Mesečni pregled cena stoke za jul

Mesečni pregled cena stoke za jul

Jun mesec obeležila je slaba ponuda, teladi SM rase i obe kategorije prasadi, na stočnim pijacama u Srbiji.

Mesečni pregled cena stoke - © Pixabay

Cene krava

Jako slaba bila je ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma tokom jula na većini prodajnih mesta. Promet se odvijao na tri stočne pijace. Cena je varirala od 340 do 500 din/kg kao i predhodnog meseca.

Izostala je prodaja teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma. Takođe je izostala ponuda tovne junadi, telesne mase do 300 kilograma.

Nije bilo značajnije promene u obimu ponude tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma u odnosu na predhodni mesec. Dominirala je cena od 220 din/kg. Dominantna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 250 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma mogli su se pazariti na pijacama žive stoke u Kraljevu po ceni od 270 din/kg i Sremskoj Mitrovici po ceni od 250 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude krava za klanje SM rase tokom jula. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Krave za klanje HF rase mogle su se kupiti jedino na stočnoj pijaci u Somboru kao i predhodnog meseca. Dominirao je iznos od 140 din/kg.

Cene svinja

Proteklog meseca je evidentirana slaba ponuda prasadi na većini stočnih pijaca u Srbiji. Nastavljen je trend smanjenog interesovanje kupaca. Dosta loša bila je ponuda i prodaja obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje proteklog meseca.

Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma varirala je od 230 do 300 din/kg. Prodajna cena prasadi težine od 16 do 25 kilograma najče -šće je varirala od 220 do 240 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma. Mogle su se pazariti za 160 din/kg.

Dominantna prodajna cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma iznosila je 140 din/kg kao i tokom juna. Ponuda krmača za klanje bila je slaba tokom proteklog meseca. Prodaja je zabeležena na sedam stočnih pijaca. Dominantna cena nije se menjala u odnosu na jun i iznosila je 120 din/kg.


Cene ovaca i koza

Ponuda i prodaja jagnjadi bila je dosta slaba tikom jula. Promet je zabeležen na petnaest stočnih pijaca. Prodajna cena najčešće je iznosila 280 din/kg. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje šilježadi i dviski na prodajnim mestima. Cena dviski varirala je od 150 do 220 din/kg što ukazuje na blagi rast cene udnosu na jun.

Za šilježad su kupci najčešće trebali da izdvoje od 180 do 220 din/kg. Prodaja ovaca je tokom proteklog meseca evidentirana na trinaest stočnih pijaca uključenih u projekat STIPS. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 120 din/kg. Nije bilo značajne promene u obimu ponude i tražnje jaradi u odnosu na predhodni mesec na prodajnim mestima. Dominantna cena iznosila je 230 din/kg. Dosta slaba bila je ponuda koza kao i tokom juna. Promet se odvijao na šest stočnih pijaca, a dominirala je cena od 150 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica