Suzbijanjem plamenjače krompira izbegnite potpunu štetu

Suzbijanjem plamenjače krompira izbegnite potpunu štetu

Jedna od ekonomski najznačajnijih bolesti, koja štete nanosi svim proizvođačima krompira, je plamenjača. Javlja se skoro svake godine a intezitet i vreme javljanja su promenjivi i zavise prvenstveno od optimalnih uslova za razvijanje bolesti, a to su umereno visoke temperature sa čestim padavinama i dugotrajnom rosom.

Gajenje krompira - © Pixabay

Razvoj bolesti

Žarišta bolesti najčešće se nalaze na mestima gde su najpovoljniji uslovi za njen razvoj. To su uvale, zaklonita i neprovetrena mesta tamo gde se duže zadržava rosa i gde je zbog slabog provetravanja visoka vlažnost vazduha.
Simptomi se javljaju na celoj biljci krompira: lišću, stablu, i krtolama. Prvo se javljaju na listu u vidu maslinasto – zelenih pega na ivici lista. Na naličju lista, posebno u uslovima povećane vlažnosti, na ivičnom delu pege
uočava se beličasta prevlaka od reproduktivnih organa gljive, što je karakterističan znak za plamenjaču.

Na stablu se javljaju tamne pege koje se spajaju, tako da čitava stabljika biva zahvaćena. Na parceli se oseća karakterističan miris. Bolest može da se proširi i na krtole. U početku se na zaraženim krtolama javljaju tamne pege koje zahvataju veći deo površine krtole. Na preseku krtole uočava se obolelo tkivo, rđaste boje. Zaražene krtole se teško čuvaju i obično brzo propadaju.

Pravilno urađene agrotehničke mere povećavaju prinos krompira

Zaštita krompira

Zaštita krompira od plamenjače podrazumeva kombinaciju agrotehničkih mera i primenu hemijskih sredstava. Primena fungicida mora biti preventivna sa dobrom aplikacijom preparata na sve nadzemne delove biljaka, jer samo preventivna primena i dobra pokrivenost istretirane površine, može osigurati zaštitu od zaraze i tako sprečiti razvoj bolesti.

Ilustracija: Zdrav krompir - © Pixabay

Intervali između tretiranja su 7 – 8 dana, ako su povoljni uslovi za razvoj bolesti, odnosno 10 – 14 u uslovima nepovoljnim za razvoj bolesti. Veoma važan momenat kod primene fungicida je korišćenje dovoljne količine vode po
jedinici površine. Preporučuje se u zavisnosti od porasta biljne mase od 600 – 900 l vode za jedan hektar, da bi fungicid bio nanet i pravilno raspoređen po čitavoj površini biljke.


Neobično, a delotvorno: Uništite krompirovu zlaticu – KROMPIROVOM ZLATICOM

Kada tretirati zasad?

Sa zaštitom krompira od plamenjače počinje se kada je krompir u fazi sklapanja redova što je naravno pogrešno. Treba pratiti uslove za pojavu i razvoj bolesti, jer ako su povoljni vremenski uslovi i u prisustvu inokuluma, zaraze se mogu ostvariti i dosta ranije, u početnim fazama rasta krompira. Na početku vegetacije dok su biljke manje, a tada su obično i uslovi za pojavu plamenjače slabiji, treba koristiti fungicide kontaktnog delovanja.

U vreme intezivnog porasta, pred, tokom i nakon cvetanja preporučuje se primena preparata sistemičnog delovanja. Na kraju vegetacije, u vreme sporijeg razvoja biljaka, upotrebljavaju se sporiji sistemici, a na samom kraju vegetacije fungicidi:


  • Ridomil goldMZ 68-WG (mankozeb+ metalaksil -M) 2,5 kg/ha
  • Akrobat MZ-WG (mankozeb+ dimetomorf) 2-2,5 kg/ha
  • Equation pro-WG (cimoksanil+ famoksadon) 0,4 kg/ha
  • Shirlan500 SC (fluazinam) 0,4l/ha

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Ružica Đukić PSSS Jagodina

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica