže i više proizvodnih ciljeva farme, što znači kombinovanje mesne i mlečne komponente, ali i dodatna prerada osnovnog proizvoda na farmi.

Izvor:  Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: dipl. inž. poljoprivrede Neđeljko Pipović PSSS Knjaževac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica