Kako odabrati stočnog bika za uzgoj zamene stada

Kako odabrati stočnog bika za uzgoj zamene stada

Procena priplodne vrednosti bikova predstavlja suštinu odgajivačko-selekcijskog rada jer se na osnovu nje vrši odabir bikova koji će se koristiti u priplodu.

Zahvaljujući primeni metode veštačkog osemenjavanja, bikovima je omogućeno da ostavljaju veliki broj potomaka, što značajano povećava njihov uticaj na populacije goveda na određenom području.

Za osobine mlečnosti, kao i za sve druge osobine definisane polom, nije moguće direktno odrediti genetsku vrednost bika, pa se proce[1]na priplodne vrednosti muških grla zasniva na direktnom testiranju njihovih kćeri. Dakle, na osnovu proizvodnih rezultata kćeri moguće je sprovesti procenu vrednosti bikova za ispitivana svojstva pri čemu je jedan od značajnijih uslova tačnost podataka koji će obezbediti i tačnost procenjene priplodne vrednosti.

Postoji veliki broj metoda koje se primenjuju za procenu priplodne vrednosti bikova od “CC” metode poređenja vršnjakinja koju je ustanovio Mason, 1958. godine, do metoda najboljih linearnih objektivnih pokazatelja (BLUP) koje je ustanovio Henderson sedamdesetih godina prošlog veka i koji je nadmašio većinu dotadašnjih metoda za procenu priplodne vrednosti.

Danas se najčešće koriste modeli BLUP metode koji uključuju osnovne uticaje stada, godine, sezone, rednog broja laktacije i uzrasta pri teljenju (Panić i Vidović, 2006). Po[1]ređenjem BLUP metode sa metodom poređenja vršnjakinja (CC metod) utvrđena je superiornost BLUP metode kada je u model ocene priplodne vrednosti bikova uključen efekat farme, godine i sezone (Vidović i sar., 1993). Izučavanjem i procenjivanjem procenjene priplodne vrednosti bikova bavilo se dosta autora: (Đurđević i Vidović, 1994); (Marković, 1999); (Fernando and Totir, 2002); (Pribyl and Pribylova, 2002); (Satoh, 2002); (Sorensen and Waagepetersen, 2002); (Tuchscherer et al., 2002); (Weigel, 2002).

(PROCENA PRIPLODNE VREDNOSTI I RANG BIKOVA HOLŠTAJN-FRIZIJSKE RASE ZA OSOBINE MLEČNOSTI** Miloš Marinković, Nenad Mićić, Marina Lazarević, Vlada Pantelić, Predrag Perišić, Dušica Ostojić Andrić, Bogdan Cekić)

Šta treba uzeti u obzir prilikom odabira bika?

Postoji mnogo toga što treba uzeti u obzir kada tražite novog bika, uključujući zdravstveni status, provere plodnosti, istorijsko upravljanje, prakse hranjenja i da li je životinja pogodna za svrhu.


Najtačniji način da proverite da li bik ispunjava vaše ciljeve za vaše stado je procenjene vrednosti uzgoja (EBV).

Šta je EBV (procena priplodne vrednosti)?

EBV je najbolja procena sposobnosti životinje da prenese karakteristike na svoje potomstvo odnosno procena priplodne vrednosti.

Mnoge osobine koje cenimo u stočarstvu ne mogu se u potpunosti proceniti očima. To je zato što na sirove podatke o učinku životinje utiče više faktora.


Genetika igra ulogu, ali i hranjenje i upravljanje, zdravstveni status i svaka pažljiva priprema koja je možda ušla u prodaju te životinje – ništa od toga neće biti preneto na njeno potomstvo.

EBV su jedna od najtačnijih mera koje moramo da uklonimo svu tu buku i damo objektivnu meru uzgojne vrednosti životinje.


Postoje EBV za osobine majke kao što su sposobnost muže i lakoća teljenja, i terminalne osobine kao što su kvalitet trupa i brzina rasta.

Njihovo korišćenje može pomoći u odabiru bikova koji su genetski kompatibilni sa ciljevima uzgoja za vaše stado.

Zašto su EBV bikova važni pri uzgoju ženki?

Tele nasleđuje polovinu svoje genetike od oca, a polovinu od majke. Ali često, u krdima dojilja, ne postoje EBV za procenu genetike brane, tako da izbor oca postaje još važniji.

Bez obzira na vaš krajnji cilj za potomstvo, važno je uzeti u obzir EBV, posebno osobine teljenja.

Ako uzgajate zamenske ženke, one su neophodne: nećete naučiti ništa o materinskim karakteristikama ćerki bika samo gledanjem u njega.

Poboljšana genetika nije srebrni metak, ali odabir bikova sa dobrim EBV-om majke za uzgoj ženskih zamena će postaviti čvrstu osnovu za napredak.

Tumačenje prodajnih kataloga

Tipična reklama za bika iz kataloga prodaje uključuje niz podataka koje je potrebno tumačiti.

Indeksi

Indeks je sveobuhvatna brojka koja olakšava tumačenje EBV-a. Kombinuje nekoliko ekonomski važnih osobina u jedan broj.

Preciznost

Svaka osobina je praćena vrednošću tačnosti, koja pokazuje koliko je EBV blizak pravoj genetskoj vrednosti životinje.

Na tačnost utiče naslednost osobine i podaci koji su dostupni o svakoj životinji i njenim srodnicima. Izražava se u procentima.

EBV se vremenom menjaju kako dolazi više informacija, tako da što je veća vrednost tačnosti, to je manja verovatnoća varijacije.

Vrednosti tačnosti će biti najveće za bikove sa mnogo zabeleženih potomaka, kao što su oni koji se koriste za veštačku oplodnju (AI).

Ovo je odlično ako kupujete spermu, ali ako ste na tržištu za bika sa prirodnim uslugama, trebalo bi očekivati niži nivo tačnosti.

Ne postoji minimalna ili maksimalna preciznost koju treba da tražite – ovo je lična odluka za svako stado i zavisiće od vrste životinje koju tražite.

Međutim, to pomaže da se donese neki kontekst EBV-ima koje imate pred sobom.

Prosečno 19 teladi

Ovo je merilo i omogućava vam da uporedite EBV životinje koja vas zanima sa prosekom rase. „19“ se odnosi na godinu teljenja koja je postavljena kao merilo, tako da će se to vremenom menjati.

U zavisnosti od rase, formati kataloga i nazivi osobina mogu se neznatno razlikovati, pa proverite sa društvom za rase ako vam je potrebna podrška.

Kako protumačiti tipičnu reklamu za bika

Sajt i stručnjaci britanskog magazina Farmers weekly ističu sledeće karakteristike na koje treba obratiti pažnju kod kupovine bikova za priplod.

Samozamenjivi/Materinski indeks

Ovaj indeks ističe životinje koje će proizvesti superiorne zamene za ženke fokusirajući se na osobine majke kao što su lakoća teljenja i sposobnost muže.

Takođe uključuje rast i trup kako bi se osiguralo da se ove osobine ne izgube u generaciji za klanje.

Pozitivne vrednosti su jednake većoj profitabilnosti. Ovaj bik (pogledajte podatke u gornjoj tabeli) bi trebalo da proizvede profitabilnije zamene za ženke od proseka rase.

Lakoća teljenja

Teška teljenja povećavaju troškove sistemu i negativno utiču na plodnost i dobrobit. Direktna lakoća teljenja procenjuje koliko će lako biti rođena telad bika, dok lakoća teljenja (kćerke) ukazuje na to koliko će se lako teliti njegove ćerke.

Ovde se pozitivne vrednosti izjednačavaju sa više teljenja bez pomoći. Ovaj bik bi trebalo da proizvodi telad koja se lakše rađaju i ćerke koje se tele lakše od proseka rase

200-dnevno mleko

Ovo je pokazatelj sposobnosti muže. Za bikove, ovo se odnosi na sposobnost muže njegovih ćerki.

Pozitivne vrednosti znače produktivnije ćerke. Ćerke ovog bika bi trebalo da budu produktivnije i mleće bolje od proseka rase.

Veličina skrotuma

Teljenje sa dve godine je od suštinskog značaja za profitabilno stado dojilja, a veća veličina skrotuma je povezana sa ranijim pubertetom kod junica.

Pozitivne vrednosti ukazuju na veću veličinu skrotuma. Ćerke ovog bika bi trebalo da dođu u pubertet ranije od proseka rase.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica